Načítavam stránku...

logoSPOFŠtudentský parlament Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len ŠPOF) je najvyšším reprezentatívnym orgánom študentov Obchodnej fakulty, ktorý zastupuje a chráni ich záujmy. Podobne ako ostatné študentské parlamenty na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ŠPOF je tím mladých ľudí, ktorých hlavným cieľom je zastupovať študentov v styku s vedením fakulty, ale i s vedením univerzity. ŠPOF vznikol na začiatku roka 1991 na pôde Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Cieľom ŠPOF je v prvom rade reprezentovať študentskú časť akademickej obce a podielať sa na vytváraní ideálnych podmienok štúdia a iných aktivít nielen na fakulte, ale i na univerzite.

ŠPOF ako kolektívny orgán je súčasťou niekoľkých rozhodujúcich orgánov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najvyšším orgánom ŠPOF je zasadnutie. Koordinačnú funkciu na zasadnutí vykonáva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda ŠPOF.

Členovia ŠPOF zastupujú študentov v Akademickom senáte Obchodnej fakulty (AS OF) a zároveň aj v Akademickom senáte EU v Bratislave (AS EU). Akademický senát, či už fakulty alebo univerzity, je jedným z najvyšších rozhodovacích orgánov, ktoré pôsobia na univerzite, a preto je účasť členov ŠPOF v AS veľmi dôležitá. Predseda je zároveň druhým podpredsedom AS OF a členom kolégia dekana. Predseda spolu s podpredsedom ŠPOF zastupujú študentov aj v Študentskom parlamente EU v Bratislave (ŠP EU).

Členovia ŠPOF zastupujú študentov a ich práva v ďalších orgánoch, ktoré pôsobia na univerzite a fakulte:

 • disciplinárna komisia EU,
 • ubytovacia komisia EU,
 • disciplinárna komisia OF,
 • ubytovacia komisia OF,
 • hodnotiaca komisia pre štipendiá OF,
 • komisia ŠVOČ,
 • výberová komisia mobilitných programov OF,
 • prijímacia komisia OF,
 • Rada mladých,
 • Študentská rada vysokých škôl (poradný orgán MŠVVaŠ SR).

 

Aktivity ŠPOF

 • presadzovať a chrániť záujmy študentov OF EU,
 • zastupovať študentov OF EU a predkladať ich požiadavky v samosprávnych orgánoch EU prostredníctvom zástupcov študentov,
 • spolupracovať s orgánmi a organizáciami podobného zamerania (aj v zahraničí),
 • rozvíjať a organizovať záujmovú činnosť (kultúrne a športové aktivity, študijné a pracovné stáže a pobyty) študentov,
 • hájiť akademické práva študentov a usilovať sa o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok,
 • v spolupráci s vedením fakulty a univerzity pomáhať pri koordinácii ubytovacieho procesu na Obchodnej fakulte,
 • zvyšovať informovanosť študentov o aktuálnom dianí na fakulte a univerzite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (internetová stránka, informačný newsletter, Facebook, e-mail, letáky, chillout zóny a iné komunikačné nosiče),
 • reprezentovať záujmy študentov aj na valných zhromaždeniach Študentskej rady vysokých škôl,
 • organizovať resp. spoluorganizovať rôzne prednášky a workshopy na odborné témy s významnými osobnosťami z reálneho podnikateľského prostredia.

 

Predsedovia ŠPOF

Andrea Tichá 2008 ­– 2010
Martina Galliková 2010 – 2011
Mária Belková 2011 – 2012
Iveta Pleváková 2012 – 2013
Andrej Ralbovský 2013 – 2015
Petra Olejárová 2015 – 2017
Martin Mlynár 2017 – 2019
Jakub Nichta 2019 - trvá

 

Kontakt

miestnosť: 1A.21

tel.: +421 2 6729 1151

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Otázky adresujte priamo zodpovednej sekcii prostredníctvom e-mailu:

ubytovanie.of@euba.sk (otázky a problémy týkajúce sa ubytovania)

spof@spof.sk (všeobecné otázky)

predseda@spof.sk (spolupráca)

I. stupeň

Katedra služieb a cestovného ruchu Tréning sociálnych a manažérskych zručností Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Cestovný ruch B Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Geografia cestovného ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Kúpeľníctvo a wellness Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Manažment a marketing trhových služieb Informačný list
Katedra marketingu Obchodná prevádzka Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Obchodné podnikanie Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Prípadové štúdie v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra marketingu Prípadové štúdie z marketingu vo francúzskom jazyku Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Služby realitnej kancelárie Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Technológia v službách cestovného ruchu Informačný list
Katedra marketingu Výskum trhu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Bezpečnosť informačných systémov v medzinárodnom podnikaní Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Cestovný ruch Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Corporate Identity Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Corporate Identity (AJ,TJ) Informačný list
Katedra marketingu Distribučné systémy a logistika Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Európska únia Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Európske a medzinárodné obchodné právo Informačný list
Katedra marketingu Finančná analýza obchodnej firmy Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Finančné operácie v medzinárodnom obchode Informačný list
Katedra obchodného práva Hospodárske a obchodné právo Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Informatika Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Interkultúrna komunikácia (AJ) Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Kúpeľníctvo a Wellness Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Malé a stredné podnikanie Informačný list
Katedra marketingu Marketing Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodný marketing (B) Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodný marketing I. Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodný obchod Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Obchodno-podnikateľské služby Informačný list
Katedra marketingu Odborná prax Informačný list
Katedra marketingu Podnikanie v praxi Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Prezentačné zručnosti Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Produkt a kvalita Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Riadenie projektov v medzinárodnom podnikaní (AJ) Informačný list
Katedra obchodného práva Správne právo Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Tovaroznalectvo Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Základy medzinárodných obchodných operácií Informačný list
Katedra marketingu Základy obchodu Informačný list
Katedra obchodného práva Základy práva Informačný list

II. stupeň

Katedra informatiky obchodných firiem E-business v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra obchodného práva Finančné právo Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Hotelierstvo Informačný list
Katedra marketingu Informačné systémy marketingu Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Informatika v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra marketingu Inovačný manažment Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Klient v službách cestovného ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Kontroling v podniku cestovného ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Kúpeľníctvo Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Makromarketing cestovného ruchu Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Manažment cestovného ruchu Informačný list
Katedra marketingu Manažment znalostí v praxi Informačný list
Katedra marketingu Marketing technologických inovácií Informačný list
Katedra marketingu Marketingové analýzy Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Marketingový manažment destinácií cestovného ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Medzinárodný cestovný ruch Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Medzinárodný cestovný ruch Informačný list
Katedra marketingu Metodika realizácie marketingového výskumu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Operácie v podnikoch cestovného ruchu Informačný list
Katedra obchodného práva Právo v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Regionálny cestovný ruch Informačný list
Katedra marketingu Segmentácia trhu Informačný list
Katedra marketingu Spotrebiteľské správanie Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Technika v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Tvorba stratégií a plánov v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Verejné služby Informačný list
Katedra marketingu Aktívny predaj Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky Informačný list
Katedra marketingu Cenové rozhodovanie v marketingu Informačný list
Katedra marketingu Cenové rozhodovanie v marketingu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Controlling v medzinárodnom obchode Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Corporate Compliance Informačný list
Katedra marketingu Distribučný manažment Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Dizajn produktu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu E-business a e-commerce Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem E-commerce Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Ekonomika cestovného ruchu Informačný list
  Ekonomika štátov Európskej únie Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Etické aspekty finančných operácií Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Exportné a importné financovanie Informačný list
Katedra marketingu Franchising Informačný list
Katedra marketingu Hodnotenie úspešnosti marketingových projektov Informačný list
  Informačné systémy marketingu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Infraštruktúra služieb Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Inovácie v cestovnom ruchu Informačný list
  Kognitívna psychológia Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Komparatívne testovanie produktov Informačný list
  Komunikácia a obchodné vzťahy Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu Informačný list
Katedra marketingu Manažment ľudských zdrojov Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Manažment medzinárodného podnikania Informačný list
  Manažment nákupu Informačný list
Katedra marketingu Manažment obchodného projektu Informačný list
Katedra marketingu Manažment obchodnej firmy Informačný list
  Manažment obchodnej firmy Informačný list
Katedra marketingu Manažment značky Informačný list
Katedra marketingu Marketingová komunikácia Informačný list
  Marketingová komunikácia Informačný list
Katedra marketingu Marketingové analýzy Informačný list
Katedra marketingu Marketingové aplikácie Informačný list
Katedra marketingu Marketingové poradenstvo a outsourcing Informačný list
Katedra marketingu Marketingový manažment Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Marketingový manažment medzinárodných podujatí Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodná migrácia Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodné ekonomické organizácie Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodné obchodné operácie Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodné obchodné operácie v doprave a zasielateľstve Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodné obchodné operácie v logistike a zásobovacie reťazce Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodný platobný styk Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Multilaterálny obchodný systém Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Multimédiá v obchode Informačný list
Katedra marketingu Nákup a predaj Informačný list
Katedra marketingu Nástroje implantácie distributéra Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Nástroje na ochranu obchodu – prípadové štúdie (v AJ) Informačný list
Katedra informatiky obchodných firiem Nové trendy v komunikáciách Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Obchodná diplomacia Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Obchodné rokovanie Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Obchodné rokovanie B Informačný list
Katedra obchodného práva Ochrana duševného vlastníctva Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Operácie v zahraničnom obchode Informačný list
Katedra marketingu Plán obchodnej činnosti Informačný list
Katedra obchodného práva Poistné právo Informačný list
Katedra obchodného práva Pracovné právo Informačný list
Katedra obchodného práva Právo cenných papierov Informačný list
Katedra obchodného práva Právo v medzinárodnom obchode Informačný list
Katedra marketingu Priamy a nepriamy predaj Informačný list
Katedra marketingu Priamy marketing Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Produktové manažérstvo Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Proexportná politika Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Projektový manažment v cestovnom ruchu Informačný list
Katedra marketingu Public relations Informačný list
Katedra marketingu Reklama Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Riadenie rizík v medzinárodnom obchode Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Rozširovanie Európskej únie (AJ) Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Služby Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Spoločenská zodpovednosť firiem Informačný list
Katedra marketingu Spotrebiteľská politika Informačný list
Katedra obchodného práva Spotrebiteľské právo Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Stratégia medzinárodného podnikania Informačný list
Katedra marketingu Stratégia rozširovania distributéra Informačný list
Katedra marketingu Strategický marketing Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Svetový obchodný systém – prípadové štúdie a simulácie (v AJ) Informačný list
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Technické prekážky obchodu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Technika zahraničného obchodu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní Informačný list
Katedra marketingu Trendy vývoja maloobchodu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Trvalo udržateľný rozvoj Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Udržateľný cestovný ruch Informačný list
Katedra marketingu Udržateľný marketing Informačný list
  Úvod do povolania výskumíka trhu Informačný list
  Úvod do sociológie Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Verejné služby - vybrané problémy Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Vonkajšie vzťahy Európskej únie (AJ) Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Zahraničnoobchodná politika EÚ Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami Informačný list

III. stupeň

KatedraNázov predmetu 
Katedra služieb a cestovného ruchu Cestovný ruch II Informačný list
Katedra marketingu Modely marketingového rozhodovania Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Regionálny cestovný ruch II. Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Vybrané problémy medzinárodného cestovného ruchu v AJ Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Zásady a metódy vedeckej práce Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Finančné operácie II Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Hotelový manažment Informačný list
Katedra marketingu Kvantitatívne metódy vo výskume trhu Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Manažment a marketing služieb Informačný list
Katedra marketingu Marketingový manažment Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodné obchodné operácie II Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Medzinárodný obchod II Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Stratégia medzinárodného podnikania firiem Informačný list
Katedra služieb a cestovného ruchu Teória služieb Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Vnútorný trh Európskej únie Informačný list
Katedra marketingu Vybrané problémy marketingového manažmentu Informačný list
Katedra medzinárodného obchodu Vybrané problémy medzinárodného podnikania v AJ Informačný list
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?