Nárok na sociálne štipendium majú študenti denného štúdia, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a príjem okruhu posudzovaných osôb je v súlade s vyhláškou MŠ SR, ktorá nadobudla účinnosť  1. 9. 2013.

Žiadosti o sociálne štipendium sa podávajú na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na Referáte pre sociálne otázky OF – v obálke na nástenke (dekanát OF). Nárok na soc. štipendium vzniká od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Každá žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná žiadateľom, rodičmi a ostatnými spoločne posudzovanými osobami a musia byť priložené tieto doklady:

 • potvrdenie o návšteve školy (žiadateľ aj súrodenci)
 • ak súrodenec študuje na VŠ v zahraničí, treba predložiť potvrdenie o ekvivalencii štúdia, vydáva ho MŠ SR
 • potvrdenie o vzdialenosti miesta bydliska (SAD, ŽSR)
 • fotokópiu občianskeho preukazu (obe strany - žiadateľ aj súrodenci študujúci na VŠ)
 • potvrdenie z matriky (Mestský, Obecný úrad) - menovitý zoznam osôb žijúcich so žiadateľom v mieste trvalého bydliska
 • potvrdenie o podaní (nepodaní) daňového priznania za rok 2019 (žiadateľ, rodičia, študujúci súrodenci ) - „Potvrdenie – výpis na účely priznania sociálneho štipendia“ – vydáva Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 aj s potvrdením, či rodičia boli (neboli) práceneschopní (PN), aká im bola vyplatená suma počas PN (zamestnávateľ)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovni, že za rok 2019 boli (neboli) vyplatené nemocenské dávky (obaja rodičia)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne za rok 2019 o vyplácaní invalidných, starobných, vdovských, vdoveckých, sirotských dôchodkov (predkladajú osoby, ktorých sa to týka, napr. rodičia, žiadateľ, súrodenci)
 • úmrtný list rodiča (rodičov, ak je žiadateľ polosirota, sirota)
 • potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je rodič nezamestnaný (odkedy - dokedy je v evidencii, vyčísliť vyplatenú výšku podpory v nezamestnanosti, alebo priznanie a vyplácanie dávky v hmotnej núdzi)
 • čestné prehlásenie rodiča, ak je nezamestnaný (príp. dobrovoľne nezamestnaný), že nemá žiadny pravidelný príjem – overené u notára
 • rozhodnutie zo súdu o rozvode rodičov, stanovenie výšky výživného na deti (ak sú rodičia rozvedení)
 • ak sú rodičia rozvedení, stačí priložiť  príjmy rodiča, ktorému je žiadateľ zverený do opatery
 • ak rodič žiadateľa uzavrie nové manželstvo, treba priložiť všetky doklady o príjmoch nového partnera (otčima, macochy)
 • fotokópia preukazu ZŤP (ak je rodič alebo žiadateľ zdravotne postihnutý)
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti za rok 2020

 

UPOZORNENIE!

V prípade ďalších otázok alebo problémov kontaktujte Referát pre sociálne veci, resp. napíšte na e-mail: , odpovieme Vám.

POZOR, odovzdávajte iba úplné žiadosti (všetky potrebné prílohy musia byť podľa priloženého zoznamu), neúplné žiadosti nebudú prevzaté.