Načítavam stránku...

Janka ŘEHÁČKOVÁ

sekretárka dekana  

 

miestnosť 1B.28  

tel.: +421 2 6729 1130  

e-mail: dek.of@euba.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok -
Utorok 8:30 - 11:00
Streda 8:30 - 11:00
Štvrtok 8:30 - 11:00
Piatok -

 

 

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

dekan fakulty

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR, štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

Prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

vedúci katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

vedúci katedry služieb a cestovného ruchu

Doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

vedúca katedry tovaroznalectva a kvality tovaru  

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

vedúci katedry obchodného práva

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

vedúci katedry informatiky obchodných firiem

Doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Jakub NICHTA

predseda ŠPOF

Interní členovia vedeckej rady

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.             

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade

Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť Jakub NICHTA
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Bc. Peter DURANKA
Marek CHALMOVSKÝ
Branislav VOJTKO
Hana VEREŠOVÁ

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

drabik

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

 

miestnosť: 1B.30

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail: dekan.of@euba.sk

 

krnacova

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
štatutárna zástupkyňa dekana

 

miestnosť: 1B.04

tel.: +421 2 6729 1126

e-mail: international.of@euba.sk

 

francova

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: 1B.13

tel.: +421 2 6729 1169

e-mail: vzdelavanie.of@euba.sk 

 

rehak

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

 

miestnosť: 1B.17

tel.: +421 2 6729 1110

e-mail: veda.of@euba.sk

 

orgonas

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

 

miestnosť: 1B.21

tel.: +421 2 6729 1123

e-mail: rozvoj.of@euba.sk

 

mizerova

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: 1B.23

tel.: +421 2 6729 1164

e-mail: tajomnicka.of@euba.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?