Načítavam stránku...

Autorský kolektív, ktorého členkou bola aj JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M., členka katedry obchodného práva, uviedol na knižný trh monografiu vzťahujúcu sa na vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska.

Vznik Slovenskej republiky so sebou priniesol množstvo legislatívnych výziev a potrebu regulácie celého radu činností fyzických a právnických osôb, medzi ktoré nesporne patrí aj právna úprava dohľadu nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, v rámci ktorého okrem iného Národná banka Slovenska vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a opatrenia na nápravu alebo vydáva iné rozhodnutia. Dňa 1. januára 2018 sme oslávili rovný tucet existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom uskutočňovaného Národnou bankou Slovenska. Predmetná skutočnosť bola podnetom pre napísanie publikácie, v ktorej sme venovali pozornosť predovšetkým tretej časti zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znalosť regulácie konania vo veciach dohľadu, v ktorom Národná banka Slovenska rozhoduje o právach alebo povinnostiach dohliadaných subjektov finančného trhu či iných osôb, je kľúčová nielen pre podnikajúce fyzické alebo právnické osoby, advokátov poskytujúcich právne služby, ale i pre poslucháčov právnických fakúlt, ktorí si týmto spôsobom môžu prehĺbiť svoje znalosti z finančného práva.

Hlavný účel monografie predstavuje poskytnutie orientácie v právnej úprave konania vo veciach dohľadu, kladúc dôraz na podstatné procesné inštitúty. Zároveň si však dovoľujeme dať do pozornosti, že poskytujeme  iba náčrt právnej úpravy vzťahujúcej sa na výkon rozhodnutia Národnej banky Slovenska, na konanie o proteste prokurátora, ako aj o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia alebo postupu Národnej banky Slovenska vo veci dohľadu, ktorá je predmetom preskúmavania správnym súdom, a to vzhľadom na skutočnosť, že každá z uvedených tém by mohla byť predmetom samostatnej monografie a v predkladanej  publikácii z dôvodu vopred vymedzeného rozsahu nebolo možné nájsť kapacitu na podrobné spracovanie.

 

Publikácia Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/konanie-vo-veciach-dohladu.p3980.html

 

Odporúčaná citácia:

SLEZÁKOVÁ, A - SLEZÁK, P. - NÁDASKÝ, A. 2018. Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 280 s. ISBN 978-80-7598-010-6.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?