Zverejňujeme manuál pre študenta k štátnym skúškam prezenčnou formou, ktoré sa konajú na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v akademickom roku 2020/2021

Štátne skúšky na OF sa uskutočnia v termínoch:

 • inžinierske štúdium: 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021
 • bakalárske štúdium: 31. 5. 2020 – 4. 6. 2021

 

Študenti budú zaradení na štátne skúšky (ŠS) do presného časového harmonogramu.

Prvý študent je povinný byť pred miestnosťou, kde sa bude konať ŠS o 7,35 hod. a ostatní 10 minút pred ŠS.

 

Študent je povinný priniesť si na štátnu skúšku:

 1. Vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu v 2 vyhotoveniach – týka sa iba študentov, ktorí si tlačili záverečnú prácu vo vlastnej réžii. Záverečná práca (ZP) sa odovzdáva v mäkkej tepelnej väzbe (nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať (je prípustná aj obojstranná tlač).

  Študenti, ktorí si zadali tlač záverečnej práce prostredníctvom Vydavateľstva Ekonóm majú prácu odovzdanú a prinesú iba dokumenty uvedené v bode 2.

 2. Vytlačené dokumenty - v zmysle Internej smernice č. 11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a príkazu rektora č. 7/2019 k realizácii tejto smernice (Príloha č. 12)
  1 x Protokol o kontrole originality (okrem časti detaily),
  2 x Zadanie záverečnej práce (ak nie je súčasťou tlačenej verzie práce),
  3 x Analytický list k ZP (podľa prílohy č. 6 IS č. 11/2019),
  3 x Licenčná zmluva o použití ZP pre účely sprístupnenia ZP v centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (podľa prílohy č. 7 IS č. 11/2019). Odkladná lehota uvedená v licenčnej zmluve môže trvať bez súhlasu dekana OF EU najviac 12 mesiacov odo dňa obhajoby ZP.
  3 x Licenčná zmluva o použití ZP pre účely sprístupnenia ZP prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave (podľa prílohy č. 9 IS č. 11/2019).

  Licenčné zmluvy je študent povinný podpísať.
  Za EU v Bratislave podpíše licenčné zmluvy predseda komisie pre štátne skúšky.
  Bez predloženia potrebných dokladov sa študent nebude môcť zúčastniť štátnej skúšky.

 3. Vlastné písacie potreby.

 

Do miestnosti pre štátne skúšky nie je možné nosiť a konzumovať akékoľvek nápoje a jedlá.

 

Vstup do budovy EU v Bratislave bude umožnený študentovi podľa presného časového harmonogramu štátnych skúšok schválenom dekanom OF.

Študentom bude umožnený vstup do budovy EU v Bratislave najskôr 20 minút pred začiatkom štátnej skúšky, ktorej sa majú podľa zverejneného harmonogramu zúčastniť.

Pri vstupe do budovy EU v Bratislave je študent povinný sa identifikovať preukazom študenta-ISIC kartou alebo dokladom totožnosti.

Študent sa môže pohybovať iba v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú miestnosti určené na štátne skúšky.

Pri vstupe do budovy EU v Bratislave je každý študent povinný:

 • použiť ochranný respirátor (respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu),
 • predložiť relevantný doklad o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní; doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní; resp. doklad o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave; resp. doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; resp. doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; resp. doklad, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19; resp. príslušný doklad preukazujúci výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Študent je povinný dodržiavať tieto protiepidemické opatrenia:

 • príkaz rektora č. 2/2021
 • v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov EU v Bratislave túto skutočnosť oznámiť kontaktnej osobe pre študentov na OF - Ing. Paulíne Krnáčovej, PhD., kontakt: tel. +421 2 6729 1126; e-mail: ;
 • osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoba podliehajúca nariadenej domácej izolácii, nariadeného PCR testovania alebo osoba s potvrdeným ochorením COVID-19 je z účasti na ŠS vylúčená;
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami členov komisie pre štátne skúšky a medzi členmi komisie a študentmi zachovať minimálne 2 metre;
 • každý študent musí byť počas štátnej skúšky a vo všetkých vnútorných priestoroch univerzity chránený vlastným respirátorom (odporúča sa tiež použitie jednorazových rukavíc);
 • každý študent musí používať vlastné písacie potreby;
 • každý študent si priebežne sleduje svoj zdravotný stav;
 • počas konania štátnej skúšky je zakázaná konzumácia stravy a nápojov;
 • zákaz vytvárania skupín študentov v priestoroch EU v Bratislave;
 • každý študent je povinný ihneď po skončení ŠS (a po prevzatí potvrdenia o ukončení štúdia na študijnom oddelení OF) opustiť priestory EU v Bratislave.

 

Štátne skúšky sa budú realizovať podľa presného časového harmonogramu štátnych skúšok, ktorý bude zverejnený najneskôr 5 dní pred prvým dňom určeným na štátne skúšky.

Harmonogram štátnych skúšok podľa dní, komisií a konkrétneho rozpisu študentov na danú hodinu na celé obdobie štátnych skúšok sprístupní fakulta študentom prostredníctvom e- mailu, prostredníctvom AiS2 a na dverách príslušnej miestnosti vždy 1 deň pred dňom určeným na štátne skúšky.

 

Pred začiatkom štátnej skúšky je študent povinný zdržiavať sa v priestore na to určenom dekanom OF.

Priamo v miestnosti študent odovzdá tlačenú verziu záverečnej práce (v 2 vyhotoveniach) a všetky ostatné dokumenty podľa pokynov v zmysle príkazu rektora č. 7/2019 tajomníkovi komisie pre štátne skúšky.

 

Priebeh štátnej skúšky:

 • predseda komisie umožní vstup do miestnosti maximálne 1 študentovi, ktorý je pozvaný na štátnu skúšku v danú hodinu;
 • predseda komisie vyzve každého študenta na identifikáciu predložením preukazu študenta (alebo iného relevantného dokladu totožnosti, na ktorom je znázornená fotografia študenta);
 • predseda komisie oznámi študentovi, že na štátnej skúške sa bude postupovať podľa protiepidemických opatrení v období štátnych skúšok, ktoré boli zverejnené na stránke EU v Bratislave a na pracoviskách OF;
 • predseda komisie požiada študenta o vyžrebovanie otázok z jednotlivých predmetov;
 • komisia poskytne študentovi časový priestor v rozsahu maximálne 10 minút na základnú prípravu k vyžrebovaným otázkam;
 • štátna skúška začína obhajobou záverečnej práce a pokračuje štátnou skúškou z jednotlivých predmetov obvyklým spôsobom;
 • komisia pre štátne skúšky ihneď po skončení štátnej skúšky každého študenta zasadne na neverejnom zasadnutí a rozhodne o výsledku štátnej skúšky a o výsledku štúdia každého študenta;
 • predseda komisie pre ŠS oznámi študentovi výsledok jeho štúdia výrokom „vyhovel“, „vyhovel s vyznamenaním“, „nevyhovel“ a upozorní ho, že v AiS2 je uvedený konkrétny výsledok jednotlivých častí štátnych skúšok a výsledok štúdia;
 • po ukončení ŠS tajomník komisie vráti študentovi 1 exemplár záverečnej práce;
 • po oznámení výsledku štátnej skúšky je študent povinný dostaviť sa na študijné oddelenie prevziať si potvrdenie o ukončení štúdia;
 • následne je študent povinný ihneď opustiť priestory EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.