Ponúkame študentom 2. ročníka denného štúdia a 3. ročníka externého štúdia na I. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému bakalárskej práce na akademický rok 2021/2022.

Komu je ponuka určená?

Študentom, ktorí majú jasnú a reálnu predstavu o téme a obsahu bakalárskej práce a pracovali na tejto téme už počas doterajšieho štúdia v rámci študijných predmetov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Navrhovaná téma musí obsahovo súvisieť so študijným programom, ktorý študenti študujú a katedrou, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program, tzn., vypisovanie tém bude realizované podľa tohto kľúča:

Študijný program Katedra, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program
POB KMr, KTaKT, KIOF, KOP
PCRS KSaCR, KTaKT, KIOF, KOP
MP KMO

 

Ako tému navrhnúť?

Vyplňte priložený formulár (okrem podpisu) a odošlite ho elektronicky na príslušnú katedru - konkrétnemu vyučujúcemu na e-mailovú adresu.

Vzhľadom na súčasný krízový režim nie je nutné, aby študent návrh podpísal a doručil ho v tlačenej podobe na príslušnú katedru OF. Návrh doručený na e-mailovú adresu bude považovaný ako oficiálne podaná žiadosť študenta, ktorého meno bude uvedené v žiadosti, resp. v e-mailovej adrese.

 

Dokedy je potrebné návrh predložiť?

Termín na zaslanie návrhu prostredníctvom e-mailu: najneskôr do 2. 4. 2021 - termín je záväzný.

 

Témy navrhnuté študentami podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na úrovni katedier a fakulty. Všetky témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 budú zverejnené v tomto semestri - pred prihlasovaním študentov na tieto témy.

 

Bratislava 25. 3. 2021

Ing. Zuzana Francová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.