Usmernenie k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Metodické usmernenie dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave o posudzovaní dizertačných prác na katedrách

 

Formuláre k rozšírenému vedeckému zasadnutiu katedry

Zápisnica a Prezenčné listiny z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry - schémy

 

Formuláre k obhajobe dizertačnej práce

Vzor zoznamu publikačnej činnosti a ohlasov autora - predloženie k obhajobe DzP

Vyhlásenie o zapracovaní pripomienok

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre denné a externé štúdium

Usmernenie k vypracovaniu posudku oponenta na dizertačnú prácu k záverečnej obhajobe pre denné a externé štúdium s nástupom na štúdium od 1. 9. 2017

Formulár pre externého oponenta na vypracovanie posudku na dizertačnú prácu k záverečnej obhajobe

 

Formálna úprava dizertačnej práce

Vzor obalu dizertačnej práce

Vzor titulného listu dizertačnej práce

Štruktúra dizertačnej práce pre všetkých doktorandov v dennej a externej forme štúdia

 

Formálna úprava autoreferátu

Obal a titulná strana autoreferátu

Tirážna strana autoreferátu

Autoreferát dizertačnej práce – vzorová štruktúra