Načítavam stránku...

Právo nie je len pre právnikov.

Na  trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali  v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť  súčasťou všetkých študijných odborov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom učebnice Základy práva pre ekonómov je zvýšiť právne vedomie študentov neprávnických fakúlt. Právne vedomie tvoria  predstavy o práve a názory na právo. Predstavy o práve sú predstavy o tom, čo platí ako právo, čo je v súlade s právom a čo je v rozpore s právom. Tieto predstavy sa u študentov od skutočne platného práva veľakrát, niekedy aj dosť podstatne, odlišujú. Učebnica podáva informáciu o tých odvetviach práva, s ktorými  ekonóm príde v praxi najčastejšie do kontaktu. Poznanie základnej právnej regulácie (právna teória, európske a medzinárodné právo, ústavné právo, občianske, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, trestné právo, finančné právo pod.) patrí k tým vedomostiam, ktoré by mal každý absolvent Ekonomickej univerzity počas štúdia nadobudnúť. Poznanie práva je potrebné, pretože dodnes platia zásady rímskeho práva: neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje  a právo praje bdelím.  K svojim právam sa treba aktívne hlásiť, uplatniť si ich, a presadzovať ich. Zákony síce priznávajú určité nároky, avšak pokiaľ sa k svojim právam oprávnený nehlási (či už zo strachu alebo z neznalosti), tak z právnych predpisov sa stávajú iba stohy popísaného papiera .  V demokratickej spoločnosti sa musia predovšetkým nositelia práva starať o svoje práva. Bez znalosti práva to nie je možné. Autorský kolektív učebnice pozostáva z členov Katedry Obchodného práva. Členovia autorského kolektívu veria, že vydanie tejto učebnice privítajú nielen poslucháči Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj ďalší záujemcovia o zrozumiteľné informácie  z oblasti práva.

 

Publikácia Základy práva pre ekonómov je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer http://www.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-prava-pre-ekonomov.p2893.html

 

Odporúčaná citácia:

HOLUB, D. a kol. 2016. Základy práva pre ekonómov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 356 s. ISBN 978-80-8168-513-2.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?