Načítavam stránku...

Autorský kolektív predkladá druhú časť učebnice s názvom Spotrebiteľská politika II.

Určená je predovšetkým študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako študijná literatúra  predmetu Spotrebiteľské teórie a reálie. Rovnako ako prvú časť, aj túto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí sa zaoberajú ochranou spotrebiteľa. Napríklad záujmovým združeniam, stredným školám, ale aj podnikateľskému sektoru, aj centrálnym orgánom.

Cieľom publikácie je pripraviť študentov OF EU v Bratislave na rozsah a dosah spotrebiteľskej politiky, pripraviť študentov na praktický život spotrebiteľa. Prostredníctvom projektov vyriešiť formu a spôsob vzdelávania, šírenie informácií. Samozrejmosťou je pripraviť študentov na zvládnutie vedomostí z problematiky na záverečnú skúšku a štátnu záverečnú skúšku.

Publikácia v druhej časti uvádza okruhy, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti spotrebiteľa a parciálnych častí bezpečnosti spotrebiteľa. Sústreďujeme sa, okrem osobnej bezpečnosti,  na bezpečnosť potravín, geneticky modifikované potraviny, lieky, hračky a ochranu osobných údajov. Ďalšia kapitola je zameraná na globálnu výchovu spotrebiteľa a vzdelávanie. Vzdelaný spotrebiteľ je schopný samostatne a ekonomicky rozhodovať o nakupovaní, vie riešiť základné problémy vo vzťahu obchodník  ̶  spotrebiteľ.

Pre  aktuálne digitálne prostredie je dôležitá digitálna gramotnosť spotrebiteľa ako jasný prostriedok ochrany pri nečestných obchodných praktikách internetového obchodu.

Na digitálnu gramotnosť nadväzuje finančná gramotnosť spotrebiteľa. V tejto oblasti má slovenské prostredie veľké nedostatky, nie je zabezpečená kvalitná finančná gramotnosť, čo je vzhľadom na širokú ponuku služieb na finančnom trhu nevyhnutné. Zatiaľ v štádiu pokusov sa zavádza finančná gramotnosť do vybraných škôl, chýba však systémový prístup a úplné pokrytie celého školského systému.

Posledná kapitola je venovaná zdravotníctvu, jednak politike ochrany zdravia, prevencii, jednak právam pacientov. Je to pomerne rozsiahla časť, ktorá upozorňuje na oblasti, v ktorej majú spotrebitelia – pacienti nedostatočné znalosti, stretávajú sa aj s rôznymi problémami, ktoré v tejto kapitole naznačujeme. Spojenie ochrany spotrebiteľa a ochrany zdravia vzniklo v prostredí EÚ, kde sa dnes kladie veľký dôraz na prevenciu, riešenie problémov s obezitou, zdravým životným štýlom a zdravým spôsobom života.

Predpokladáme, že po zvládnutí problematiky budú študenti prenášať získané informácie do svojho rodinného prostredia, aby tak šírili informácie vo svojej rodine aj medzi priateľmi.

Publikácia je prepojená na výskumný projekt VEGA č. 1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.

 

Bratislava 23. 02. 2015                 

 

Mária Dzurová

 

Odporúčaná citácia:

DZUROVÁ, M. et al. 2015. Spotrebiteľská politika II. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. ISBN 978-80-225-4045-2

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?