Načítavam stránku...

SCB obalka

 

Studia commercialia Bratislavensia (SCB) je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2008.

Časopis prezentuje vedecké články výskumníkov i odborníkov z praxe zo širokého spektra ekonomických disciplín. Cieľom SCB je vytvoriť fórum na publikovanie vedeckých článkov, analytických štúdií, empirických výskumných prác a diskusných príspevkov pre oblasť ekonomiky obchodu a služieb, obchodného manažmentu a marketingu, manažmentu služieb a manažmentu medzinárodného podnikania. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.

 

Studia commercialia Bratislavensia uverejňuje inovatívne príspevky vysokej kvality rešpektujúce ciele časopisu. V snahe dosiahnuť tento cieľ sa časopis angažuje pre medzinárodnú akceptáciu zverejnených príspevkov.

 

Vedecký časopis je vydávaný polročne, od roku 2010 je vedený aj v databáze vydavateľstva Sciendo.

Redakcia prijíma príspevky v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 2697/08

 

ISSN 1337-7493

ISSN (online) 1339-3081

 

Informácie o predplatnom

Objednávku na predplatné tlačenej verzie vedeckého časopisu Studia commercialia Bratislavensia je možné zaslať poštou na adresu redakcie alebo emailom.
Predplatné časopisu je 80,- €/rok.

 

Redakcia časopisu

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

e-mail: redakcia.scb@euba.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?