SCB obalka

Studia commercialia Bratislavensia (SCB) je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2008.

Časopis prezentuje vedecké články výskumníkov i odborníkov z praxe zo širokého spektra ekonomických disciplín. Cieľom SCB je vytvoriť fórum na publikovanie vedeckých článkov, analytických štúdií, empirických výskumných prác a diskusných príspevkov pre oblasť ekonomiky obchodu a služieb, obchodného manažmentu a marketingu, manažmentu služieb a manažmentu medzinárodného podnikania. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.

 

Studia commercialia Bratislavensia uverejňuje inovatívne príspevky vysokej kvality rešpektujúce ciele časopisu. V snahe dosiahnuť tento cieľ sa časopis angažuje pre medzinárodnú akceptáciu zverejnených príspevkov.

 

Redakcia prijíma príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

 

webová stránka časopisu SCB: https://scb.euba.sk/

 

ISSN 1339-3081 (Online)

ISSN 1337-7493 (Print) - posledné číslo časopisu bolo publikované v tlačenej verzii v roku 2018

 

Redakcia časopisu

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

e-mail: