Načítavam stránku...

Spotrebiteľská politika je súčasťou politík EÚ aj Slovenska. Obsah spotrebiteľskej politiky sa premieta do predmetu s rovnakým názvom.

 

 

Kolektív autorov spracoval dve publikácie s teoretickým zameraním ako základný materiál pre študentov v podobe učebnice. Spotrebiteľská politika je predmet určený študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, a to v poslednom druhom ročníku druhého stupňa štúdia – marketingový a obchodný manažment. Predmet je zameraný predovšetkým na ochranu spotrebiteľa, čo je veľmi široká oblasť.

Predmet dopĺňame praktikom zameraným na vybrané oblasti spotrebiteľskej politiky.

Význam spotrebiteľskej politiky potvrdzujú aj zámery EÚ v tejto oblasti. Aktuálne má štyri hlavné ciele:

  • chráni pred vážnymi rizikami a hrozbami, ktoré nemôžeme riešiť na individuálnej báze,
  • pomáha uplatňovať právo výberu na základe jasných, presných a ucelených informácií,
  • chráni práva spotrebiteľa a otvára cestu k rýchlym a efektívnym spôsobom riešenia sporov s obchodníkmi,
  • zabezpečuje, aby práva spotrebiteľov zodpovedali aktuálnym zmenám v hospodárskej a sociálnej oblasti s dôrazom na potraviny, energie,
  • financie, dopravu a trhy s digitálnymi technológiami.

Aby sme rozvinuli praktické zručnosti študentov v tejto oblasti, predkladáme študentom na riešenie prípadové štúdie z rôznych oblastí ochrany spotrebiteľa, napríklad: bezpečnosť potravín, bezpečnosť spotrebiteľa, falšovanie výrobkov, reklamácie a spôsob ich riešenia a vybavovania a pod.

Autorský kolektív sa dlhodobo, v pedagogickej praxi aj reálnom živote, zaoberá problematikou ochrany spotrebiteľa, pričom konzultuje najnovšie informácie s centrálnymi orgánmi v tejto oblasti, rovnako aj so zástupcami rôznych sektorov, ktoré sa dotýkajú ochrany spotrebiteľa.

Z problematiky ochrany spotrebiteľa a spotrebiteľskej politiky bolo ukončených niekoľko bakalárskych aj diplomových prác, niekoľké doktorandské práce.

Aktuálne je kolektív autorov zapojený do výskumného projektu VEGA „Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov“. Výstupom projektu bude informačný portál pre študentov aj učiteľov EU v Bratislave s problematikou práv spotrebiteľa a ochrany spotrebiteľa.

 

Mária Dzurová

 

Odporúčaná citácia:

DZUROVÁ, M. - FRIDRICH, B. - KORČOKOVÁ, M. - ORGONÁŠ, J. 2015. Spotrebiteľská politika : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 173 s. ISBN 978-80-225-4217-3.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?