Načítavam stránku...

Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu so zameraním sa na domáci cestovný ruch. 

Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti a pôsobnosti samosprávy. Pre cestovný ruch je typické, že spája rôzne (nielen právne) odvetvia na horizontálnej úrovni.
Právo v cestovnom ruchu je súbor právnych noriem verejnoprávnej aj súkromnoprávnej povahy, ktoré upravujú podmienky poskytovania a užívania služieb cestovného ruchu, podnikania v oblasti cestovného ruchu a pracovnoprávne vzťahy v cestovnom ruchu. Právo v cestovnom ruchu vychádza z prameňov medzinárodnej, ako aj európskej povahy.
Cieľom autorského kolektívu je zvýšiť právne povedomie o práve v cestovnom ruchu u študentov, pretože sa domnieva, že znalosti z oblasti práva v cestovnom ruchu všeobecne dopĺňajú znalosti, ktorými by mal absolvent ekonomických smerov disponovať. 
Publikácia však nie je určená len pre poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj tým, ktorí majú záujem o prehľadné a zrozumiteľné informácie z oblasti práva v cestovnom ruchu.

 

Publikácia Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov je dostupná v e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer na: http://www.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-prava-v-cestovnom-ruchu-pre-ekonomov.p2884.html

 

Odporúčaná citácia:

MAGUROVÁ, H. a kol. 2016. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 184 s. ISBN 978-80-8168-491-3

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?