Načítavam stránku...

Vedúci katedry

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

 

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Ivan HLAVATÝ

 

Tajomníčka katedry

Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ

 

Spoločný sekretariát

Ing. Andrea HLAVENOVÁ

miestnosť: 1B.07

tel.: +421 2 6729 1122

e-mail: kiof@euba.sk

Katedra informatiky obchodných firiem vznikla na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1996. Jej poslaním je na jednej strane vybaviť študentov prakticky použiteľnými poznatkami z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré budú znamenať pre nich konkurenčnú výhodu tak na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti, na druhej strane byť príkladom v oblasti zavádzania moderných technológií do vyučovacieho procesu pre ďalšie pracoviská našej fakulty. Neoddeliteľnou súčasťou života katedry je vedecko-výskumná činnosť najmä z oblastí, ktoré úzko súvisia s jej deklarovaným poslaním s dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu a na zabezpečenie prístupu hendikepovaných k moderným technológiám. Pripisujeme veľký význam pravidelnému vydávaniu a aktualizácii študijnej literatúry, publikovaniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti členov katedry, a tiež intenzívnej spolupráci s praxou, z ktorej vyplýva množstvo námetov pre inovácie v pedagogickej ako aj vedecko-výskumnej oblasti.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?