Načítavam stránku...

logo coforking centre red

Stále viac a viac študentov má záujem realizovať vlastné idey v krátkodobých projektoch, prostredníctvom rôznych výziev a súťaží, organizáciou podujatí, v start up tímoch alebo aj zakladaním vlastných firiem. Postupne zriaďujeme coworkingové priestory na podporu týchto aktivít v doteraz nevyužívaných priestoroch a vestibuloch fakulty.

V zmysle memoranda o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) majú aj študenti a zamestnanci Obchodnej fakulty možnosť zapojenia sa do akceleračného, stážového alebo inkubačného programu a tým využívať moderné coworkingové priestory a FabLab v SBA (Twin City Bratislava, zastávka MHD – bus 88) na podporu vlastných podnikateľských aktivít.

Galéria podnikateľských firiem študentov:

Študentov orientujeme na to, aby využívali partnerstvá v projektovej výučbe na prípravu vlastnej témy záverečnej práce. Takéto aplikačné práce sú zamerané na riešenie zložitejších problémov podnikateľskej a spoločenskej praxe, pričom sa využívajú rôzne prieskumné, výskumné, analytické, modelové a kreatívne metódy.

Okrem štandardných výstupov (bakalárske a diplomové práce) majú študenti možnosť prezentovať výsledky svojich projektov, riešení z klubov, podnikateľské aktivity a ďalšie zaujímavosti na už tradičných semestrálnych podujatiach:

 • Regionfest a Vianočná univerzita;
 • Winefest a Jarná univerzita.

Po akreditácii nových študijných programov od roku 2015 sú študenti povinní absolvovať odbornú prax vždy na 1. aj 2. stupni štúdia. 

 

Od letného semestra 2016/2017 si môžu študenti vybrať jednu z nasledovných foriem výkonu praxe:

 • ERASMUS+ štúdium, resp. prax (1 semester);
 • v priamej kooperácii s partnermi z praxe práve na platforme odborných klubov;
 • občianske a dobročinné aktivity;
 • založenie vlastného podniku (realizácia podujatia, účasť na challenge (výzve) z praxe, založenie živnosti, pôsobenie v start up tíme).

Východiskový model pre realizáciu odbornej praxe je v kombinácii predmetu s praktickou výučbou PBL (problem-based learning) v jednom semestri a potom realizácie praxe v nasledujúcom semestri. Súčasne si študent môže počas pôsobenia v odbornom klube vytvoriť tému záverečnej práca a získať aj priamu podporu od partnera z praxe na jej realizáciu (zadanie, mentora, expertov, údaje, aplikácie, posudky):

 

Model realizácie cyklu odborného praktického vzdelávania na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

1. stupeň
Podnikanie v obchode
2. ročník LS 3. ročník ZS 3. ročník LS
Podnikanie v praxi
(5 kreditov)
vstup študenta do klubu

Odborná prax
(4 kredity)
pokračovanie v klube

Seminár k bakalárskej práci
(5 kreditov)
Vypracovanie témy 
bakalárskej práce
1. časť bakalárskej práce 2. časť bakalárskej práce
a jej obhajoba

 

2. stupeň
Marketingový a obchodný manažment
1. ročník ZS 1. ročník LS 2. ročník ZS 2. ročník LS
Predmet s PBL
(5 kreditov)
vstup študenta do klubu
Odborná prax
(4 kredity)
pokračovanie v klube
Seminár k diplomovej práci
(5 kreditov)
+ voliteľné predmety (kluby)
Seminár k diplomovej práci
(5 kreditov)
Vypracovanie témy
diplomovej práce
1. časť diplomovej práce 2. časť diplomovej práce 3. časť diplomovej práce
a jej obhajoba

 

Študenti sa informujú o podmienkach realizácie odbornej praxe, evidencii výkonov, zápise do AIS a o ostatných náležitostiach u katedrových koordinátorov, ktorými sú:

Projektovo orientované vyučovanie (project-based learning) je hlavná didaktická metóda na realizáciu vzdelávacích a tréningových aktivít v programe Talentway. Ide o dopytovo orientovanú metódu (self-directed learning – SDL), teda kľúčovým východiskom je zadanie (projekt), študenti sú rozdelení do tímov a sami určujú, akú teóriu je nutné použiť na to, aby dosiahnutie stanových cieľov bolo úspešné.

V priebehu riešenia študenti realizujú pravidelné priebežné prezentácie, komplexné výsledky potom prezentujú na záverečnej prezentácii za účasti odborníkov z praxe. Hodnotenie je zamerané na schopnosti študentov, je kolektívne a zabezpečujú ho nielen supervízori, ale aj experti z praxe.

studenti v klube

Základným formátom praktickej výučby sú odborné kluby a akadémie – väčšinou paralelné platformy špecifickej formy praktického vzdelávania, kde sa pod vedením expertov z praxe realizuje praktická výučba v trvaní jedného až dvoch semestrov. Počas tohto obdobia sa realizujú rôzne seriály odborných workshopov, prednášok, tímová práca na projektoch, exkurzie, pôsobenie v podnikoch, seriál prezentácií, záverečné festivaly, kde študenti prezentujú svoje výsledky alebo predvádzajú nadobudnuté marketingové, prezentačné alebo obchodné skúsenosti.

Informácie o odborných kluboch a akadémiách sa študenti dozvedia vždy na začiatku semestra, detaily potom poskytujú tzv. supervízori klubov.

 

Prehľad o aktivitách jednotlivých klubov nájdete na: 

 

Aktuálne sa dlhodobo realizujú tieto odborné kluby a akadémie:

logo retail academy

 

 

 

 

 •  BankAdemy – interdisciplinárny formát v kooperácii s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave a spoločnosťou Tatra banka, a. s.; supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

logo bankademy

 

 

 

 

 

 • Agrobio klub – v kooperácii s významnými vinárstvami; supervisor: Paulína Krnáčová – paulina.krnacova@euba.sk

   logo agrobio klub

 • Foodie Club - v kooperácii s Nestlé Slovensko, a. s.; supervisor: Malgorzata A. Jarossová – malgorzata.jarossova@euba.sk

  logo foodie club

 • Digital Club – interdisciplinárny formát v kooperácii s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave; supervisor: Ivan Hlavatý – ivan.hlavaty@euba.sk

logo digital club

logo ekovizn

 • Event Club – na podporu podnikateľských aktivít študentov; supervisor: Katarína Chomová – katarina.chomova@euba.sk

 

 • Sales Academy – v kooperácii s viacerými obchodnými spoločnosťami; supervisor: Veronika Nekolová – veronika.nekolova@euba.sk

 logo sales academy

 logo media club

 • Online klub – v kooperácii s viac ako 10 partnermi; supervisor: Ľuboš Oláh – olah.lubos@gmail.com

logo online klub

 

 

 

 

 logo jokerittv

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?