Obchodná fakulta má akreditované študijné odbory a študijné programy 2. stupňa štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

II. stupeň – inžinierske štúdium - študijné programy v slovenskom jazyku

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program marketingový a obchodný manažment
  • študijný program manažment medzinárodného obchodu
  • študijný program manažment cestovného ruchu 

 

II. stupeň – inžinierske štúdium - študijné programy v anglickom jazyku

 

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program Marketing and Trade Management
  • študijný program Tourism Management

 

II. stupeň – inžinierske štúdium - študijné programy vo francúzskom jazyku

 

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program Management de la vente

 

 

 

Marketingový a obchodný manažment

Absolventi študijného programu Marketingový a obchodný manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov a tvorby marketingových koncepcií ako aj riadenia obchodných systémov. Dokážu špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkých zložiek marketingového mixu a zároveň aj riadiť širokú sieť externých zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb, ako aj riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na pozíciách marketingových manažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia procesy zmien, týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu. Významné možnosti uplatnenia majú absolventi aj na pozíciách manažérov nákupu, manažérov predaja, produktových manažérov, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, či distribúciu. Absolvent študijného programu dokáže analyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia, navrhovať a implementovať formy elementov marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. Absolvent zároveň dokáže aplikovať kvantitatívne a kvalitatívne metódy v rozhodovaní, v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu ako aj  implementovať nové informačno-komunikačné  technológie v obchode a marketingu. 

 

Manažment medzinárodného obchodu

Absolventi študijného programu Manažment medzinárodného obchodu získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady pre úspešné zvládnutie komplexu všeobecných vedomostí z medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, ako aj tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Disponujú dôkladnými teoretickými znalosťami týkajúcimi sa všetkých oblastí pôsobenia podnikateľského subjektu v zahraničí ako aj širších ekonomických a politických súvislostí na európskej a medzinárodnej úrovni, pričom tieto znalosti dokážu tvorivo využiť v praxi. Absolvent študijného programu je všestranne vzdelaným manažérom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie vysokých riadiacich pozícií hlavne v podnikovej sfére, ďalej vo vybraných inštitúciách štátnej správy zapojených do medzinárodnej hospodárskej spolupráce (najmä v oblasti zahranično-obchodnej politiky), ako aj v medzinárodných ekonomických organizáciách a inštitúciách EÚ, kde bude pripravený prezentovať sa ako schopný ekonomický diplomat. Absolvent študijného programu je vysoko kvalifikovaným ekonomickým odborníkom schopným analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov, t.j. zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike. Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe, tj. ich príprava v technike zahranično-obchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, a oboznámenie sa s podmienkami domácej a zahraničnej legislatívy a právnych úprav. 

 

Manažment cestovného ruchu

Absolventi študijného programu Manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Získavajú  vedomosti z ekonomiky cestovného ruchu, kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie. Sú spôsobilí vykonávať profesiu manažéra podniku, či regiónu cestovného ruchu. Uplatnia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Manažér cestovného ruchu na podnikovej a regionálnej úrovni cestovného ruchu ovláda manažérske metódy a má primerané zručnosti, spôsobilosti a schopnosti uplatňovať ich v praxi na stupni podniku, podnikovej integrácie a regiónu  cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu. Ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Kvalifikovane pozná prírodné a antropogénne prostredie, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch. Vie užívať elektronické médiá pre manažment informácií, pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu. Vie vytvárať a manažovať projekty rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a regiónoch. Dokáže aktívne pôsobiť aj v interkultúrnom prostredí.

 

Manažment predaja

Absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku Manažment predaja získavajú schopnosť marketingovo a systémovo myslieť, aktívne predvídať nové javy a tendencie na trhu predaja, orientovať sa v globalizujúcom sa prostredí podnikania, rozvíjať komunikatívne zručnosti vo francúzskom jazyku a interkultúrne povedomie, ovládať metódy vedenia obchodného personálu, riadiť predaj, nákup a využívať obchodné metódy v rozdielnom kultúrnom a civilizačnom prostredí. Absolvent bude zároveň pripravený z oblasti teórie a praxe riadenia predaja a špecifických oblastí manažmentu tak, aby mohol vykonávať rôzne manažérske funkcie  na strednom a vrcholovom stupni riadenia podniku na trhu organizácií ako aj trhu so spotrebným tovarom. Študijný program vo francúzskom jazyku Manažment predaja pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v medzinárodných podnikoch a v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, pre výkon ktorých sa vyžaduje všeobecné, prierezové a univerzitné teoretické a praktické vedomosti, ktoré sú dostatočne pre výkon líniovej manažérskej funkcie a sú časne  sú vhodnou bázou na neskoršiu špecializáciu, ktorá môže vyplynúť z potrieb kariérneho rastu. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie. Na získanie úplného odborného profilu študenti získavajú skúsenosti z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingovom manažmente nákupu a predaja a návrhu koncepcií pre zložky marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových údajov, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v marketingu.