Spoločný rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia subodborovej komisie 2.1 obchod a marketing

študijný program marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - predseda

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD. - podpredsedníčka

doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD. - tajomník

prof. Ing. Pavol KITA, PhD.

prof. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.

doc. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD.

doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Anna MICHÁLKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

 

Externí členovia

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA - Kaštieľ Mojmírovce, a. s.

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Zdenka MUSOVÁ, PhD. – Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

doc. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD. - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Členovia subodborovej komisie 2.2 medzinárodné podnikanie

študijný program manažment medzinárodného podnikania

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - predsedníčka

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG - podpredsedníčka

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, Dis. art., PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

doc. Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

 

Formulár pre vypísanie témy dizertačnej práce - školitelia