Načítavam stránku...

Prihlás na na praktickú stáž v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ čím skôr. Posledný termín je 25. 10. 2017.

Erasmus+: Traineeships

Cieľová skupina

Študenti 1. (1., 2. a 3. ročník), 2. (1. a 2. ročník) a 3. (1., 2. a 3. ročník) stupňa štúdia na Obchodnej fakulte sa môžu prihlásiť na odborné/praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018.

UPOZORNENIE: študenti tretieho a piateho ročníka sa môžu uchádzať o nomináciu na praktickú stáž len v období, keď budú mať oficiálne status študenta (do okamihu zloženia štátnych záverečných skúšok). 

 

Štatúr Erasmus+ študenta

Grant na Erasmus+ stáž je možné prideliť študentovi už v prvom ročníku ktoréhokoľvek stupňa vysokoškolského štúdia (výška grantu sa odvíja od krajiny).

 

ERASMUS+ stáž 2017/2018

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní OF

Prihlasovanie na stáž prebieha cez portál: https://studyabroad.sk v termíne do 25.10.2017

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí Study Abroad:

  1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ stáž na akademický rok 2017/2018 (časť „Prihláška na stáž“).
  2. Uploadnúť Vašu fotografiu (časť „Fotografia“).
  3. Uploadnúť štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“).
  4. Uploadnúť motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať (časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
  5. Vygenerovanú prihlášku zo systému Study Abroad na akademický rok 2017/2018 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli Dekanát Obchodnej fakulty EUBA, výučba 1) najneskôr vo štvrtok 26.10.2017. Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie STÁŽ ERASMUS+:.

Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme Study Abroad.

Termín 25.10.2017 je záväzný aj pre upload dokumentov do systému Study Abroad. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.

Základné informácie k praktickým stážam nájdete aj tu: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---prakticke-staze

Ponuku pracovných stáži nájdete aj tu: (príp. odporúčame vhodné možnosti hľadať na rôznych job serveroch): https://erasmusintern.org/

Zoznam povolených hostiteľských krajín nájdete tu: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/Zoznam-povolen--ch-hostite--sk--ch-kraj--n-13589.pdf

 

Výberové konanie bude písomné – komisia bude vyberať uchádzačov na základe dokumentov vložených do www.studyabroad.sk.

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa referátu pre medzinárodné vzťahy obchodnej fakulty: dubravka.kovacevic@euba.sk

          

"Mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa odborne pripravujú v zahraničí, nezískavajú len poznatky v špecifických odboroch, ale posilňujú aj kľúčové prierezové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Z novej štúdie vplyvu programu Európskej únie s názvom Erasmus zameraného na výmenu študentov vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie. Je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými v porovnaní s tými, ktorí štúdium ani odbornú prípravu v zahraničí neabsolvovali, a päť rokov po ukončení štúdia je miera ich nezamestnanosti o 23% nižšia. Štúdia vypracovaná nezávislými odborníkmi je najväčšou svojho druhu a získala spätnú väzbu od takmer 80 000 respondentov vrátane študentov a podnikov."

Tlačová správa Európskej komisie: Štúdia vplyvu programu Erasmus potvrdzuje, že systém výmeny študentov EÚ zvyšuje zamestnateľnosť a pracovnú mobilitu. Brusel, 22. septembra 2014, IP/14/1025

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?