Načítavam stránku...

Obsah 

 

Boris Baumgartner
Niektoré špecifiká ekonomickej integrácie vybraných integračných zoskupení rozvojových krajín

Iveta Fodranová
Teoretické východiská pre skúmanie slovenských seniorov ako špecifického trhového segmentu

Dušan Holub
Vydávanie, náležitosti a imobilizácia cenných papierov

Lujza Jurkovičová
Ohodnocovanie komerčného potenciálu nových produktov a technológií

Paulína Krnáčová – Lenka Kirnová
Regionálne produkty z pohľadu spotrebiteľov

Zuzana Kyseľová
Proces uvádzania nového produktu na trh - Zuzana Lukačovičová

Peter Ondrus
Vybrané aspekty úpravy ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu s osobitným kontextom na úpadok cestovnej kancelárie

Peter Pajonk – Katarína Plevová
Vnemový marketing – zmysly v podpore predaja

Dušan Steinhauser
Problematika korupcie a jej kultúrne aspekty na pozadí novej inštitucionálnej ekonomickej teórie ako jeden z faktorov vzniku krízových stavov

Václav Stříteský - Adriana Stránská - Peter Drábik
Crisis communication on Facebook

Andrea Vargová – Daniel Krajčík
Porovnanie vybraných indikátorov podnikateľského prostredia v rámci krajín V4 so zameraním na trh práce, vzdelávanie a inovácie

Otília Zorkóciová – Lucia Ďuranová
Business Excellence ako inovatívny nástroj zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácií

Štefan Žák
The Identification of Innovative Research Methods and Techniques Utilized in Marketing Research in the Digital Era

 

RECENZIE

Peter Baláž
MACHKOVÁ, H. 2015. Medzinárodný marketing. Strategické trendy a príklady z praxe. 4. vydanie. Praha: Vydavateľstvo GRADA Publishing, a. s., 194 s.

Kristína Drieniková
KAŠŤÁKOVÁ, E. – RUŽEKOVÁ, V. 2014. Operácie v zahraničnom obchode. Teória a prax (2. vydanie). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 306 s.

Janka Kopaničová
ŽÁK. Š. 2014. Marketingový výskum v digitálnej ére. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 132 s.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?