Termín odovzdania príspevkov:

  • pre číslo 01 (31) / 2017. Ročník 8 je 01. 05. 2017
  • pre číslo 02 (32) / 2017. Ročník 8 je 01. 11. 2017

 

Príspevky sa prijímajú v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Za originalitu, odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je možné publikovať článok, ktorý bol už zverejnený v inom periodiku. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť. Pre písanie príspevkov používajte výlučne šablónu príspevku, v ktorej je uvedené podrobnejšie formátovanie a členenie príspevku na jednotlivé časti:

Šablóna príspevku

Pokiaľ nebudú dodržané pokyny pre spracovanie článku, bude príspevok vrátený späť autorom.

 

Recenzovanie príspevkov

Recenzovanie príspevkov zabezpečuje redakčná rada. Recenzné konanie voči autorovi príspevku je anonymné. Recenzenti musia pochádzať z inej vysokej školy, univerzity alebo organizácie než je pracovisko autora príspevku.

Príspevky nie sú honorované.

 

Základné formátovanie

Nastavenie strany: veľkosť papiera je B5 (ISO) (rozmery šírka 17,59 cm, výška 24,99 cm). Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán. Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov. Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm.

Text: Typ písma textu príspevku musí byť Tahoma s veľkosťou 10 bodov, jednoduché riadkovanie. Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm. Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov. Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým nadpisom jeden voľný riadok.

Obrázky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie obrázka musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis obrázka. Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami.

Grafy musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie grafu musí začínať slovom a číslom (Graf 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis grafu. Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami. Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii k rukopisom.

Tabuľky musia byť začlenené do textu článku s číslovaním. Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok. Označenie tabuľky musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis tabuľky. Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami. Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor údaje čerpal.

Rovnice musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou textového editora MS Word. Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc.

Anglický názov a Abstrakt: V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov v anglickom ako i slovenskom jazyku. Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (key words) v angličtine a kódy klasifikácie JEL (viď http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Literatúra sa uvádza v zozname v abecednom poradí podľa vzoru uvedeného v šablóne. Spôsob uvádzania bibliografických odkazov zodpovedá metodike APA. Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena a dátumu tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše meno autora, dátum publikovania dokumentu; napr. (Sidor, 2015).

Odporúčame použiť prílohu číslo TU.