Obchodná fakulta má akreditované študijné odbory a študijné programy 1. stupňa štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

I. stupeň – bakalárske štúdium 

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)
  • študijný program medzinárodné podnikanie
  • študijný program podnikanie v cestovnom ruchu a službách

 

Biznis a marketing (pôvodne podnikanie v obchode)

Absolventi študijného programu biznis a marketing dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov malých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich v podnikateľskej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní, a základov interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, rodinnom podnikaní alebo v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú ako stredný manažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov. Osobitne sa môžu profilovať aj ako špecialisti obchodných operácií v obchodných distribučných a logistických podnikoch a v podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podniku.

Vzdelávacie ciele študijného programu:

 1. Osvojiť si znalosti a pochopiť väzby/súvislosti v obchodno-ekonomických vzťahoch na mikro i makro úrovni.
 2. Preukázať efektívne komunikačné schopnosti so zameraním na obchodné činnosti.
 3. Predviesť analytické a kritické myslenie.
 4. Pochopiť dôležitosť uplatňovania princípov spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti v obchode.

 

Medzinárodné podnikanie

Absolventi študijného programu Medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzinárodného podnikania, najmä v oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva a operácií na zahraničných trhoch, ako aj  využívania kvantitatívnych metód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim mu úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Nachádzajú svoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodnopodnikateľské aktivity a zahraničnoobchodnú činnosť. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov - podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti z interpersonálnej komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.

Vzdelávacie ciele študijného programu:

 1. Rozvíjanie vedomostí a znalostí v príslušnom obore.
 2. Komunikačné schopnosti a tímová práca.
 3. Analytické a kritické riešenia systémových a vecných problémov.
 4. Dodržiavanie podmienok podnikateľskej etiky a zodpovedné podnikanie.

 

Podnikanie v cestovnom ruchu a službách

Absolventi študijného programu Podnikanie v cestovnom ruchu a službách dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách podnikov cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o podnikovej ekonomike,  podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o podnikaní v cestovnom ruchu a službách. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný ekonóm/technológ služieb cestovného ruchu pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a služieb. Je schopný organizovať a riadiť obchodno-prevádzkové procesy, vie tvoriť inovatívne produkty cestovného ruchu, má profesionálne zručnosti vo využívaní informačných technológií a inteligentných systémov v službách cestovnom ruchu, dokáže viesť pracovný kolektív, má manažérske a marketingové zručnosti na samostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Uplatní sa v podnikoch cestovného ruchu a služieb pôsobiacich na domácom ako aj zahraničnom trhu a v organizáciách zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu.

Vzdelávacie ciele študijného programu:

 1. Znalosti v príslušnom odbore.
 2. Komunikačné schopnosti.
 3. Tímová práca.
 4. Analytické a kritické myslenie.

 

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia získate na: http://obchodnafakulta.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie-1-stupen