Načítavam stránku...

TÉZY na štátne skúšky 2017

Študijný program: MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU

Študijný program: MARKETINGOVÝ MANAŽMENT

Študijný program: MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Študijný program: OBCHODNÝ MANAŽMENT

 

Pokyny k prihlasovaniu na štátne skúšky

Pokyny na spracovanie záverečnej práce

 

Názov pdf súboru záverečnej práce pre vloženie do AIS: musí mať stanovenú štruktúru

Pravidlo tvorby názvu sa nachádza v smernici Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach -  Článok 8, ods. 8

 

Študenti prijatí na štúdium pred akademickým rokom 2015/2016

 

Študenti prijatí na štúdium od akademického roka 2015/2016

 

Študenti prijatí na externé štúdium od akademického roka 2016/2017

V roku 2015 Obchodná fakulta akreditovala tieto nové študijné odbory a študijné programy 2. stupňa štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

II. stupeň – inžinierske štúdium

 • študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
  • študijný program Marketingový a obchodný manažment
  • študijný program Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)
 • študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
  • študijný program Manažment medzinárodného obchodu
 • študijný odbor 8.1.1 Cestovný ruch
  • študijný program Manažment cestovného ruchu 

 

Marketingový a obchodný manažment

Absolventi študijného programu Marketingový a obchodný manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov a tvorby marketingových koncepcií ako aj riadenia obchodných systémov. Dokážu špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkých zložiek marketingového mixu a zároveň aj riadiť širokú sieť externých zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb, ako aj riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na pozíciách marketingových manažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia procesy zmien, týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu. Významné možnosti uplatnenia majú absolventi aj na pozíciách manažérov nákupu, manažérov predaja, produktových manažérov, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, či distribúciu. Absolvent študijného programu dokáže analyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia, navrhovať a implementovať formy elementov marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. Absolvent zároveň dokáže aplikovať kvantitatívne a kvalitatívne metódy v rozhodovaní, v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu ako aj  implementovať nové informačno-komunikačné  technológie v obchode a marketingu. 

 

Manažment medzinárodného obchodu

Absolventi študijného programu Manažment medzinárodného obchodu získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady pre úspešné zvládnutie komplexu všeobecných vedomostí z medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, ako aj tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Disponujú dôkladnými teoretickými znalosťami týkajúcimi sa všetkých oblastí pôsobenia podnikateľského subjektu v zahraničí ako aj širších ekonomických a politických súvislostí na európskej a medzinárodnej úrovni, pričom tieto znalosti dokážu tvorivo využiť v praxi. Absolvent študijného programu je všestranne vzdelaným manažérom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie vysokých riadiacich pozícií hlavne v podnikovej sfére, ďalej vo vybraných inštitúciách štátnej správy zapojených do medzinárodnej hospodárskej spolupráce (najmä v oblasti zahranično-obchodnej politiky), ako aj v medzinárodných ekonomických organizáciách a inštitúciách EÚ, kde bude pripravený prezentovať sa ako schopný ekonomický diplomat. Absolvent študijného programu je vysoko kvalifikovaným ekonomickým odborníkom schopným analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov, t.j. zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike. Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe, tj. ich príprava v technike zahranično-obchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, a oboznámenie sa s podmienkami domácej a zahraničnej legislatívy a právnych úprav. 

 

Manažment cestovného ruchu

Absolventi študijného programu Manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Získavajú  vedomosti z ekonomiky cestovného ruchu, kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie. Sú spôsobilí vykonávať profesiu manažéra podniku, či regiónu cestovného ruchu. Uplatnia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Manažér cestovného ruchu na podnikovej a regionálnej úrovni cestovného ruchu ovláda manažérske metódy a má primerané zručnosti, spôsobilosti a schopnosti uplatňovať ich v praxi na stupni podniku, podnikovej integrácie a regiónu  cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu. Ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Kvalifikovane pozná prírodné a antropogénne prostredie, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch. Vie užívať elektronické médiá pre manažment informácií, pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu. Vie vytvárať a manažovať projekty rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a regiónoch. Dokáže aktívne pôsobiť aj v interkultúrnom prostredí.

 

Manažment predaja

Absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku Manažment predaja získavajú schopnosť marketingovo a systémovo myslieť, aktívne predvídať nové javy a tendencie na trhu predaja, orientovať sa v globalizujúcom sa prostredí podnikania, rozvíjať komunikatívne zručnosti vo francúzskom jazyku a interkultúrne povedomie, ovládať metódy vedenia obchodného personálu, riadiť predaj, nákup a využívať obchodné metódy v rozdielnom kultúrnom a civilizačnom prostredí. Absolvent bude zároveň pripravený z oblasti teórie a praxe riadenia predaja a špecifických oblastí manažmentu tak, aby mohol vykonávať rôzne manažérske funkcie  na strednom a vrcholovom stupni riadenia podniku na trhu organizácií ako aj trhu so spotrebným tovarom. Študijný program vo francúzskom jazyku Manažment predaja pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v medzinárodných podnikoch a v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, pre výkon ktorých sa vyžaduje všeobecné, prierezové a univerzitné teoretické a praktické vedomosti, ktoré sú dostatočne pre výkon líniovej manažérskej funkcie a sú časne  sú vhodnou bázou na neskoršiu špecializáciu, ktorá môže vyplynúť z potrieb kariérneho rastu. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie. Na získanie úplného odborného profilu študenti získavajú skúsenosti z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingovom manažmente nákupu a predaja a návrhu koncepcií pre zložky marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových údajov, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v marketingu. Viac informácií o programe manažment predaja vo francúzskom jazyku nájdete TU.

