Načítavam stránku...

Projekt je zameraný na zlepšenie ochrany spotrebiteľov, na zvýšenie informovanosti, na rast vedomostí, na zlepšenie zručností spotrebiteľov tak, aby sa z nich stali aktívni, sebavedomí a sebaistí spotrebitelia. Cieľ projektu je zameraný na rozvoj spotrebiteľskej gramotnosti. E-learningové kurzy nájdete na stránke: http://moodle.of.euba.sk/spotrebitel/

Kolektív riešiteľov projektu VEGA 1/0178/14 s názvom Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov riešili pracovníci Obchodnej fakulty v rokoch 2014-2016. Projekt riešila predovšetkým katedra marketingu, pracovníci katedry tovaroznalectva a kvality tovaru aj katedry informatiky obchodných firiem. Súčasťou tímu boli aj pracovníci z katedry poisťovníctva z NHF EU v Bratislave.

Riešiteľský kolektív projektu VEGA spracoval tri zborníky recenzovaných príspevkov. Prvý v roku 2014 mal názov: Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika,  v roku 2015 zborník Gramotnosť spotrebiteľov a spotrebiteľská politika, tretí zborník  s názvom Gramotný spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je najpočetnejším subjektom trhu, nie je však organizovaný. To znamená, že nie je silný vo svojej vlastnej obrane pred nečestnými obchodnými praktikami, s ktorými sa v niektorých oblastiach stretáva. Z toho vyplýva, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť cielenému vzdelávaniu a informovaniu spotrebiteľov v každej oblasti. Spotrebiteľa je potrebné naučiť nielen poznať svoje vlastné práva, ale ich aj využívať. Zvyšovať informovanosť pre vlastnú bezpečnosť. Sledovať rôzne kampane, ktoré sa týkajú napríklad potravín alebo zdravého životného štýlu, je potrebné rozlíšiť hodnovernosť informácií, ktoré spotrebiteľ získava z rôznych médií. A bez ktorých sa napríklad nevie správne rozhodnúť.

Zložitou je oblasť finančných služieb, keď úroveň finančnej gramotnosti je veľmi nízka. Svedčia o tom aj výsledky medzinárodného testovania v prostredí EÚ. Ďalším závažným problémom je množstvo potravinových škandálov, nedostatočná kvalita potravín najmä v prostredí strednej a východnej Európy. Zmeny legislatívy v tejto oblasti v celej EÚ napomáhajú zjednotiť náležitosti označovania potravín a uvádzať informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje pre rozhodovanie o nákupe. Aktuálne ale nie je dostatočne informovaný o ich obsahu. Iným vážnym problémom je bezpečnosť výrobkov a to priemyselných výrobkov, kozmetických výrobkov, hračiek, a pod. Z prieskumov, ktoré sme uskutočnili medzi študentmi univerzít vieme, že  mladí ľudia nepoznajú ani rýchle informačné systémy s nebezpečnými výrobkami. Ďalším problémom, s ktorým zápasíme, je zdravotná gramotnosť. Prieskumy EÚ ukazujú nedostatočnú gramotnosť obyvateľov EÚ v oblasti zdravia a zodpovednosti každého jednotlivca za zdravie. Problematikou sa zaoberá Europarlament. Politika zdravia smeruje k prevencii, pretože vysoký výskyt civilizačných ochorení ako fenoménu konzumného životného štýlu, stojí priveľa finančných prostriedkov. Opäť je za tým nedostatok informácií, nedostatok vzdelania v danej oblasti.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné v prostredí EÚ uviesť niekoľko zásadných kampaní, ktoré pomôžu zvýšiť gramotnosť spotrebiteľov v jednotlivých oblastiach. A rovnako je potrebné postupovať aj na Slovensku. Zvýšiť gramotnosť v každej oblasti je potrebné od základných škôl a to systematicky. Nedostatočná gramotnosť sa týka aj dospelých, v mnohých prípadoch seniorov, ktorí sú ohrozenou skupinou spotrebiteľov, na ktorú sa zameriavajú rôzni podvodníci.

V médiách treba poskytovať kvalitné informácie, vzdelávať celoživotne s dôrazom na zvýšenie gramotnosti všeobecne.

Preto si projekt kládol za cieľ dosiahnuť lepšiu gramotnosť spotrebiteľov vytvorením servera  so základnými informácia pre spotrebiteľov v prostredí Ekonomickej univerzity. Server bude prístupný nielen študentom, ale aj zamestnancom a učiteľom.

Vedecký cieľ projektu bol navrhnúť riešenie pre rozvoj spotrebiteľskej gramotnosti na základe analýzy existujúceho stavu vo vybraných oblastiach v prostredí SR aj členských krajín EÚ.

Počas riešenia projektu sme uskutočnili v každom roku niekoľko worshopov  s týmito inštitúciami: odbory ochrany spotrebiteľov MH SR, MF SR, NBS, SOI, WHO, ESC, PKS, ďalej Zväz obchodu a CR SR, CECED, INCOMA, výskumná agentúra Terno, advokátska kancelária, distribúcia energetiky, lieková politika, mobilný ombudsman a pod. 

Témy workshopov boli: spotrebiteľská politika SR a inštitucionálne zabezpečenie SR, EÚ, ESC a riešenie cezhraničných sporov, spotrebiteľské organizácie a ich kompetencie, finančná gramotnosť a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách, bezpečnosť spotrebiteľa, právna regulácia ochrany spotrebiteľa,  ochrana v komunikačných službách, praktické aplikácie systému ochrany spotrebiteľov v SR,. bezpečnosť potravín, bezpečnosť pacienta, zdravie a zdravý životný štýl, lieková politika, riziká elektronického nakupovania, vzdelávanie spotrebiteľov súkromným sektorom.

Projekt zdôraznil, že proces vzdelávania spotrebiteľa musí byť systematický, koncepčný a musí zahŕňať všetky oblasti, počnúc základnými právami a povinnosťami spotrebiteľa, cez gramotnosť, zlepšenie spotrebiteľského povedomia, tovaroznalecké poznatky, až po makroekonomický rozmer (pozri projekty privátneho sektora Kvalita z našich regiónov, Na veku záleží, Odpad je tiež surovina a pod.)

Výsledky projektu boli prezentované každý rok vo vedeckých recenzovaných zborníkoch a publikované aj na medzinárodných konferenciách: Česká republika, Poľsko.  Vedecké zborníky boli sprístupnené v spolupráci so Zväzom obchodu a CR SR a INCOMA Slovensko na konferenciách INTRACO špeciál v rokoch 2014-2016 účastníkom konferencie aj spolupracujúcim inštitúciám pre šírenie a zvyšovanie gramotnosti verejnosti.

Projekt nadviazal na Lifelong Learning Programme Európskej komisie, ktorý realizoval direktoriát pre vzdelávanie a kultúru (DG EAC). Rovnako spĺňa aktuálne požiadavky EK na celoživotné vzdelávanie, kam spotrebiteľské vzdelávanie musíme zaradiť. Riešitelia sú si vedomí, že technický a technologický vývoj (štvrtá priemyselná revolúcia) je progresívny a ochrana spotrebiteľa aj vzdelávanie spotrebiteľa sa musí prispôsobiť. Projekt zdôraznil, že vzdelávanie, ak má byť efektívne, celoživotné  v súlade s cieľom spotrebiteľskej politiky v európskom kontexte. Je potrebné zamerať sa na predškolské vzdelávanie, vzdelávanie na základnej škole a vzdelávanie seniorov, čomu projekt venoval osobitnú pozornosť v súlade s deklarovanou ochranou zraniteľnej skupiny populácie v EÚ. 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?