Načítavam stránku...

Vedúca katedry

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

 

Zástupkyňa vedúcej katedry

Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ, PhD.

 

Tajomníčka katedry

Ing. Tatiana KOŠÚTOVÁ, PhD.

 

Spoločný sekretariát

Ing. Andrea HLAVENOVÁ

miestnosť: 1B.07

tel.: +421 2 6729 1122

e-mail: ktkt@euba.sk

V súčasnosti sú výchovno-vzdelávacie aktivity i vedecko-výskumná činnosť katedry zamerané predovšetkým na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou a bezpečnosťou produktov, technickými prekážkami obchodu, systémami manažérstva kvality a produktovým manažérstvom. Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru v rámci akreditovaných študijných odborov zabezpečuje výučbu nielen povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ale aj predmety vyučované v cudzích jazykoch pre študentov OF EU v Bratislave i pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia. Na skvalitnenie pedagogického procesu katedra využíva moderné informačné a komunikačné prostriedky, pričom ide najmä o aplikáciu e-learningovej formy výučby tovaroznaleckých predmetov. Vedecko-výskumná činnosť je prioritne orientovaná na riešenie grantových projektov, štátnych objednávok, inštitucionálnych grantov a medzinárodných projektov. Spolupráca so zahraničím je významnou aktivitou katedry, ktorá posilňuje jej medzinárodné postavenie a prináša nové dimenzie v procese zvyšovania kvality vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?