Ponúkame študentom 2. ročníka denného štúdia a 3. ročníka externého štúdia na I. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému bakalárskej práce na akademický rok 2020/2021.

Komu je ponuka určená?

Študentom, ktorí majú jasnú a reálnu predstavu o téme a obsahu bakalárskej práce a pracovali na tejto téme už počas doterajšieho štúdia v rámci študijných predmetov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Navrhovaná téma musí obsahovo súvisieť so študijným programom, ktorý študenti študujú a katedrou, kde bude téma spracovávaná. Tzn., vypisovanie tém bude realizované podľa kľúča:

Študijný program Katedra, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program
POB KMr, KTaKT, KIOF, KOP
PCRS KSaCR, KTaKT, KIOF, KOP
MP KMO, KIOF, KOP

Navrhovať tému záverečnej práce mimo tohto kľúča nie je možné!

 

Ako tému navrhnúť?

Vyplniť priložený formulár (okrem podpisu) a odoslať ho elektronicky na adresu:

Vzhľadom na súčasný krízový režim nie je nutné, aby študent návrh podpísal a doručil ho v tlačenej podobe na dekanát OF. Návrh doručený na uvedenú e-mailovú adresu bude považovaný ako oficiálne podaná žiadosť študenta, ktorého meno bude uvedené v žiadosti, resp. v e-mailovej adrese.

Upozorňujeme, že neúplne vyplnené formuláre návrhov nebudeme akceptovať!

 

Dokedy je potrebné návrh predložiť?

Najneskôr do 3. 4. 2020 do 24:00 hod.

Témy doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

 

Témy navrhnuté študentami podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na úrovni fakulty a katedier. O výsledku prehodnotenia študentského návrhu témy a priradení vedúceho práce, príp. o akceptovaní témy vedúcim práce, budú študenti informovaní prostredníctvom študijného oddelenia. Všetky témy bakalárskych prác na akademický rok 2020/2021 budú zverejnené pred prihlasovaním študentov na tieto témy, ešte v tomto akademickom roku.

 

Bratislava 23. 3. 2020

Ing. Zuzana Francová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.