Obsah

 

Akinbola Olufemi Amos – Babatolu Ayorinde Tobi – Sanni Sekinat Arike – Akinbola Omolola Sariat
Influence of Strategic Factors on Early Internationalization of Small and Medium Enterprises in Nigeria

Ehiorobo Osa Abraham
Employee Fidelity and the Survival of Micro and Small Scale Businesses in Nigeria

Martin Horváth
Potenciál využitia behaviorálnej ekonómie v rámci manažérskych marketingových nástrojov / The Potential of the Use of Behavioral Economics in Managerial Marketing Tools

Lujza Jurkovičová
Poistné právo v kontexte legislatívy EÚ / Insurance Law in the Context of EU Legislation

Daniela Knošková
Zdravie, starnutie a vplyv socioekonomického statusu ľudí nad päťdesiat rokov na zdravie v Európe / Health, Aging and the Impact of the Socio-Economic Status of People Over 50 on Health in Europe

František Križan – Peter Barlík – Kristína Bilková – Petra Hencelová
Delimitácia intraurbánnej nákupnej zóny na základe mobilných dát: prípadová štúdia Avion Shopping Parku (Bratislava) / Delimitation of Intraurban Trade Areas Based on Mobile Data: Case Study of Avion Shopping Park (Bratislava)

Jozef Orgonáš
Microeconomic Aspects of Franchising

Miroslava Prváková
Factors of Open Innovation

Lenka Vačoková
Spotrebiteľ a jeho vplyv na rozhodovaciu činnosť orgánov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov / Consumer and his Influence on Consumer Alternative Dispute Resolution of ADR Authorities