logoSPOFŠtudentský parlament Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len ŠPOF) je najvyšším reprezentatívnym orgánom študentov Obchodnej fakulty, ktorý zastupuje a chráni ich záujmy. Podobne ako ostatné študentské parlamenty na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ŠPOF je tím mladých ľudí, ktorých hlavným cieľom je zastupovať študentov v styku s vedením fakulty, ale i s vedením univerzity. ŠPOF vznikol na začiatku roka 1991 na pôde Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Cieľom ŠPOF je v prvom rade reprezentovať študentskú časť akademickej obce a podielať sa na vytváraní ideálnych podmienok štúdia a iných aktivít nielen na fakulte, ale i na univerzite.

ŠPOF ako kolektívny orgán je súčasťou niekoľkých rozhodujúcich orgánov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najvyšším orgánom ŠPOF je zasadnutie. Koordinačnú funkciu na zasadnutí vykonáva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda ŠPOF.

Členovia ŠPOF zastupujú študentov v Akademickom senáte Obchodnej fakulty (AS OF) a zároveň aj v Akademickom senáte EU v Bratislave (AS EU). Akademický senát, či už fakulty alebo univerzity, je jedným z najvyšších rozhodovacích orgánov, ktoré pôsobia na univerzite, a preto je účasť členov ŠPOF v AS veľmi dôležitá. Predseda je zároveň druhým podpredsedom AS OF a členom kolégia dekana. Predseda spolu s podpredsedom ŠPOF zastupujú študentov aj v Študentskom parlamente EU v Bratislave (ŠP EU).

Členovia ŠPOF zastupujú študentov a ich práva v ďalších orgánoch, ktoré pôsobia na univerzite a fakulte:

 • disciplinárna komisia EU,
 • ubytovacia komisia EU,
 • disciplinárna komisia OF,
 • ubytovacia komisia OF,
 • hodnotiaca komisia pre štipendiá OF,
 • komisia ŠVOČ,
 • výberová komisia mobilitných programov OF,
 • prijímacia komisia OF,
 • Rada mladých,
 • Študentská rada vysokých škôl (poradný orgán MŠVVaŠ SR).

 

Aktivity ŠPOF

 • presadzovať a chrániť záujmy študentov OF EU,
 • zastupovať študentov OF EU a predkladať ich požiadavky v samosprávnych orgánoch EU prostredníctvom zástupcov študentov,
 • spolupracovať s orgánmi a organizáciami podobného zamerania (aj v zahraničí),
 • rozvíjať a organizovať záujmovú činnosť (kultúrne a športové aktivity, študijné a pracovné stáže a pobyty) študentov,
 • hájiť akademické práva študentov a usilovať sa o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok,
 • v spolupráci s vedením fakulty a univerzity pomáhať pri koordinácii ubytovacieho procesu na Obchodnej fakulte,
 • zvyšovať informovanosť študentov o aktuálnom dianí na fakulte a univerzite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (internetová stránka, informačný newsletter, Facebook, e-mail, letáky, chillout zóny a iné komunikačné nosiče),
 • reprezentovať záujmy študentov aj na valných zhromaždeniach Študentskej rady vysokých škôl,
 • organizovať resp. spoluorganizovať rôzne prednášky a workshopy na odborné témy s významnými osobnosťami z reálneho podnikateľského prostredia.

 

Predsedovia ŠPOF

Andrea Tichá 2008 ­– 2010
Martina Galliková 2010 – 2011
Mária Belková 2011 – 2012
Iveta Pleváková 2012 – 2013
Andrej Ralbovský 2013 – 2015
Petra Olejárová 2015 – 2017
Martin Mlynár 2017 – 2019
Jakub Nichta 2019 – 2020
Filip Žiak 2021 – 2024
Vanda Funtíková 2024 – trvá

 

Kontakt

miestnosť: 1A.21

tel.: +421 2 6729 1151

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Otázky adresujte priamo zodpovednej sekcii prostredníctvom e-mailu:

(otázky a problémy týkajúce sa ubytovania)

(všeobecné otázky)

(spolupráca)