Načítavam stránku...

Redakcia prijíma a uverejňuje príspevky v slovenskom a anglickom jazyku. Za originalitu, odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je možné publikovať článok, ktorý už bol uverejnený v inom periodiku. Redakcia si vyhradzuje právo uverejnenia len pôvodných príspevkov, ktoré spĺňajú obsahové a všetky formálne náležitosti vedeckého článku a boli recenzentom odporúčané na publikovanie.

Príspevky sa predkladajú jedenkrát elektronicky (e-mailom na redakcia.scb@euba.sk) a v dvoch tlačených exemplároch na adresu redakcie časopisu Studia commercialia Bratislavensia, Obchodná fakulta, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Príspevky je potrebné odovzdať vo formáte MS Word (2003 alebo novšom). Rozsah príspevku je limitovaný na min. 8 a max. 15 strán, pri recenziách a správach je rozsah limitovaný na max. 5 strán predpísaného formátu vrátane grafov, tabuliek a literatúry.

Prehlásenie o pôvodnosti príspevku: spolu s príspevkom odovzdá autor prehlásenie o tom, že príspevok je originálny a nebol doteraz ponúknutý k publikovaniu inému vydavateľovi.

Prehlásenie autora

 

Základné formátovanie

Nastavenie strany: veľkosť papiera je B5 (ISO) (rozmery šírka 17,59 cm, výška 24,99 cm). Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán. Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov. Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm.

Text: Typ písma textu príspevku musí byť Tahoma s veľkosťou 10 bodov, jednoduché riadkovanie. Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm. Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov. Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým nadpisom jeden voľný riadok.

Obrázky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie obrázka musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis obrázka. Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami.

Grafy musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie grafu musí začínať slovom a číslom (Graf 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis grafu. Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami. Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii k rukopisom.

Tabuľky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie tabuľky musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis tabuľky. Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami. Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor údaje čerpal.

Rovnice musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou textového editora MS Word. Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc.

Anglický názov a Abstrakt: V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov v anglickom ako i slovenskom jazyku. Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (key words) v angličtine a kódy klasifikácie JEL (viď http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Literatúra sa uvádza v zozname v abecednom poradí podľa vzoru uvedeného v šablóne. Spôsob uvádzania bibliografických odkazov zodpovedá metodike APA. Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena a dátumu tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše meno autora, dátum publikovania dokumentu; napr. (Kotler, 2001).

Pre písanie príspevkov používajte výlučne šablónu príspevku, v ktorej je uvedené podrobnejšie formátovanie a členenie príspevku na jednotlivé časti:

Šablóna príspevku

 

Recenzovanie príspevkov

Recenzovanie príspevkov zabezpečuje redakčná rada. Recenzné konanie voči autorovi príspevku je anonymné. Recenzenti musia pochádzať z inej vysokej školy, univerzity alebo organizácie než je pracovisko autora príspevku.

 

Príspevky nie sú honorované.

 

 Šéfredaktor

Róbert REHÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Zástupca šéfredaktora

Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

Peter ČERVENKA, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Redakčná rada

Peter BALÁŽ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Ferdinand DAŇO, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Zenon FOLTYNOWICZ, Poznan University of Economics and Business, Poland

Michael GESSLER, University of Bremen, Nemecko

Rainer HASENAUER, Vienna University of Economics and Business, Rakúsko

Andrzej CHOCHÓŁ, Cracow University of Economics, Poľsko

Marzena JEZEWSKA-ZYCHOWICZWarsaw University of Life Sciences, Poľsko

Dagmar LESÁKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Tomasz LESIÓWWroclaw University of Economics, Poľsko

Claude MARTIN, Pierre Mendès France University in Grenoble, Francúzsko

Rodica PAMFILIE, Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko

Beciu SILVIU, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Rumunsko

Jozef TAUŠER, University of Economics, Prague, Česká republika

Cosmin TILEAGĂ, Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunsko

Charles M. WEBER, Portland State University, USA

Dianne H. B. WELSH, University of North Carolina at Greensboro, USA

Adriana ZAIT, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Rumunsko

Adresa redakcie

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 672 91 130

Fax: +421 2 672 91 149

E-mail: redakcia.scb@euba.sk

 

Vydavateľ

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

 

Registrácia

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 2697/08.

 

© Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

ISSN 1337-7493 (print)

Etický kódex pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise Studia commercialia Bratislavensia 

Redakcia vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia preberá zodpovednosť za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu. Etický kódex (vypracovaný podľa dostupných pravidiel a odporúčaní COPE a  vydavateľstva Elsevier pre publikačnú etiku a redakčnej rady časopisu) má prispieť k zabezpečeniu rigoróznej vedeckej úrovne aj tým, že sa presadzujú štandardy etického kódexu pre publikovanie vedeckých článkov a prijímajú sa zásadné opatrenia proti porušovaniu stanovených štandardov. Je dôležité uplatniť štandardy etického správania pri publikovaní vedeckých článkov vo všetkých prvkoch publikačného procesu a pre všetky zúčastnené subjekty (autori, redaktori, recenzenti, vydavateľ). 

 

Povinnosti autorov v zmysle etického kódexu

Norma pre rukopisy, prístup k údajom a ich uchovávanie

Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne. Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať.

Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza.

Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

 

Originalita a plagiátorstvo

Autori by si mali overiť, že predkladajú pôvodné dielo a pokiaľ použili pri práci pramene iných autorov, musia ich správnym spôsobom citovať. Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

 

Viacnásobné, nadbytočné a súčasné publikovanie

Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii. Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

 

Citovanie zdrojov

Je nevyhnutné, aby autori citovali publikácie, ktoré mali zásadný vplyv na podobu predloženého článku. 

V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

 

Autorské práva k článku

Autorstvo článku musí byť obmedzené na tých, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej forme, úprave, k analýze, napísaniu, alebo výkladu predloženej štúdie, článku, príspevku. Všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku, majú byť uvedení ako jeho spoluautori. Ak existujú ďalšie osoby, ktoré participovali v istých podstatných aspektoch na predmetnom výskume, by mali byť v článku uvedené. Korešpondujúci (zodpovedný) autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

 

Zásadné chyby v publikovaných prácach

Ak autor odhalí závažnú chybu alebo nepresnosť v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s redaktorom na stiahnutí článku z procesu jeho výroby, resp. pri zverejnení opravy článku. Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikovaná práca obsahuje závažné chyby, je povinnosťou autora, aby na výzvu redaktora článok bezodkladne stiahol z výroby, alebo ho opravil, prípadne poskytol redakcii dôkazy o správnosti pôvodných záverov článku.

 

Povinnosti redaktorov v zmysle etického kódexu

Rozhodnutie o publikovaní

O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora. Pri validácii daného článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi pravidlami redakcie. Výkonný redaktor tým podlieha zákonným požiadavkám v prípade urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Výkonný redaktor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi.

 

Fair play

Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov.

 

Zachovanie dôvernosti

Výkonný redaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise nemôžu byť použité vo vlastnom výskume výkonného redaktora bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného procesu, sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Redaktori a recenzenti sa vyvarujú hodnotenia článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakcia žiada, aby autori informovali o možnom konflikte záujmov a uverejnili opravu, ak sa konflikt záujmov zistí až po uverejnení článku.

 

Účasť a spolupráca pri riešení sťažností

Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov.

Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a výskumnými organizáciami a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zverejní sa oprava, článok sa stiahne a pod. Každé nahlásené neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené aj v prípade, ak bol článok uverejnený pred dlhším časom.

 

Povinnosti recenzentov v zmysle etického kódexu

Podklad pre rozhodnutie redaktora

Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Redakcia vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia zastáva názor, že všetci autori, ktorí chcú prispieť do časopisu svojou publikačnou činnosťou, majú povinnosť sa rovnakou mierou podieľať na recenzovaní predložených príspevkov.

 

Ďalšie aspekty/časové hľadisko recenzného pokračovania

Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 

Zachovanie dôvernosti

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu Studia commercialia Bratislavensia.

 

Objektivita

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 

Citovanie zdrojov

Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta. Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.

SCB obalka

 

Studia commercialia Bratislavensia (SCB) je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2008.

Časopis prezentuje vedecké články výskumníkov i odborníkov z praxe zo širokého spektra ekonomických disciplín. Cieľom SCB je vytvoriť fórum na publikovanie vedeckých článkov, analytických štúdií, empirických výskumných prác a diskusných príspevkov pre oblasť ekonomiky obchodu a služieb, obchodného manažmentu a marketingu, manažmentu služieb a manažmentu medzinárodného podnikania. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.

 

Studia commercialia Bratislavensia uverejňuje inovatívne príspevky vysokej kvality rešpektujúce ciele časopisu. V snahe dosiahnuť tento cieľ sa časopis angažuje pre medzinárodnú akceptáciu zverejnených príspevkov.

 

Vedecký časopis je vydávaný polročne, od roku 2010 je vedený aj v databáze vydavateľstva Sciendo.

Redakcia prijíma príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 2697/08

 

ISSN 1337-7493

ISSN (online) 1339-3081

 

Informácie o predplatnom

Objednávku na predplatné tlačenej verzie vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia je možné zaslať poštou na adresu redakcie alebo emailom.
Predplatné časopisu je 80,- €/rok.

 

Redakcia časopisu

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

e-mail: redakcia.scb@euba.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?