Načítavam stránku...

Spoločný rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia subodborovej komisie 2.1 obchod a marketing

študijný program marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - predseda

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD. - podpredsedníčka

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc.

 

Externí členovia

prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD. - Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Členovia suodborovej komisie 2.2 medzinárodné podnikanie

študijný program manažment medzinárodného podnikania

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - predsedníčka

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG - podpredsedníčka

doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Kajetána HONTYOVÁ, PhD. - Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?