Načítavam stránku...

Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2016

Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave, ktoré vstúpili do platnosti od 1. 9. 2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 2016/2017

 

Kontaktné osoby poverené vykazovaním publikačnej činnosti na fakulte

Katedra marketingu
Ing. Lucia FOLVARČÍKOVÁ, PhD. 5D.30 02/6729 1578 lucia.folvarcikova@euba.sk
Katedra služieb a cestovného ruchu
Ing. Anna VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, PhD.
5A.08 02/6729 1577 anna.sirotkova@euba.sk
Katedra medzinárodného obchodu
Ing. Kristína DRIENIKOVÁ, PhD. 4A.23 02/6729 1448 kristina.drienikova@euba.sk
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Zdenka KUZMOVÁ 3A.04 02/6729 1314 zdenka.kuzmova@euba.sk
Katedra informatiky obchodných firiem
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ 2A.05 02/6729 1242 olga.skvarcekova@euba.sk
Katedra obchodného práva
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave

Usmernenie k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Interná smernica č. 10/2010 Metodika posudzovania dizertačných prác na katedrách

 

Formuláre k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Zápisnica a Prezenčné listiny z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry - schémy

 

Formuláre k obhajobe dizertačnej práce

Vzor zoznamu publikačnej činnosti a ohlasov autora - predloženie k obhajobe DzP

Vyhlásenie o zapracovaní pripomienok

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre denné a externé štúdium

Vzor posudku oponenta na dizertačnú prácu k záverečnej obhajobe pre denné a externé štúdium s nástupom na štúdium od 1. 9. 2015 a skôr

 

Formálna úprava dizertačnej práce

Vzor obalu dizertačnej práce

Vzor titulného listu dizertačnej práce

Štruktúra dizertačnej práce pre všetkých doktorandov v dennej a externej forme štúdia – zmena od 1. 10. 2017

 

Formálna úprava autoreferátu

Obal a titulná strana autoreferátu

Tirážna strana autoreferátu

Autoreferát dizertačnej práce – vzorová štruktúra

Spoločný rokovací poriadok odborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.10 Obchod a marketing

študijný program Marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc. - predsedníčka

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - podpredseda

prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD. - Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

študijný program Manažment medzinárodného podnikania

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD. - predseda

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - podpredsedníčka

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Kajetána HONTYOVÁ, PhD. - Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha

Ing. Anton KELEŠI, PhD. - DSV Solutions Slovakia, s. r. o., Senec

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Podkategórie

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?