Akademický rok 2022/2023

 

Harmonogram 1. a 2. stupňa štúdia

denné štúdium

externé štúdium

Zápis na 1. stupeň štúdia

1. ročník

5. 9. – 6. 9. 2022

2. ročník

8. 9. – 12. 9. 2022

3. ročník

13. 9. – 14. 9. 2022

4. ročník

7. 9. 2022

Zápis na 2. stupeň štúdia

1. ročník

5. 9. – 12. 9. 2022

6. 9. 2022

2. ročník

9. 9. – 14. 9. 2022

7. 9. 2022

3. ročník

8. 9. 2022

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka

2. 9. – 16. 9. 2022

Výučba v zimnom semestri

19. 9. – 16. 12. 2022
okrem 31.10. 2022, 1. 11. 2022, 2. 11. 2022 a 17. 11. 2022

17. 9. – 17. 12. 2022

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

12. 12. – 16. 12. 2022

12. 12. – 16. 12. 2022

Skúškové obdobie zimného semestra

19. 12. – 23. 12. 2022
2. 1. – 3. 2. 2023

Výučba v letnom semestri

13. 2. – 12. 5. 2023
okrem 7. 4. 2023,
10. 4. 2023, 1. 5. 2023,
8. 5. 2023

11. 2. – 13. 5. 2023
okrem 7. 4. 2023,
8. 4. 2023, 10. 4. 2023,1. 5. 2023, 8. 5. 2023

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

9. 5. – 12. 5. 2023

Odovzdávanie diplomových prác

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 28. 4. 2023

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 7. 7. 2023

Odovzdávanie bakalárskych prác

 

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 5. 5. 2023

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 7. 7. 2023

Skúškové obdobie letného semestra

 

okrem záverečných ročníkov

15. 5. – 30. 6. 2023*

v záverečných ročníkoch

15. 5. – 26. 5. 2023

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

5. 6. – 9. 6. 2023

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

22. 8. – 25. 8. 2023

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

19. 6. – 23. 6. 2023

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

22. 8. – 25. 8. 2023

Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu

do 12. 7. 2023

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

12. – 16. 6. 2023

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

2. 5. – 23. 6. 2023

Promócie na 1. stupni štúdia

19. 6. –  30. 6. 2023

Promócie na 2. stupni štúdia

19. 6. –  30. 6. 2023

Obdobie hlavných prázdnin

3. 7. – 31. 8. 2023

Harmonogram 3. stupňa štúdia

denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia 

5. 9. – 6. 9. 2022

Promócie na 3. stupni štúdia

október – november 2022

Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia

19. 9. – 16. 12. 2022
okrem 31. 10., 1. 11., 2. 11. a 17. 11. 2022

Skúškové obdobie zimného semestra

19. 12. – 23. 12. 2022
2. 1. – 3. 2. 2023

Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi

do 10. 2. 2023

Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na referáte pre doktorandské štúdium

do 28. 2. 2023

Štátne skúšky – Dizertačné skúšky

marec 2023

Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia

13. 2. – 12. 5. 2023
okrem 7. 4., 10. 4., 1. 5. a 8. 5. 2023

Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie

do 31. 3. 2023

Skúškové obdobie letného semestra

15. 5. – 30. 6. 2023*

Odovzdávanie dizertačných  prác k obhajobe na   referát pre doktorandské štúdium

do 22. 5. 2023

Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác

26. 6. – 30. 6. 2023
21. 8. – 31. 8. 2023

Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia

23. 6. 2023

Obdobie hlavných prázdnin

3. 7. – 31. 8. 2023

Erasmus+

Termíny

Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2022/2023

september a december 2022,
február a máj 2023

Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2023/2024

február 2023

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana OF dňa 28. 2. 2022