Téma habilitačnej prednášky: Možnosti a bariéry rozvoja vinárskeho cestovného ruchu a jeho význam z pohľadu vinárstiev na Slovensku

Verejné zasadnutie vedeckej rady Obchodnej fakulty - habilitačná prednáška Ing. Paulíny Krnáčovej, PhD., a obhajoba habilitačnej práce Vinárstvo a cestovný ruch: súčasnosť a vybrané aspekty rozvoja na Slovensku sa uskutoční 9. decembra 2021 o 11,30 hod. online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad596a1b7aea9420f8db92d7eea2a4a02%40thread.tacv2/1638969873541?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac%22%2c%22Oid%22%3a%228a20a253-c4d3-4ab5-b595-6fa74c1fbdff%22%7d

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.