Spoločný rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia subodborovej komisie 2.1 obchod a marketing

študijný program marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - predseda

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD. - podpredsedníčka

prof. Ing. Pavol KITA, PhD.

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Anna MICHÁLKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

 

Externí členovia

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA - Vzdelávací inštitút COOP

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD. - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Členovia subodborovej komisie 2.2 medzinárodné podnikanie

študijný program manažment medzinárodného podnikania

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - predsedníčka

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG - podpredsedníčka

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave