Etický kódex pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise Studia commercialia Bratislavensia 

Redakcia vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia preberá zodpovednosť za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu. Etický kódex (vypracovaný podľa dostupných pravidiel a odporúčaní COPE a  vydavateľstva Elsevier pre publikačnú etiku a redakčnej rady časopisu) má prispieť k zabezpečeniu rigoróznej vedeckej úrovne aj tým, že sa presadzujú štandardy etického kódexu pre publikovanie vedeckých článkov a prijímajú sa zásadné opatrenia proti porušovaniu stanovených štandardov. Je dôležité uplatniť štandardy etického správania pri publikovaní vedeckých článkov vo všetkých prvkoch publikačného procesu a pre všetky zúčastnené subjekty (autori, redaktori, recenzenti, vydavateľ). 

 

Povinnosti autorov v zmysle etického kódexu

Norma pre rukopisy, prístup k údajom a ich uchovávanie

Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne. Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať.

Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza.

Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

 

Originalita a plagiátorstvo

Autori by si mali overiť, že predkladajú pôvodné dielo a pokiaľ použili pri práci pramene iných autorov, musia ich správnym spôsobom citovať. Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

 

Viacnásobné, nadbytočné a súčasné publikovanie

Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii. Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

 

Citovanie zdrojov

Je nevyhnutné, aby autori citovali publikácie, ktoré mali zásadný vplyv na podobu predloženého článku. 

V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

 

Autorské práva k článku

Autorstvo článku musí byť obmedzené na tých, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej forme, úprave, k analýze, napísaniu, alebo výkladu predloženej štúdie, článku, príspevku. Všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku, majú byť uvedení ako jeho spoluautori. Ak existujú ďalšie osoby, ktoré participovali v istých podstatných aspektoch na predmetnom výskume, by mali byť v článku uvedené. Korešpondujúci (zodpovedný) autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

 

Zásadné chyby v publikovaných prácach

Ak autor odhalí závažnú chybu alebo nepresnosť v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s redaktorom na stiahnutí článku z procesu jeho výroby, resp. pri zverejnení opravy článku. Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikovaná práca obsahuje závažné chyby, je povinnosťou autora, aby na výzvu redaktora článok bezodkladne stiahol z výroby, alebo ho opravil, prípadne poskytol redakcii dôkazy o správnosti pôvodných záverov článku.

 

Povinnosti redaktorov v zmysle etického kódexu

Rozhodnutie o publikovaní

O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora. Pri validácii daného článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi pravidlami redakcie. Výkonný redaktor tým podlieha zákonným požiadavkám v prípade urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Výkonný redaktor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi.

 

Fair play

Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov.

 

Zachovanie dôvernosti

Výkonný redaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise nemôžu byť použité vo vlastnom výskume výkonného redaktora bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného procesu, sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Redaktori a recenzenti sa vyvarujú hodnotenia článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakcia žiada, aby autori informovali o možnom konflikte záujmov a uverejnili opravu, ak sa konflikt záujmov zistí až po uverejnení článku.

 

Účasť a spolupráca pri riešení sťažností

Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov.

Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a výskumnými organizáciami a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zverejní sa oprava, článok sa stiahne a pod. Každé nahlásené neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené aj v prípade, ak bol článok uverejnený pred dlhším časom.

 

Povinnosti recenzentov v zmysle etického kódexu

Podklad pre rozhodnutie redaktora

Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Redakcia vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia zastáva názor, že všetci autori, ktorí chcú prispieť do časopisu svojou publikačnou činnosťou, majú povinnosť sa rovnakou mierou podieľať na recenzovaní predložených príspevkov.

 

Ďalšie aspekty/časové hľadisko recenzného pokračovania

Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 

Zachovanie dôvernosti

S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu Studia commercialia Bratislavensia.

 

Objektivita

Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 

Citovanie zdrojov

Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

 

Publikovanie a konflikt záujmov

Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta. Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.