Obchodná fakulta EU v Bratislave poskytuje na 3. stupni štúdia akreditované študijné programy, ktorých štandardná dĺžka štúdia je 3 roky v dennej forme štúdia a 4 roky v externej forme štúdia a absolvent získava akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

 

Študijný odbor ekonómia a manažment

 • študijný program manažment medzinárodného podnikania – denná a externá forma štúdia
 • študijný program Management of International Business (v anglickom jazyku) – denná forma štúdia
 • študijný program marketingový a obchodný manažment – denná a externá forma štúdia

 

Manažment medzinárodného podnikania

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe manažment medzinárodného podnikania je pripraviť absolventov na vysokošpecializovanú kariéru vo sfére pôsobenia inštitúcií, firiem a nadnárodných korporácií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Svoje uplatnenie nachádzajú aj v oblasti vedeckej práce na univerzitách, výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií. Obsahovo a svojimi cieľmi je program zameraný na skúmanie vývojových tendencií v medzinárodnom ekonomickom prostredí, s koncentráciou na špecifické rastové podmienky EU, príp. SR, ako aj na skúmanie vývoja v ostatných teritoriálnych segmentoch svetového hospodárstva. Reálny fakt, že ekonomika SR je absolútne zahraničnoobchodne orientovaná vytvára určitý špecifický environment pre vedecké skúmanie a formuje dominantnú mieru dôležitosti hospodárskych väzieb a konzekvencií, ktoré v tejto oblasti vznikajú. Absolvent dokáže:

 • využívať rôzne základné i aplikované metódy výskumu a na ich základe rozvíjať nové poznatky v predmetnej oblasti,
 • sofistikovanými prístupmi riešiť problémy hospodárskej praxe v rôznych súvislostiach,
 • koncepčne riadiť procesy v danej oblasti, tímovo spolupracovať a vecne argumentovať svoje rozhodnutia v medzinárodných podmienkach.

Vzdelávacie ciele študijného programu:

 1. nadobudnutie relevantných odborných vedomostí v problematike manažmentu medzinárodného podnikania vrátane aktuálnych vedeckých teórií a prístupov,
 2. osvojenie si efektívnej práce s databázami údajov a vedeckých prác v predmetnej oblasti, schopnosť vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie vo vlastnom originálnom vedeckom bádaní,
 3. osvojenie si a relevantné využitie širokého spektra metód vedeckej práce,
 4. získanie schopnosti koncepčne riešiť zložité problémy v odbore pri dynamickom vývoji poznania a prezentovať výsledky vlastného výskumu pred medzinárodnou odbornou komunitou.

 

International Business Management

The aim of the study programme Management of International Business is to train graduates for a highly specialized career in the sphere of institutions, companies and multinational corporations in an international business environment. They can also find a job in the field of scientific work at universities, research teams or various social and public organizations. Study program is focused on investigating of the development trends in the international economic environment with emphasis on specific growth conditions of the EU, or the Slovak Republic and on developments in other territorial segments of the world economy. Since the Slovak economy is absolutely foreign-oriented, it creates a specific environment for scientific research and forms the importance of the economic relations and the consequences that arise in this area. The graduate is able:

 • to use various basic and applied research methods and to develop new knowledge in the selected topics,
 • to solve issues of economic practice in different contexts throughout sophisticated approaches,
 • to manage processes in the selected fieldconceptually, to work in team and to factually communicate their decisions in internationalt conditions. 

Educational goals of the study program:

 1. gaining relevant knowledge in the field of international business management, including current scientific theories and approaches,
 2. mastering effective work with databases of data and scientific works in the field, the ability to evaluate theories, concepts of innovation in their original scientific research,
 3. mastering the relevant use of a wide range of methods of scientific work,
 4. developing the ability to conceptually solve complex problems in the current dynamic environment and to present the results of research to the international scientific community

 

Marketingový a obchodný manažment

Cieľom výchovy študentov študijného programu marketingový a obchodný manažment je pripraviť odborníkov v komplexnej a špecializovanej oblasti obchod a marketing, ktoré sú bázou pre posun limitov teoretického a výskumného chápania disciplíny. Študenti ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov; ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy v procesoch optimálneho formovania marketingových funkcií, marketingových procesov a marketingových nástrojov podnikateľských subjektov. Študenti dokážu autonómne syntetizovať informácie / názory marketingových prieskumov a navrhovať riešenia problémov, ktoré rozširujú alebo redefinujú existujúce poznanie a predstavujú nové prístupy ku riešeniu novej situácie v obchodných systémoch. Absolvent ovláda:

 • úspešnú, presnú a efektívnu aplikáciu metód vedeckého bádania a prezentáciu vlastných riešení / kritických hodnotiacich stanovísk v oblasti obchodných a marketingových procesov,
 • väzbu: výskum – formulácia návrhu – implementácia, právne a etické aspekty marketingu,
 • spôsob ako izolovať, hodnotiť a novým spôsobom riešiť problémy rôznych stupňov predikcie v obchode.

Vzdelávacie ciele študijného programu:

 1. Schopnosť realizovať originálny výskum na báze tvorivého vedeckého bádania.
 2. Komunikácia vedeckých poznatkov.
 3. Schopnosť analyzovať, komparovať, syntetizovať, verifikovať a kriticky posudzovať.
 4. Interdisciplinárne znalosti relevantné pre kariérny postup v odbore.