Spoločný rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia subodborovej komisie 2.1 obchod a marketing

študijný program marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - predseda

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD. - podpredsedníčka

 - tajomník

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.

prof. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD.

doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prof. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. RNDr. Kvetoslava MATLOVIČOVÁ, PhD.

doc. Ing. Monika MATUŠOVIČOVÁ, PhD.

doc. Ing. Anna MICHÁLKOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav MURA, PhD., MSc.

doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prof. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M.

 

Externí členovia

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA - Kaštieľ Mojmírovce, a. s.

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - viceprezident, Zväz obchodu SR, Bratislava

prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Zdenka MUSOVÁ, PhD. – Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. – emeritná profesorka, Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD. - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Členovia subodborovej komisie 2.2 medzinárodné podnikanie

študijný program manažment medzinárodného podnikania

prof. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG - predsedníčka 

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD. - podpredsedníčka 

doc. Ing. Dušan STEINHAUSER, PhD. - tajomník 

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A. 

prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, PhD. 

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD. 

doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD. 

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD. 

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD. 

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD. 

 

Externí členovia

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

 

Formulár pre vypísanie témy dizertačnej práce - školitelia