Ponúkame študentom 1. ročníka denného štúdia a 2. ročníka externého štúdia na 2. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému diplomovej práce na akademický rok 2020/2021.

Komu je ponuka určená?

Študentom, ktorí majú jasnú a reálnu predstavu o téme a obsahu diplomovej práce a pracovali na tejto téme už počas doterajšieho štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Navrhovaná téma musí obsahovo súvisieť so študijným programom, ktorý študenti študujú a katedrou, kde bude téma spracovávaná, tzn. vypisovanie tém bude realizované podľa kľúča:

Študijný program Katedra, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program
Marketingový a obchodný manažment KMr, KTaKT, KIOF, KOP
Manažment cestovného ruchu KSaCR, KTaKT
Manažment medzinárodného obchodu KMO, KOP

Navrhovať tému záverečnej práce mimo tohto kľúča nie je možné!

 

Ako tému navrhnúť?

Vyplniť priložený formulár (okrem podpisu) a odoslať ho elektronicky na adresu:

Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je nutné, aby študent návrh podpísal a doručil ho v tlačenej podobe na dekanát fakulty. Návrh doručený na uvedenú e-mailovú adresu bude považovaný ako oficiálne podaná žiadosť študenta, ktorého meno bude uvedené v žiadosti, Pre e-mailovú komunikáciu používajte Vašu oficiálnu e-mailovú adresu pridelenú EU v Bratisalve, t. j. .

Upozorňujeme, že neúplne vyplnené formuláre návrhov nebudeme akceptovať!

 

Dokedy je potrebné návrh predložiť?

Najneskôr do 11. 11. 2020 do 24:00 hod.

Témy doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

 

Témy navrhnuté študentami podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na úrovni fakulty a katedier. O výsledku prehodnotenia študentského návrhu témy budú študenti informovaní prostredníctvom študijného oddelenia. Všetky témy diplomových prác na akademický rok 2020/2021 budú zverejnené pred prihlasovaním študentov na tieto témy.

 

Bratislava 2. 11. 2020

Ing. Zuzana Francová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.