Študijné programy prvého stupňa štúdia sú študijnými programami bakalárskeho štúdia v študijných odboroch 3.3.9 Obchodné podnikanie, 3.3.18 Medzinárodné podnikanie a 8.1.1 Cestovný ruch. Tieto študijné programy sa realizujú dennou i externou formou. Štúdium je v rámci denného štúdia trojročné a je rozdelené do troch akademických rokov. V rámci externého štúdia je štúdium štvorročné a je rozdelené do štyroch akademických rokov. Akademický rok v tomto štúdiu je rozdelený na dva semestre. Štúdium trvá 6 semestrov pri dennom štúdiu a 8 semestrov pri externom štúdiu a končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj záverečná (bakalárska) práca a jej obhajoba.

Podmienkou riadneho skončenia štúdia v týchto študijných programoch je dosiahnutie 180 kreditov, pričom pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli dodržané zásady vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.

Ďalej sú uvedené odporúčané študijné plány pre študentov denného štúdia I. stupňa s uvedením zaradenia jednotlivých predmetov do príslušného semestra, týždennej hodinovej dotácie na výučbu jednotlivých predmetov rozdelenej na prednášky, semináre, resp. cvičenia a laboratórne cvičenia, alebo konzultácie na externom štúdiu, s uvedením spôsobu povinného ukončenia predmetu (zápočet, resp. skúška, prípadne oboje), počtu kreditov a to v členení na predmety jadra znalostí študijného odboru, na predmety príslušného študijného programu, povinne voliteľné a výberové predmety.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity len raz.

Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:

  • povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho časti,
  • predmety povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu študenta,
  • výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke iných študijných programov a ich výber je podmienený získaním určeného počtu kreditov v danej časti štúdia.

 

Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz, alebo si namiesto neho môže vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov.

Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si môže študent zapísať ešte raz alebo si môže namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky výberových predmetov.

Na otvorenie povinného, povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny počet 15 študentov. Ak počet študentov prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, sú prihlásení študenti povinní vybrať si iný predmet.

Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal v stanovenom termíne.

Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá získať za akademický rok 60 kreditov. Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia zvoleného študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných podmienok (napr. získanie zápočtu, resp. získanie zápočtu a úspešné vykonanie skúšky, resp. úspešné vykonanie skúšky vychádzajúc z identifikačného listu predmetu).

Všetky ostatné podmienky súvisiace so štúdiom v študijnom programe upravujú ustanovenia Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Študent študujúci v študijných programoch I. stupňa štúdia spracúva záverečnú prácu. Záverečnej práci, ktorú študent spracúva so zameraním na oblasť jeho štúdia vyplývajúcu zo študijného programu, je pridelená v dennom i externom štúdiu týždenná hodinová dotácia. V rámci tejto hodinovej dotácie pracujú študenti so svojím vedúcim záverečnej práce, pričom spoločne konzultujú predovšetkým metodiku spracovania práce, spôsob získavania odborných literárnych prameňov a ich spracovanie. Vedúcimi záverečných prác sú zamestnanci Obchodnej fakulty v kategórii učiteľ tak, aby bola zachovaná podmienka, aby záverečnú prácu v tomto študijnom programe viedol učiteľ s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším. Témy záverečných prác navrhujú príslušní učitelia na každý akademický rok samostatne. Uvedené témy musia zodpovedať obsahovému zameraniu študijného odboru a študijného programu, pre ktorý sa vypisujú a sú schválené na úrovni katedry, ktorá dané témy vypisuje. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu absolventa daného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto študijnom programe získa a aby preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich.

Absolvovanie študijného programu I. stupňa štúdia vyžaduje, aby študent v priebehu tohto štúdia získal spolu 180 kreditov predpísanou formou. Spôsob absolvovania predmetov a získavania kreditov, ako aj povinnosti študenta nevyhnutné na pokračovanie v ďalšom štúdiu upravuje Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ak študent získa 180 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným plánom, vypracuje záverečnú prácu, môže sa prihlásiť na štátnu skúšku, vrátane ktorej musí obhájiť záverečnú prácu.

Termíny na vykonanie štátnych skúšok sú súčasťou harmonogramu každého akademického roka a sú študentom známe v dostatočnom časovom horizonte. Skúšobné komisie pre vykonanie štátnych skúšok a obhajobu záverečnej práce v tomto študijnom programe sú tvorené podľa § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátna skúška v danom študijnom programe I. stupňa pozostáva z bakalárskej práce a jej obhajoby a súčasne z odpovedí na otázky z troch okruhov otázok preukazujúcich zvládnutie nosných znalostí daného študijného programu.

Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú časť štátnej skúšky vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania viac ako o dva roky.

Po úspešnom ukončení I. stupňa štúdia sa môže absolvent študijných programov prvého stupňa štúdia prihlásiť na štúdium II. stupňa štúdia.