Študijné programy druhého stupňa štúdia sú študijnými programami inžinierskeho štúdia v študijných odboroch 3.3.10 Obchod a marketing, 3.3.18 Medzinárodné podnikanie a 8.1.1 Cestovný ruch.

Tieto študijné programy sú realizované dennou a externou formou štúdia. Štúdium v dennej forme je dvojročné a je rozdelené do dvoch akademických rokov. Štúdium v externej forme je trojročné a je rozdelené do troch akademických rokov. Akademický rok v tomto štúdiu je rozdelený na dva semestre. Štúdium trvá 4 semestre v dennej forme štúdia a 6 semestrov v externej forme štúdia. Štúdium končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj diplomová práca a jej obhajoba.

Podmienkou riadneho skončenia štúdia v týchto študijných programoch je dosiahnutie 120 kreditov, pričom pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli dodržané zásady vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.

Ďalej sú uvedené odporúčané študijné plány pre študentov denného i externého štúdia II. stupňa s uvedením zaradenia jednotlivých predmetov do príslušného semestra, týždennej hodinovej dotácie na výučbu jednotlivých predmetov rozdelenej na prednášky, semináre, resp. cvičenia a laboratórne cvičenia, alebo konzultácie na externom štúdiu, s uvedením spôsobu povinného ukončenia predmetu (zápočet, resp. skúška, prípadne oboje), počtu kreditov a to v členení na predmety jadra znalostí študijného odboru, na predmety príslušného študijného programu, povinne voliteľné a výberové predmety.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity len raz.

Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:

 • povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho časti,
 • predmety povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu študenta,
 • výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke iných študijných programov a ich výber je podmienený získaním určeného počtu kreditov v danej časti štúdia.

 

Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz a to v  nasledujúcom akademickom roku. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz, alebo si namiesto neho môže vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov.

Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si môže študent zapísať ešte raz alebo si môže namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky výberových predmetov.

Na otvorenie povinného, povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny počet 15 študentov. Ak počet študentov prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, sú prihlásení študenti povinní vybrať si iný predmet.

Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal v stanovenom termíne.

Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá získať za akademický rok 60 kreditov. Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia zvoleného študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných podmienok (napr. získanie zápočtu, resp. získanie zápočtu a úspešné vykonanie skúšky, resp. úspešné vykonanie skúšky vychádzajúc z identifikačného listu predmetu).

Všetky ostatné podmienky súvisiace so štúdiom v študijnom programe upravujú ustanovenia Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Študent študujúci v študijných programoch II. stupňa spracúva záverečnú – diplomovú prácu. Záverečnej práci, ktorú študent spracúva so zameraním na oblasť jeho štúdia vyplývajúcu zo študijného programu, je pridelená v dennom i externom štúdiu týždenná hodinová dotácia. V rámci tejto hodinovej dotácie pracujú študenti so svojím vedúcim záverečnej práce, pričom spoločne konzultujú predovšetkým metodiku spracovania práce, spôsob získavania odborných literárnych prameňov a ich spracovanie. Vedúcimi záverečných prác sú zamestnanci Obchodnej fakulty v kategórii učiteľ tak, aby bola zachovaná podmienka, aby záverečnú prácu v tomto študijnom programe viedol učiteľ s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším. Témy diplomových prác navrhujú príslušní učitelia na každý akademický rok samostatne. Uvedené témy musia zodpovedať obsahovému zameraniu študijného odboru a študijného programu, pre ktorý sa vypisujú a sú schválené na úrovni katedry, ktorá dané témy vypisuje. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu absolventa tohto študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto študijnom programe získa a aby preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich, rozvíjať a aplikovať tvorivé vedecké myslenie.

Absolvovanie študijného programu II. stupňa vyžaduje, aby študent v priebehu tohto štúdia získal spolu 120 kreditov predpísanou formou. Spôsob absolvovania predmetov a získavania kreditov, ako aj povinnosti študenta nevyhnutné na pokračovanie v ďalšom štúdiu upravuje Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ak študent získa 120 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným plánom, vypracuje záverečnú – diplomovú - prácu, môže sa prihlásiť na štátnu skúšku, vrátane ktorej musí obhájiť záverečnú prácu.

Termíny na vykonanie štátnych skúšok sú súčasťou harmonogramu každého akademického roka a sú študentom známe v dostatočnom časovom horizonte. Skúšobné komisie pre vykonanie štátnych skúšok a obhajobu záverečnej práce v tomto študijnom programe sú tvorené podľa § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátna skúška v danom študijnom programe je ústna a pozostáva z diplomovej práce a jej obhajoby a z odpovedí  na otázky z troch okruhov otázok preukazujúcich zvládnutie nosných znalostí tohto študijného programu.

Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú časť štátnej skúšky vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania viac ako o dva roky.

Podkategórie

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?