Načítavam stránku...

Uvedená monografia sa zaoberá postavením gaziel v ekonomike SR, hľadá odpovede na výskumné otázky, ktorých spoločným cieľom je vysvetliť dynamizujúce prvky podnikov služieb a určiť rozdiely, s ktorými pôsobia vzhľadom na poznatkovú intenzitu produkcie vybraných skupín podnikov služieb.

Kľúčom k porozumeniu prirodzenej existencie dynamických podnikov služieb – gaziel v súčasnej modernej, na vedomostiach založenej ekonomike je uznanie širokodimenzionálneho pôsobenia činností – služieb. Sú dôležité na definovanie nových riešení pre životné prostredie zaťažujúci priemysel, na definovanie progresívnych riadiacich procesov, na definovanie nových postupov na zabezpečenie zdravého životného štýlu dnešného človeka. Oblastí, kam zasahujú služby svojou produkciou, je však oveľa viac: zdravie, bezpečnosť, kultúra, vzdelávanie, ekonomické produkčné systémy atď.

Intermediálny charakter produkcie služieb je prirodzeným zdrojom transferu poznatkov zhmotnených v inováciách. Hovoríme tak o transformačnej sile inovácií služieb, ktorá sa v rámci dodávateľských systémov šíri v hodnotovom reťazci ekonomiky. Vytvára sa tak priestor na existenciu inovatívnych služieb a následne i pre dynamické podniky služieb s nadpriemerným ekonomickým rastom – pre gazely v službách.

Zmeny v spotrebiteľskom správaní, ktoré smerujú k zdravému životnému štýlu, vzdelaniu, poznávaniu, osobnej bezpečnosti, ako aj k efektívnemu využitiu voľného času človeka sú tiež zázemím pre dynamizáciu podnikov služieb.

Vznik a existencia inovatívnych podnikov služieb podporuje schopnosti a talent miestneho obyvateľstva, ako aj rozvoj lokálnych sociálnych a ekonomických špecifík a tradícií oproti unifikovanému systému fungovania transnacionálnych korporácií.

V neposlednom rade je aktivizácia nových inovatívnych podnikov služieb riešením pre nezamestnanosť spájanú s účinkami štvrtej technologickej revolúcie. Nové možnosti sa tak otvárajú pre kreatívny priemysel, služby zdravého životného štýlu a starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Príležitosť je tak posilnená i pre sociálne inovácie.

Uvedená monografia sa zaoberá postavením gaziel v ekonomike SR, hľadá odpovede na výskumné otázky, ktorých spoločným cieľom je vysvetliť dynamizujúce prvky podnikov služieb a určiť rozdiely, s ktorými pôsobia vzhľadom na poznatkovú intenzitu produkcie vybraných skupín podnikov služieb. Identifikuje správanie dynamických podnikov v službách, s akcentom na využitie inovácií ako hlavného dynamizujúceho prvku ich rastu. Ponúka odporúčania na podporu vzniku a rozvoja fenoménu gaziel v službách v slovenskej ekonomike.

Monografia je výstupom projektu VEGA 1/0205/14 Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii. Možno ju označiť za systematizujúcu štúdiu k danej problematike a svojím zameraním a obsahom za jedinečné dielo v súčasnej slovenskej vedeckej ekonomickej tvorbe.

Ďakujeme Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied za poskytnutie dotácie na účely financovania výskumných a publikačných aktivít predmetného projektu, ďakujeme tiež Štatistickému úradu SR a spoločnosti FinStat, s. r. o., za poskytnutie relevantných dát, ako aj podnikom a ich zástupcom, ktorí nám poskytli kľúčové informácie.

 

Autorky

 

Na stiahnutie:

Dynamické podniky služieb - gazely

 

Odporúčaná citácia:

KUBIČKOVÁ, V. a kol. 2016. Dynamické podniky služieb - gazely. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 150 s. ISBN 978-80-7552-437-9.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?