Načítavam stránku...

Vysokoškolská učebnica sústreďuje pozornosť na vybrané problémy finančnej a ekono­mickej analýzy obchodného podniku ako na veľmi užitočné a v praxi využívané poznat­ky pri obchodných a marketingových rozhodnutiach na podnikovej úrovni.

Východiskom je finančný manažment a finančné plánovanie na úrovni podniku, ale najmä prepojenie týchto základných podnikových funkcií s cieľmi a úlohami obchodných činností a pôso­bením podniku na cieľových trhoch.

Na prierez poznatkov o finančnom manažmente a finančnom plánovaní nadväzuje vnútropodniková ekonomická štruktúra podniku, ale najmä aktuálna problematika kon­trolingu – kontrolingovej koncepcie na úrovni podniku tak, ako sa v súčasnosti aplikuje v podnikoch. Podrobnejšie sa autor venuje nákladovému kontrolingu so zamera­ním na modernejší pohľad na náklady, kalkulácie a rozpočty.

Osobitne pre obchod­né podniky je nutné vedieť aplikovať a využívať základné prístupy hodnotenia a sledova­nia bilančnej rovnováhy, resp. nerovnováhy, a to vo vzťahu k čistému pracovnému kapi­tálu. Riadenie podnikových aktív je hodnotené cez ukazovatele obnovy, štruktúry, využitia a aktivity majetku. Podstatná časť učebného textu sa priamo sústreďuje na finančnú analýzu na úrovni obchodného podniku, od vysvetlenia cieľa a významu finančnej analýzy pre riadenie, cez analýzy trendov a vývoja štruktúry majetku a zdrojov z hlavných podnikových finanč­ných dokumentov, cez spracovanie a interpretáciu tradičných pomerových ukazovateľov až k predikcii finančnej situácie obchodného podniku. Na tieto časti nadväzuje kapito­la venovaná súčasným metódam hodnotenia výkonnosti podniku, ktorých poznanie tvorí nevyhnutnú súčasť znalostí absolventa ekonomického štúdia. Ďalej nasledujú kapitoly ve­nované analýzam výsledku hospodárenia a peňažných tokov a analýzam vybraných kvan­titatívnych výsledkov obchodného podniku.

Osobitnú časť učebného textu tvoria nové poznatky o merných ukazovateľoch výkon­nosti marketingu a obchodných činností a o hodnotení projektov, ktoré sú prezentované v záverečných kapitolách. Učebnica z dôvodu primeranosti rozsahu neobsahuje veľa výpočtov. Postupy sú forma­lizované do vzorcov, dôraz je kladený na ekonomickú interpretáciu a vysvetlenie súvislostí marketingových, obchodných činností a ich finančných efektov.

 

Publikácia Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/financna-a-ekonomicka-analyza-obchodneho-podniku.p3742.html

 

Odporúčaná citácia:

Oreský, M. 2018. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 200 s. ISBN 978-80-8168-764-8.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?