Obchodná fakulta poskytuje doktorandské štúdium podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v akreditovaných študijných programoch. Doktorandské štúdium sa zameriava na získavanie a prehĺbenie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Doktorandské štúdium je určené pre pedagogických zamestnancov, vedecko-výskumných zamestnancov a absolventov vysokoškolského štúdia, ktorí majú schopnosti na vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Slúži k zvýšeniu ich odbornej kvalifikácie v oblasti ekonomických vied.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 3 akademické roky a v externej forme 4 akademické roky. Realizuje sa v dvoch častiach:

  • študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä zo špecializovaných prednášok, seminárov, konzultácií a individuálneho štúdia literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa dizertačnou skúškou, ktorá patrí medzi štátne skúšky.
  • vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce, z prezentácie výsledkov vedeckej práce na vedeckých podujatiach, zo študijných pobytov vo vedeckých inštitúciách doma i v zahraničí a pod. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

 

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti, alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Ak sa doktorand prihlásil na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, jeho pedagogická alebo iná odborná činnosť je viazaná na vzdelávaciu činnosť Obchodnej fakulty.

Štipendium pre doktorandov v dennej forme štúdia sa poskytuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo školstva SR. Poskytovanie štipendia sa skončí dňom obhajoby dizertačnej práce, resp. dňom iného skončenia štúdia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje štipendiá z finančných zdrojov vyčlenených na tento účel vo svojom rozpočte.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia a absolvovanie prijímacej skúšky. Fakulta môže určiť pre doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch aj ďalšie podmienky prijatia na toto štúdium, schválené akademickým senátom fakulty.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Fakulta zaradí medzi vypísané témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané externou vzdelávacou inštitúciou, vtedy sa spolu s témou uvedie aj názov externej vzdelávacej inštitúcie. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.

Prijímacia skúška pozostáva z odbornej prijímacej skúšky a jazykovej prijímacej skúšky.

Prijatí uchádzači sa zápisom na doktorandské štúdium stávajú študentmi fakulty a vzťahujú sa na nich ustanovenia § 69 až § 73a zákona o vysokých školách a primerane aj ustanovenia § 29 Štatútu Obchodnej fakulty EU, ako aj ustanovenia študijného poriadku univerzity.

Školné a poplatky spojené s doktorandským štúdiom na EU v Bratislave upravuje čl. 27 Štatútu Obchodnej fakulty EU a § 92 zákona o vysokých školách.

Doktorandské štúdium upravujú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte, ktoré sú vydané ako vnútorný predpis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave podľa § 33 ods. 2, písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto zásady sú všeobecnými zásadami pre všetkých študentov, učiteľov a ďalších odborných zamestnancov, ktorí doktorandské štúdium na fakulte absolvujú, zabezpečujú, organizujú, sledujú a hodnotia.

 

So zásadami sa možno oboznámiť na webovej stránke Obchodnej fakulty a na Referáte pre vedu a doktorandské štúdium Obchodnej fakulty alebo na univerzitnej stránke www.euba.sk.