doplniť...

Formovanie národnej ekonomiky v podmienkach digitalizácie: na príklade Kazachstanu, Ruskej federácie a Európskej únie

Proceedings of the International Scientific Conference DESIRE. Design and Research in Business Environment

Na knižný trh bola uvedená vedecká monografia autorského kolektívu pod vedením Andrey Slezákovej Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár.

Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism

 

Proceedings of the 19th Joint International Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2019

Neustály rast objemu obchodov na komoditných trhoch a trhoch reálnych aktív, ako aj zásadné zmeny, ktorými v poslednom desaťročí prechádzajú, sa stali výzvou pre autorský kolektív priniesť na slovenský trh odbornej literatúry titul venovaný tejto problematike.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2018.

Na knižný trh bola uvedená vedecká monografia autorov Andrey Slezákovej, Petra Mikloša a kol.: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár.