Akademický rok 2023/2024

na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Harmonogram 1. a 2. stupňa štúdia

Denné štúdium

Externé štúdium

Zápis na 1. stupeň štúdia

1. ročník

4. 9. – 5. 9. 2023

2. ročník

7. 9. – 11. 9. 2023

3. ročník

12. 9. – 13. 9. 2023

Zápis na 2. stupeň štúdia

1. ročník

4. 9. – 7. 9. 2023

2. ročník

8. 9. – 13. 9. 2023

5. 9. 2023

3. ročník

6. 9. 2023

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka

4. 9. – 14. 9. 2023

Výučba v zimnom semestri

18. 9. – 22. 12. 2023

okrem 30. 10. 2023 - 3. 11. 2023 a 17. 11. 2023

16. 9. – 22. 12. 2023

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov

16. 12. – 22. 12. 2023

Skúškové obdobie zimného semestra

2. 1. – 2. 2. 2024

Výučba v letnom semestri

5. 2. – 3. 5. 2024

okrem 29. 3. 2024, 1. 4. 2024, 2.4.2024, 1. 5. 2024

3. 2. – 4. 5. 2024

okrem 30. 3 .2024

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov

29. 4. – 4. 5. 2024

okrem 1. 5. 2024

Odovzdávanie diplomových prác

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 26. 4. 2024

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 4. 7. 2024

Odovzdávanie bakalárskych prác

 

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 3. 5. 2024

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 4. 7. 2024

Skúškové obdobie letného semestra

 

okrem záverečných ročníkov

6. 5. – 4. 7. 2024*

v záverečných ročníkoch

6. 5. – 17. 5. 2024

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

3. 6. – 7. 6. 2024

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

19. 8. – 23. 8. 2024

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

10. 6. – 14. 6. 2024

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

19. 8. – 23. 8. 2024

Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu

do 12. 7. 2024

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

17. – 21. 6. 2024

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

2. 5. – 21. 6. 2024

Promócie na 1. stupni štúdia

17. 6. –  4. 7. 2024

Promócie na 2. stupni štúdia

17. 6. –  4. 7. 2024

Obdobie hlavných prázdnin

8. 7. – 31. 8. 2024

Harmonogram 3. stupňa štúdia

Denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia

4. 9. – 6. 9. 2023

Promócie na 3. stupni štúdia

október – november 2023

Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia

18. 9. – 22. 12. 2023

okrem 30. 10. až 3. 11. 2023 a 17. 11. 2023

Skúškové obdobie zimného semestra

2. 1. – 2. 2. 2024

Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi

do 2. 2. 2024

Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na Referáte pre vedu a doktorandské štúdium

do 29. 2. 2024

Štátna skúška – Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška

18. 3. – 28. 3. 2024

Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia

5. 2. – 3. 5. 2024

okrem 29. 3.; 1. 4.; 2. 4. a 1. 5. 2024

Rozšírené vedecké zasadnutie katedry k dizertačnej práci - absolvovanie

do 28. 3. 2024

Skúškové obdobie letného semestra

6. 5. – 4. 7. 2024*

okrem 8. 5. 2024

Odovzdávanie dizertačných prác k obhajobe a prihlasovanie sa na záverečnú štátnu skúšku na Referáte pre vedu a doktorandské štúdium

do 21. 5. 2024

Ročné hodnotenie doktoranda za akademický rok 2023//2024 – absolvovanie školiteľ a doktorand

1. 6. – 4. 7. 2024

Štátna skúška – Dizertačná práca a jej obhajoba

27. 6. – 28. 6.; 1. 7. – 4. 7.;

26. 8. – 30. 8. 2024, okrem 29. 8. 2024

Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia

21. 6. 2024

Obdobie hlavných prázdnin

8. 7. – 31. 8. 2024

Erasmus+

Termíny

Výberové konanie na program Erasmus+

- stáže na akademický rok 2023/2024

september a december 2023, február a máj 2024

Výberové konanie na program Erasmus+

- štúdium na akademický rok 2024/2025

február 2024

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia  možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana OF dňa 6. 3. 2023