Článok 1

Základné ustanovenia

 

1.1 Súťaž Študentská vedecká a odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len OF) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

1.2 Hlavným cieľom súťaže ŠVOČ na Obchodnej fakulte je vyhľadávanie študentských talentovv rôznych oblastiach obchodno-vedných disciplín, vytváranie predpokladov na permanentnú vedeckú a odbornú prácu a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.

1.3 Organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie súťaže ŠVOČ na Obchodnej fakulte je komisia súťaže ŠVOČ (ďalej iba „komisia“), ktorej členmi s hlasovacím právom sú:

 • prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality OF – predseda,
 • prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty – podpredseda,
 • zástupcovia katedier Obchodnej fakulty – každá katedra je zastúpená 1 členom, ktorého určí vedúci príslušnej katedry. Tento člen je zároveň koordinátorom ŠVOČ na príslušnej katedre,
 • študent OF, ktorého určí predseda Študentského parlamentu OF.

Pre potreby organizačného zabezpečenia predseda komisie určí tajomníka. Tajomník zároveň vypracúva správu z konania fakultného kola ŠVOČ. V prípade, že tajomník nie je členom komisie, nemá hlasovacie právo.

1.4 Súťaž ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov na jednotlivých pracoviskách OF:

 • v rámci odborných predmetov počas štúdia na 1. alebo 2. stupni,
 • pod vedením pedagogického zamestnanca alebo interného doktoranda Obchodnej fakulty v rámci samostatných výskumných úloh, vedecko-výskumných projektov, projektov hospodárskej praxe alebo vlastnej témy študenta.

1.5 Do ŠVOČ sa môžu zapojiť študenti dennej a externej formy štúdia na 1. a 2. stupni štúdia.

1.6 Výsledkami ŠVOČ sú študentské práce prezentované najviac v dvoch súťažných kolách, v závislosti od počtu prihlásených študentov:

 • katedrové kolá – realizujú sa v prípade, ak počet súťažiacich prác ŠVOČ na príslušnej katedre je väčší ako 3, realizácia katedrových kôl je v kompetencii katedier OF, pričom do fakultného kola môžu postúpiť najviac 3 práce ŠVOČ z katedrového kola na každom stupni štúdia,
 • fakultné kolo na úrovni Obchodnej fakulty.

1.7 Hmotne a finančne sa fakultné kolo súťaže ŠVOČ zabezpečuje z finančných prostriedkov Obchodnej fakulty alebo Nadácie Merkúr.

 

Článok 2

Práca ŠVOČ

2.1 Vedúci práce ŠVOČ

Vedúcim prác ŠVOČ môžu byť:

 1. pedagogickí zamestnanci a interní doktorandi OF, ktorí vedú semináre v odborných predmetoch,
 2. pedagogickí zamestnanci a interní doktorandi, ktorí sú členmi riešiteľských kolektívov samostatných výskumných úloh, vedecko-výskumných projektov a projektov hospodárskej praxe,
 3. vedeckí zamestnanci OF.

2.2 Forma práce ŠVOČ

Predkladaná práca môže byť:

 • seminárna práca (témy vychádzajúce z predmetu seminárov),
 • vlastná téma študentov vypracovaná v spolupráci s vedúcim práce ŠVOČ,
 • téma vypísaná katedrou/vedúcimi práce ŠVOČ (prípadne vedúcimi záverečných prác, ak ide o čiastočné výstupy záverečných prác),
 • téma, ktorá je súčasťou výskumných aktivít na katedrách,
 • téma, ktorá je vypracovaná v spolupráci s hospodárskou praxou.

Práca musí byť odovzdaná v predpísanej štruktúre práce ŠVOČ (príloha č. 2).

2.3 Štruktúra a formát práce ŠVOČ

Autor, resp. kolektív autorov sú povinní dodržiavať aktuálne usmernenie EU v Bratislave platné pre príslušný akademický rok, ktoré sa nachádza na webovej stránke EU v Bratislave: https://euba.sk/veda-vyskum/aktualne-informacie/svoc

2.4 Prihlásenie práce do súťaže

Na prihlásenie práce do súťaže ŠVOČ študenti v spolupráci s vedúcim práce odovzdajú nasledovné dokumenty:

 • 1x práca ŠVOČ (fyzicky aj elektronicky) spracovaná podľa šablóny práce ŠVOČ (príloha č. 2),
 • 1x recenzný posudok vedúceho práce ŠVOČ (príloha č. 3)
 • 1x posudok oponenta práce ŠVOČ (príloha č. 3)
 • 1x prezentácia v elektronickej podobe.

2.5   Posudok práce ŠVOČ

Každá práca ŠVOČ musí byť recenzovaná vedúcim práce ŠVOČ a oponentom práce ŠVOČ. Posudok je vypracovaný na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 3 tohto štatútu.

Oponenta práce určuje koordinátor ŠVOČ príslušnej katedry. Ak je práca vyhotovená na požiadavku hospodárskej praxe, oponentský posudok vypracúva zástupca príslušnej firmy alebo organizácie z hospodárskej praxe, ktorá danú požiadavku zadala.

 

Článok 3

Katedrové kolo súťaže ŠVOČ

 

3.1 Organizácia katedrového kola súťaže ŠVOČ

Súťaž ŠVOČ na úrovni jednotlivých katedier sa organizuje v súlade s bodom 1.6.

Katedrové kolo súťaže ŠVOČ sa realizuje pred minimálne 3-člennou hodnotiacou komisiou, ktorá pozostáva spravidla z vedúceho katedry, koordinátora ŠVOČ na príslušnej katedre a interného doktoranda, ktorého určuje koordinátor ŠVOČ na danej katedre.

3.2 Termín katedrového kola súťaže ŠVOČ

Termín konania katedrového kola určuje koordinátor ŠVOČ po konzultácií s vedúcim príslušnej katedry, pričom toto kolo musí byť realizované najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom fakultného kola.

3.3 Hodnotenie prác v katedrovom kole súťaže ŠVOČ

Hodnotiaca komisia katedrového kola ŠVOČ udeľuje  prácam poradie na základe nasledujúcich kritérií:

 • celková odborná úroveň práce,
 • aktuálnosť spracovanej témy práce,
 • primeranosť použitej literatúry pri spracovaní práce,
 • individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce,
 • predložené posudky vedúceho práce a oponenta.

Ak práce ŠVOČ nedosahujú požadovanú úroveň, hodnotiaca komisia nemusí udeliť žiadne poradie. Práce, ktoré získajú umiestnenie na 1. – 3. mieste v rámci katedrového kola súťaže ŠVOČ, postupujú do fakultného kola súťaže ŠVOČ.

3.4 Postúpenie prác ŠVOČ do fakultného kola súťaže ŠVOČ

Koordinátor ŠVOČ na príslušnej katedre doručí najneskôr 3 dni po katedrovom kole súťaže ŠVOČ zoznam prác postupujúcich do fakultného kola ŠVOČ tajomníkovi komisie súťaže ŠVOČ. V zozname je potrebné uviesť meno autora, meno vedúceho práce, názov práce, meno recenzenta. Zároveň odovzdá všetky náležitosti vychádzajúce z bodu 2.5 tohto štatútu.

V prípade, že sa katedrové kolo neuskutoční, koordinátor ŠVOČ doručí zoznam prác priamo postupujúcich do fakultného kola ŠVOČ tajomníkovi komisie súťaže ŠVOČ, najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom fakultného kola.

 

Článok 4

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ

 

4.1 Prihlasovací protokol do fakultného kola súťaže ŠVOČ

Študenti v spolupráci s koordinátorom ŠVOČ na príslušnej katedre odovzdávajú:

 • 1x prihlasovací protokol (príloha č. 1),
 • 1x práca ŠVOČ (fyzicky aj elektronicky), spracovaná podľa šablóny (príloha č. 2),
 • 1x posudok vedúceho práce ŠVOČ (príloha č. 3)
 • 1x posudok oponenta práce ŠVOČ (príloha č. 3)
 • 1x prezentácia v elektronickej podobe.

4.2 Termín fakultného kola súťaže ŠVOČ

Termín fakultného kola ŠVOČ vyhlasuje predseda komisie súťaže ŠVOČ vždy na začiatku letného semestra aktuálneho akademického roka, pričom termín fakultného kola je stanovený do konca apríla príslušného akademického roka.

Informácie o termíne konania fakultného kola ŠVOČ sa zverejňujú na webovej stránke OF.

4.3 Organizácia fakultného kola súťaže ŠVOČ

Do fakultného kola súťaže ŠVOČ postupujú práce ŠVOČ v súlade s týmto štatútom. Na prezentáciu je odporúčaný rozsah 10 minút a na diskusiu 10 minút. Rokovacím jazykom je slovenčina a angličtina.

4.4 Hodnotenie prác vo fakultnom kole súťaže ŠVOČ

Vo fakultnom kole súťaže ŠVOČ súťažiaci prezentujú svoje práce pred komisiou súťaže ŠVOČ. Osobitne sa hodnotia práce ŠVOČ na 1. stupni štúdia a osobitne na 2. stupni štúdia. Členmi komisie sú prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality (predseda), prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, vedúci katedry, vedúci práce ŠVOČ a zástupca študentského parlamentu. Počet členov komisie možno modifikovať. O zmene rozhoduje predseda.

Členovia komisie hodnotia jednotlivé práce ŠVOČ na základe nasledovných kritérií:

 • úroveň prezentovania práce,
 • celková odborná úroveň práce,
 • aktuálnosť spracovanej témy práce,
 • primeranosť použitej literatúry pri spracovaní práce,
 • individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce,
 • predložené posudky vedúceho práce a oponenta.

Vyhodnotenie prác sa realizuje na základe stanovenia poradia súťažiach jednotlivými členmi komisie. Výsledok hodnotenia každej práce sa stanoví aritmetickým priemerom individuálnych hodnotení členov komisie, pričom na základe tohto prepočtu sa určí umiestnenie súťažiacich.

V prípade rovnosti priemerov viacerých prác ŠVOČ rozhoduje o finálnom umiestnení predseda fakultného kola súťaže ŠVOČ.

4.5 Oceňovanie víťazných prác ŠVOČ

Víťazným autorom bude udelené jednorazové motivačné štipendium v nasledovnej výške:

 • 1. miesto 300,- Eur
 • 2. miesto 200,- Eur
 • 3. miesto 100,- Eur.

V prípade, že práca ŠVOČ vyhodnotená na prvých 3 miestach je dielom viacerých autorov, motivačné štipendium bude udelené v uvedenej výške autorskému kolektívu, t. j. jednotliví autori dostanú pomernú časť motivačného štipendia.

Víťazné práce budú nominované na Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ. Účastníci fakultného kola získajú tiež body podľa smernice o ubytovaní študentov na získanie internátu.

4.6 Publikačný výstup z fakultného kola ŠVOČ

Víťazné práce možno uverejniť v zborníku prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti alebo vo fakultnom odbornom časopise.

4.7 Proces postúpenia návrhov na udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za ŠVOČ

Návrh na udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za ŠVOČ predkladá písomnou formou tajomník komisie súťaže ŠVOČ na základe rozhodnutia komisie do 15. mája príslušného akademického roka oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave. Nominovaná je jedna práca  na 1. stupni štúdia a jedna prácu na 2. stupni štúdia.

Návrh musí obsahovať:

 • originál navrhovanej práce,
 • písomné zhrnutie práce, ktoré obsahuje: ciele práce, metodiku práce, zdroje údajov, prehľad použitej literatúry, výsledky práce, diskusiu a závery, aktuálnosť skúmanej problematiky, individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce – vypracuje ho predseda komisie súťaže ŠVOČ, prípadne ním poverená osoba,
 • posudok vedúceho práce ŠVOČ a posudok oponenta práce,
 • správu z konania fakultného kola súťaže ŠVOČ,
 • kontaktné údaje na študenta, ktorého práca je navrhovaná na udelenie ceny, s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu a číslo bankového účtu v tvare IBAN.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

5.1 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu stráca platnosť a účinnosť „Štatút ŠVOČ“ schválený na zasadnutí Kolégia dekana OF dňa 24. 10. 2011.

5.2 Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2022.

 

Bratislava, 28. 02. 2022        

 

Doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.
dekan Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave