ECRP obalka

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie je online recenzovaný open access vedecký časopis vydávaný Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2009.

 

Časopis publikuje vedecké články, vedecké štúdie založené na teoretickej a empirickej analýze. Zámerom časopisu je uverejňovať nové a inšpiratívne myšlienky, ktoré posúvajú hranice existujúceho vedeckého poznania. Medzi hlavné oblasti záujmu časopisu patrí dynamika rozvoja cestovného ruchu, efektívnosť služieb, podnikateľské aktivity, ekonómia, obchod a marketing, Základom obsahu textov sú poznatky vedeckovýskumnej činnosti autorov napojených na výskumy KEGA, VEGA, APVV ako i na medzinárodnú spoluprácu.

 

Pri výbere obsahu textov predmetného časopisu sú rešpektované výsledky:

  • vedeckovýskumnej činnosti,
  • rozvoj obsahu pedagogického procesu,
  • spoločenské aspekty ekonomického diania.

 

Časopis vychádza dvakrát ročne a všetky príspevky sú anonymne posudzované recenzentmi. Redakcia časopisu dôsledne dbá na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky uvedenej v pokynoch pre autora. Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakcia prijíma príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

ISSN (online) 2453-9988

 

Redakcia časopisu 

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

IČO 00 399 957

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail: