Načítavam stránku...

Analýza exportu malých a stredných podnikov bola vypracovaná ako spoločná iniciatíva Slovak Business Agency a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú významnú časť ekonomiky. S podielom 73,6% sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na zamestnanosti v súkromnom sektore a aj z pohľadu celého národného hospodárstva sú rozhodujúcim zamestnávateľom s podielom 58,7%, pričom tento podiel sa v priebehu rokov zvyšuje. MSP zároveň generujú väčšinu pridanej hodnoty (52,8%) aj tržieb (53,8%) vyprodukovaných v súkromnom sektore. Oproti týmto ukazovateľom je však podiel MSP na celkovom objeme vývozu len 29,3%, po započítaní operácií zahraničných osôb je to len 26,8% (všetky údaje sú za r.2015). Ukazuje sa teda veľký nepomer medzi využívaním pracovnej sily MSP a tvorbou ekonomických hodnôt na jednej strane a ich zaangažovaním v oblasti exportu na strane druhej. V dôsledku toho napriek súčasnému rastu exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky nedochádza k zodpovedajúcemu rastu exportných aktivít MSP, čo sa odzrkadľuje v klesajúcej ziskovosti, nízkej konkurencieschopnosti a prebiehajúcom trende marginalizácie MSP, keď od r.2008 rastie iba kategória mikropodnikov.

Zámerom analýzy je popísať stav v oblasti exportu MSP, identifikovať bariéry a prekážky a s využitím príkladov zo zahraničia navrhnúť opatrenia na zvýšenie exportnej výkonnosti MSP. V prvej kapitole je na podkladoch dokumentu Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v r.2015 analyzované prostredie MSP z hľadiska ich exportných ukazovateľov. Následne sú v kapitole 2 prezentované opatrenia realizované na podporu exportu MSP, resp. podnikov všeobecne, na Slovensku. Pomerne rozsiahle aktivity Európskej komisie v oblasti podpory internacionalizácie (exportu) MSP sú spracované v tretej kapitole, v ktorej sú zároveň uvedené aj príklady opatrení na podporu exportu realizovaných v iných členských krajinách EÚ. Štvrtá kapitola obsahuje sumár výsledkov z Prieskumu exportných ašpirácií MSP1 , ktorý bol zmeraný na mapovanie ambícií aj bariér pociťovaných MSP v oblasti zahranično-obchodných aktivít. Súčasťou je definovanie najvýznamnejších problémov prejavujúcich sa v oblasti exportu MSP. Záverečná piata kapitola obsahuje návrh opatrení na riešenie problémov exportu MSP identifikovaných v predchádzajúcich častiach.

Dokument je spracovaný na podklade dostupných štatistických údajov a aktuálneho prieskumu, obsahuje informácie o súčasnom stave exportu MSP na Slovensku a jeho príčinách. Je preto vhodným podkladom pre monitorovanie plnenia cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020.

 

 Na stiahnutie:

Analýza exportu malých a stredných podnikov na Slovensku

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?