Načítavam stránku...

Etický kódex pre recenzentov

Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Ekonomika cestovného ruchu a  podnikanie pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní / zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú  autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Redakcia  vedeckého časopisu zastáva názor, že všetci autori, ktorí chcú prispieť do časopisu svojou publikačnou  činnosťou, majú povinnosť sa rovnakou mierou podieľať na recenzovaní predložených príspevkov.

 

Ďalšie aspekty / časové hľadisko recenzného pokračovania

Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 

Zachovanie dôvernosti

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu.

 

Objektivita

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 

Citovanie zdrojov

Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom  výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas  recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.  Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z  konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.

 

Recenzný posudok

Termín odovzdania príspevkov:

  • pre číslo 01 (31) / 2017. Ročník 8 je 01. 05. 2017
  • pre číslo 02 (32) / 2017. Ročník 8 je 01. 11. 2017

 

Príspevky sa prijímajú v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Za originalitu, odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je možné publikovať článok, ktorý bol už zverejnený v inom periodiku. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť. Pre písanie príspevkov používajte výlučne šablónu príspevku, v ktorej je uvedené podrobnejšie formátovanie a členenie príspevku na jednotlivé časti:

Šablóna príspevku

Pokiaľ nebudú dodržané pokyny pre spracovanie článku, bude príspevok vrátený späť autorom.

 

Recenzovanie príspevkov

Recenzovanie príspevkov zabezpečuje redakčná rada. Recenzné konanie voči autorovi príspevku je anonymné. Recenzenti musia pochádzať z inej vysokej školy, univerzity alebo organizácie než je pracovisko autora príspevku.

Príspevky nie sú honorované.

 

Základné formátovanie

Nastavenie strany: veľkosť papiera je B5 (ISO) (rozmery šírka 17,59 cm, výška 24,99 cm). Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán. Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov. Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm.

Text: Typ písma textu príspevku musí byť Tahoma s veľkosťou 10 bodov, jednoduché riadkovanie. Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm. Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov. Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým nadpisom jeden voľný riadok.

Obrázky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie obrázka musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis obrázka. Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami.

Grafy musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie grafu musí začínať slovom a číslom (Graf 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis grafu. Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami. Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii k rukopisom.

Tabuľky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie tabuľky musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis tabuľky. Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami. Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor údaje čerpal.

Rovnice musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou textového editora MS Word. Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc.

Anglický názov a Abstrakt: V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov v anglickom ako i slovenskom jazyku. Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (key words) v angličtine a kódy klasifikácie JEL (viď http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Literatúra sa uvádza v zozname v abecednom poradí podľa vzoru uvedeného v šablóne. Spôsob uvádzania bibliografických odkazov zodpovedá metodike APA. Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena a dátumu tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše meno autora, dátum publikovania dokumentu; napr. (Sidor, 2015).

Odporúčame použiť prílohu číslo TU.

 

 

 Šéfredaktorka

Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

Miroslava ČUKANOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Vedecká a redakčná rada

Károly BALATON, Corvinus University, Budapest, Hungary
Ladislav BAŽÓ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Zsolt HORBULÁK, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika
Václav KOHLMAYER, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika
Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Ľudmila NOVACKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Viola ŠUTEROVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Dagmar VÁLKOVÁ, Vysoká škola podnikání v Ostravě, Česká republika
Štefan ŽÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 

Adresa redakcie

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail: redakcia.ecrp.of@euba.sk

 

Vydavateľ

Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, IČO 00 399 957

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakčná rada časopisu sa riadi Etickým kódexom pre redaktorov.

Etický kódex pre autorov príspevkov

 

Redakcia vedeckého časopisu Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie preberá zodpovednosť za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu. Je dôležité uplatniť nasledovné štandardy etického správania pri publikovaní vedeckých článkov vo všetkých prvkoch publikačného procesu a pre všetky zúčastnené subjekty (autori, redaktori, recenzenti, vydavateľ).

 

Norma pre rukopisy, prístup k údajom a ich uchovávanie

Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne. Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať. Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza. Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

 

Originalita a plagiátorstvo

Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

 

Viacnásobné, nadbytočné a súčasné publikovanie

Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii. Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

 

Citovanie zdrojov

V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

 

Autorské práva k článku

Autorstvo článku musí byť obmedzené na tých, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej forme, úprave, k analýze, napísaniu, alebo výkladu predloženej štúdie, článku, príspevku. Všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku, majú byť uvedení ako jeho spoluautori. Ak existujú ďalšie osoby, ktoré participovali v istých podstatných aspektoch na predmetnom výskume, by mali byť v článku uvedené. Korešpondujúci (zodpovedný) autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

ECRP obalka

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie je online recenzovaný open access vedecký časopis vydávaný Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2009.

 

Časopis publikuje vedecké články, vedecké štúdie založené na teoretickej a empirickej analýze. Zámerom časopisu je uverejňovať nové a inšpiratívne myšlienky, ktoré posúvajú hranice existujúceho vedeckého poznania. Medzi hlavné oblasti záujmu časopisu patrí dynamika rozvoja cestovného ruchu, efektívnosť služieb, podnikateľské aktivity, ekonómia, obchod a marketing, Základom obsahu textov sú poznatky vedeckovýskumnej činnosti autorov napojených na výskumy KEGA, VEGA, APVV ako i na medzinárodnú spoluprácu.

 

Pri výbere obsahu textov predmetného časopisu sú rešpektované výsledky:

  • vedeckovýskumnej činnosti,
  • rozvoj obsahu pedagogického procesu,
  • spoločenské aspekty ekonomického diania.

 

Časopis vychádza dvakrát ročne a všetky príspevky sú anonymne posudzované recenzentmi. Redakcia časopisu dôsledne dbá na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky uvedenej v pokynoch pre autora. Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakcia prijíma príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

ISSN (online) 2453-9988

 

Redakcia časopisu

 

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

IČO 00 399 957

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail: redakcia.ecrp.of@euba.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?