Informácia pre študentov o forme a priebehu skúšobného obdobia letného semestra akademického roka 2020/2021

 

Dekani jednotlivých fakúlt EU v Bratislave sa dňa 15. 3. 2021 na spoločnom zasadnutí s rektorom univerzity zaoberali formou a priebehom skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roka

2020/2021. Na základe zhodnotenia súčasnej situácie rozhodli, že:

 • skúšky v skúšobnom období letného semestra sa budú realizovať výhradne online formou,
 • skúšky sa môžu realizovať výhradne prostredníctvom platforiem určených na EU v Bratislave pre e-learning podľa rozhodnutia príslušného skúšajúceho (https://euba.sk/student/e-learning),
 • pri skúšaní prostredníctvom platforiem určených na EU v Bratislave pre e-learning sa nebude od študentov vyžadovať inštalácia ďalších dodatočných programov a aplikácií, požadovanie pripojenia kamery je možné,
 • skúšky sa môžu realizovať tak písomnou, ako aj ústnou formou podľa rozhodnutia príslušného skúšajúceho,
 • skúšobné termíny budú fakulty, katedry a skúšajúci vypisovať podľa harmonogramu, na ktorom sa dohodli dekani jednotlivých fakúlt z dôvodu kapacity vyhradenej pre online platformy (viď ďalej),
 • termíny vyhradené pre príslušnú fakultu sú určené aj pre študentov iných fakúlt, ak predmet zabezpečuje táto fakulta (napr. predmet matematika zabezpečuje na všetkých fakultách Fakulta hospodárskej informatiky – FHI – preto termín skúšky z predmetu matematika bude aj pre študentov iných fakúlt v čase vyhradenom pre FHI a pod.),
 • skúšobné termíny sú organizované od pondelka do piatka v hodinových intervaloch od 8.00 do 19.00 hodiny v max. kapacite 150, resp. 50 študentov na jeden termín v závislosti od počtu študentov daného predmetu,
 • skúška trvá max. 45 minút,
 • termín skúšky vypíše skúšajúci v AIS2,
 • skúšajúci v poznámke k danému termínu v AIS2 uvedie platformu, v ktorej sa bude skúšanie realizovať (napr. Moodle, eSkuska, MS Teams),
 • skúšajúci v prípade využitia portálu moodle, resp. eSkuska zverejní študentom odkaz spolu s heslom na vstup do daného kurzu (predmetu) obvyklým komunikačným kanálom,
 • študenti sú povinní sa na skúšku z predmetu prihlásiť v AIS2 obvyklým spôsobom.

Všetci skúšajúci obdržia informácie k skúšobnému obdobiu od dekana príslušnej fakulty a oboznámia s nimi študentov počas realizácie prednášok, resp. seminárov alebo cvičení.

 

Dekani jednotlivých fakúlt sa dohodli na nasledujúcom rozpise hodín, počas ktorých budú skúšajúci z príslušných fakúlt vypisovať termíny skúšok:

Deň

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Pon.

NHF

NHF

OF

OF

FHI

FHI

FPM

FPM

FMV

FMV

FAJ

FAJ

Ut.

OF

OF

FHI

FHI

FPM

FPM

FMV

FMV

FAJ

FAJ

NHF

NHF

Str.

FHI

FHI

FPM

FPM

FMV

FMV

FAJ

FAJ

NHF

NHF

OF

OF

Štv.

FPM

FPM

FMV

FMV

FAJ

FAJ

NHF

NHF

OF

OF

FHI

FHI

Pia.

FMV

FMV

FAJ

FAJ

NHF

NHF

OF

OF

FHI

FHI

FPM

FPM

 

V Bratislave 24. 3. 2021

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.