Akademický rok 2021/2022

 

Harmonogram 1. a 2. stupňa štúdia

denné štúdium

externé štúdium

Zápis na 1. stupeň štúdia

1. ročník

6. 9. – 8. 9. 2021

2. ročník

2. 9. – 3. 9, 8. 9. 2021

3. ročník

9. 9. – 13. 9. 2021

2. 9. 2021

4. ročník

2. 9. 2021

Zápis na 2. stupeň štúdia

1. ročník

6. 9. – 9. 9. 2021

2. 9. 2021

2. ročník

2. 9., 3. 9., 10. 9., 13. 9. 2021

6. 9. 2021

3. ročník

7. 9. 2021

Slávnostné otvorenie akademického roka

20. 9. 2021

Výučba v zimnom semestri

20. 9. – 17. 12. 2021
okrem 29. 10. 2021, 1. 11. 2021, 2. 11. 2021 a 17. 11. 2021

17. 9. – 18. 12. 2021
okrem 30. 10. 2021

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

13. 12. – 17. 12. 2021

13. 12. – 18. 12. 2021

Skúškové obdobie zimného semestra

20. 12. – 23. 12. 2021
3. 1. – 4. 2. 2022

3. 1. 2022 – 11. 2. 2022**

Jarné prázdniny

7. 2. – 11. 2. 2022**

Výučba v letnom semestri

 

okrem záverečných ročníkov

14. 2. – 13. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022

11. 2. – 7. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022, 16. 4. 2022

v záverečných ročníkoch

14. 2. – 29. 4. 2022
okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022

11. 2. – 23. 4. 2022
okrem 15. 4. 2022, 16. 4. 2022

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

 

okrem záverečných ročníkov

9. 5. – 13. 5. 2022

v záverečných ročníkoch

25. 4. – 30. 4. 2022

Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

Odovzdávanie diplomových prác

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 19. 4. 2022

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 6. 7. 2022

Odovzdávanie bakalárskych prác

 

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 22. 4. 2022

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 6. 7. 2022

Skúškové obdobie letného semestra

 

okrem záverečných ročníkov

16. 5. – 2. 7. 2022*

v záverečných ročníkoch

2. 5. – 13. 5. 2022

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

23. 5. – 27. 5. 2022

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

23. 8. – 26. 8. 2022

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

30. 5. – 3. 6. 2022

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

23. 8. – 26. 8. 2022

Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu

do 11. 7. 2022

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

13. – 16. 6. 2022

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

13. – 20. 6. 2022

Promócie na 1. stupni štúdia

20. 6. – 1. 7. 2022

Promócie na 2. stupni štúdia

20. 6. – 1. 7. 2022

Obdobie hlavných prázdnin

4. 7. – 31. 8. 2022

Harmonogram 3. stupňa štúdia

denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia 

2. 9. – 3. 9. 2021

Výberové konanie na program Erasmus+ - stáže na akademický rok 2021/2022

individuálne termíny

Promócie na 3. stupni štúdia

4. 10. – 8. 10. 2021

Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia

20. 9. – 17. 12. 2021
okrem 29. 10. 2021, 1. 11. 2021, 2. 11. 2021 a 17.11. 2021

Skúškové obdobie zimného semestra

20. 12. – 23. 12. 2021
3. 1. – 4. 2. 2022

Jarné prázdniny

7. 2. – 11. 2. 2022

Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi

do 11. 2. 2022

Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na referáte pre doktorandské štúdium

do 28. 2. 2022

Štátne skúšky – Dizertačné skúšky

marec 2022

Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia

14. 2. – 13. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022 a 18. 4. 2022

Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie

do 31. 3. 2022

Skúškové obdobie letného semestra

16. 5. – 2. 7. 2022*

Odovzdávanie dizertačných  prác k obhajobe na   referát pre doktorandské štúdium

do 20. 5. 2022

Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác

27. 6. – 1. 7. 2022
22. 8. – 31. 8. 2022

Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia

24. 6. 2022

Obdobie hlavných prázdnin

4. 7. – 31. 8. 2022

Erasmus+

Termíny

Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2021/2022

individuálne termíny

Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo: Kolégium dekana OF dňa 22. 2. 2021

** na základe dodatku č. 3 k opatreniu rektora č. 8/2021 zo 4. 11. 2021 sa upravuje harmonogram zimného semestra akademického roka 2021/2022