Informácie k prijímaciemu konaniu na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2024/2025

 

Prečo študovať na Obchodnej fakulte?

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) je moderná, dynamická a inovatívna fakulta, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v preferovaných a vyhľadávaných obchodnovedných disciplínach – v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu a služieb, manažérstva kvality a obchodného práva. Fakulta ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, rovnako aj študijné programy vyučované v anglickom jazyku, rozširuje ponuku študijných programov typu „double degree“ s partnerskými univerzitami v zahraničí, vďaka čomu môže študent po úspešnom absolvovaní štúdia na Obchodnej fakulte získať 2 diplomy. Fakulta intenzívne podporuje vycestovania študentov a pedagógov na zahraničné pobyty, rozvíja spoluprácu vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti s partnerskými univerzitami v zahraničí. Každoročne na fakulte študuje takmer 1500 študentov. Počas svojej 50-ročnej histórie sa stala alma mater pre viac ako 20 000 úspešných absolventov, medzi ktorými nájdete ministrov, premiérov, guvernérov národnej banky, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, významných akademických funkcionárov vysokých škôl, vedcov, a najmä manažérov podnikov či úspešných podnikateľov.

 

Pre Obchodnú fakultu sú príznačné:

  • profesionálny prístup a renomovaní pedagógovia,
  • kooperácia, ústretovosť a priateľský prístup vo vzťahu k študentom,
  • medzinárodná akceptácia a spolupráca,
  • vysoká uplatniteľnosť absolventov v praxi,
  • absolventi zastávajú významné pozície.

 

Zaujímavosti fakulty

100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi – po ukončení štúdia nepracuje v podstate iba ten absolvent, ktorý nechce alebo z objektívnych dôvodov nemôže pracovať.

Prepájanie študentov s praxou – partneri z praxe sa podieľajú priamo na výučbe, nielen formou prednášok, ale predovšetkým vedením tzv. klubov, ktoré sa realizujú formou workshopov. Študenti tak participujú na riešeniach projektov a zadaní pre prax, riešia témy záverečných prác v priamej kooperácii s praxou alebo získavajú pracovné pozície u partnerov hospodárskej praxe.

Študenti pracujú už počas štúdia – podporujeme študentov, aby získavali pracovné skúsenosti už počas štúdia, majú tak vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce v budúcnosti. Súčasťou štúdia je odborná prax, ktorú môžu absolvovať u partnerov z praxe, ale aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+, na ktoré ich vysielame v priebehu celého roka (nielen cez prázdniny).

Prvenstvo v počte študentov vysielaných na zahraničné pobyty - Obchodná fakulta sa dlhodobo drží na prvom mieste rankingu v počte študentov vysielaných na štúdium do zahraničia spomedzi jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Každoročne odchádza na študijné pobyty alebo praktické stáže približne 100 študentov, za posledných 10 rokov sme vyslali do zahraničia 981 našich študentov.

MarCet - Marketingové centrum Obchodnej fakulty – platforma na vyhľadávanie talentov a pre kreatívnych študentov, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, tvorby produktovej fotografie a spracovania videa.

Včely na fakulte – s cieľom upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov a širokej verejnosti  na potrebu ochrany životného prostredia a udržateľnosti sme osadili 9 včelích rodín v areáli univerzity. Našou snahou je podieľať sa na ochrane života včiel, ktorých význam v prírode je nezastupiteľný.

 

Vyber si z ponuky akreditovaných študijných programov a pridaj sa k nám #mysmeof

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani