§ 1 Základné ustanovenia

1.1 Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej OF) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

1.2 Hlavným cieľom ŠVOČ na OF je vyhľadávanie študentských talentov v rôznych oblastiach odborných činností OF, vytváranie predpokladov na permanentnú vedeckú a odbornú prácu a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.

1.3 Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia študujúci na OF na I. a II. stupni cez určené odborné predmety alebo na základe vlastného rozhodnutia ako členovia riešiteľských tímov samostatných výskumných úloh, projektov alebo študentských dní.

1.4 ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov na jednotlivých katedrách, pracoviskách i mimo pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci:

 1. odborných predmetov počas štúdia na I. alebo II. stupni, alebo
 2. pod vedením vedeckého pracovníka alebo interného doktoranda v rámci samostatných výskumných úloh a projektov alebo vlastnej témy študenta.

1.5 Výsledky ŠVOČ sú študentské práce s možnou prezentáciou až v troch kolách:

 1. seminárne kolá,
 2. katedrálne kolá odborných sekcií (v závislosti od počtu súťažiacich),
 3. finálne ročníkové kolo na Konferencii ŠVOČ na Obchodnej fakulte.

1.6 Hmotne a finančne sa ŠVOČ zabezpečuje z prostriedkov OF, nadácií a od sponzorov.

 

§ 2 Orgány na zabezpečenie ŠVOČ

2.1 Organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ na OF je Rada ŠVOČ (ďalej iba „Rada“), ktorú menuje dekan OF a jej členmi sú:

 • prodekan pre vedu a doktorandské štúdium – predseda,
 • prodekan pre rozvoj OF – podpredseda,
 • menovaní pedagogickí pracovníci – člen,
 • menovaní vedecko-výskumní pracovníci – člen,
 • menovaní interní doktorandi OF – člen,
 • menovaní študenti OF na návrh študentského parlamentu OF – člen,
 • menovaný zástupca študentského parlamentu – tajomník Rady.

2.2 Vedúcimi prác ŠVOČ sú niektorí z nasledovných pracovníkov OF:

 1. pedagógovia, ktorí vedú semináre v predmetoch podľa bodu 1.4,
 2. vedeckí pracovníci OF – pre práce mimo pedagogického procesu,
 3. interní doktorandi OF – pre práce mimo pedagogického procesu.

2.3 Recenzenti prác sa vyžadujú len v prípade, ak je práca zadaná z podniku hospodárskej praxe, v takom prípade je recenzentom zástupca podniku.

 

§ 3 Seminárne kolo

3.1 Témy na seminároch: Vyučujúci v určených odborných predmetoch zadávajú témy pre seminárne práce v danom semestri prioritne buď na základe odporúčania Rady alebo podľa vlastného uváženia v zmysle osnovy príslušného študijného predmetu alebo odboru.

3.2 Témy z hospodárskej praxe: Rada môže vždy na začiatku semestra odporučiť garantom a vyučujúcim v predmetoch tie oblasti alebo témy, v ktorých sa môžu zadávať témy seminárnych prác, ak tieto oblasti alebo témy vyplývajú z požiadaviek hospodárskej praxe.

3.3 Vlastné témy: Talentovaní študenti OF si môžu vybrať aj vlastné témy alebo témy vyplývajúce z ich zapojenia do vedeckých a výskumných projektov alebo projektoch spracovaných na iných ako určených odborných predmetoch. Takéto práce sa zúčastňujú iba finálneho kola.

3.4 Vedúci práce: Témy riešené na seminároch v odborných premetoch sú súčasťou študijných povinností, vtedy je vedúcim práce učiteľ vyučujúci daný predmet v príslušnom seminári, v ktorom študent vypracoval prácu. Témy riešené v samostatných výskumných úlohách a projektoch sú nad rámec študijných povinností, vtedy je vedúcim práce riešiteľ vedeckého alebo výskumného tímu alebo jeho zástupca.

3.5 Seminárne kolo ŠVOČ prebehne v rámci tých určených predmetov I. a II. stupňa v zimnom aj letnom semestri, v ktorých je súčasťou pedagogického procesu aj vypracovanie a prezentácia seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho.

3.6 Formát práce: Seminárne práce postupujúce do finálnej súťaže spracuje študent alebo tím do formátu práce ŠVOČ (podľa osnovy v prílohe 3). Prihlasovací protokol (bod 4.3) doručí študent bezprostredne po uzavretí seminárneho kola tajomníkovi Rady. 

3.7 Najúspešnejšie práce podľa bodového hodnotenia alebo aj ďalšie práce podľa návrhu vyučujúceho predmetu v seminári postupujú do finálnej súťaže na Konferencii ŠVOČ na OF. Na jedného vyučujúceho pripadnú najviac 2 postupujúce práce.

3.8 Výhody pre účastníkov seminárneho kola:

 1. zoznam postupujúcich prác a študentov do finálového kola bude zverejnený na portáli OF. Zoznam je podkladom pre študentov ako referencia o účasti v ŠVOČ;
 2. každá téma práce vo ŠVOČ môže byť súčasťou prípravy na vypracovanie bakalárskej, inžinierskej, doktorandskej alebo výskumnej práce;
 3. OF uprednostní účasť úspešných študentov na vlastných odborných, spoločenských a talentových podujatiach, alebo im zabezpečí účasť na významných národných alebo medzinárodných podujatiach, ktoré organizujú partneri OF z hospodárskej praxe.

 

§ 4 Finálna súťaž na Konferencii ŠVOČ na Obchodnej fakulte

4.1 Finálna súťaž prebieha ako Konferencia ŠVOČ na OF a má charakter súťaže, ktorá sa podľa potreby môže organizovať v dvoch kolách:

 • v odborných katedrálnych sekciách – pri počte viac ako 12 súťažiacich,
 • vo finálovom kole – pri počte do 12 súťažiacich.

4.2 Termíny finálnej súťažepríslušného ročníka budú vyhlásené vždy na začiatku letného semestra bežiaceho akademického roka. Zúčastnia sa ho postupujúci zo seminárneho kola zimného a letného semestra príslušného akademického roka ako aj individuálne práce študentov riešené vo výskumnej úlohe alebo projekte. Informácie o termíne konania, prípadne špecifikácie odborných sekcií a ďalšie pokyny sa zverejňujú na web stránke OF a na vývesných tabuliach jednotlivých katedier a OF.

4.3 Prihlasovací protokol do finálového kola:Študenti odovzdávajú spracovaný formát práce ŠVOČ na potreby organizácie súťaže minimálne 7 dní pred zasadnutím odbornej sekcie alebo finálového kola Konferencie ŠVOČ. Ku všetkým prácam, ktoré sa zúčastnia finálnej súťaže, vystaví prihlasujúci študent(i) protokol o práci (príloha 1), podpísaný vedúcim práce a spracovaný príspevok na publikovanie v odbornej tlači (AJ alebo SJ) resp. na web OF (SJ a AJ).

4.4 Recenzent:Ak je práca vyhotovená na požiadavku hospodárskej praxe, doloží prihlasujúci k prihlasovaciemu protokolu aj recenzný posudok (príloha 2), ktorý vypracuje zástupca firmy alebo organizácie z hospodárskej praxe.

4.5 Súťažné kolá v odborných katedrálnych sekciáchsa realizujú pred komisiou, ktorú menuje predseda Rady (komisie sú minimálne 3 členné), vždy podľa potreby vyplývajúcej z aktuálneho počtu súťažiacich. Činnosť hodnotiacich komisií a priebeh rokovaní v sekciách riadia predsedovia komisií v závislosti od harmonogramu Konferencie ŠVOČ.

4.6 Prezentácie:Priebeh prezentácií v odbornej sekcii alebo na finálovom kole pozostáva z vystúpení študentov prezentujúcich svoju prácu (zahrňujúceho resumé v anglickom jazyku) a z rozpravy k danému vystúpeniu. Na prezentáciu je odporúčaný rozsah 10 minút a na diskusiu 10 minút. Rokovacími jazykmi sú: slovenčina a angličtina.

4.7 Hodnotenie:Vo finálnej súťaži prezentujú súťažiaci práce pred komisiami menovanými predsedom Rady. Vyhodnotenie prác prebieha bodovaním členmi komisie osobitne za práce na I. resp. II. stupni, pričom sa ku každej práci uvedenie navrhované poradie. Práce sa zoradia podľa dosiahnutého umiestnenia. V prípade rovnosti bodov sa udelí viac rovnakých umiestnení.

4.8 V každej odbornej sekcii sa udeľuje 1., 2. a 3. miesto. Okrem toho môžu byť udelené aj ceny sponzorov. Ak práce nedosahujú požadovanú úroveň, hodnotiaca komisia nemusí udeliť žiadnu cenu. Najlepšie ocenené práce postupujú do finálového kola Konferencie ŠVOČ v počte podľa pokynov predsedu Rady.

4.9 Predsedovia komisií v odbornej sekcii doručia 3 dni po rokovaní v odborných sekciách zoznam postupujúcich prác tajomníkovi Rady. V zozname bude uvedené meno autora, meno vedúceho práce, názov práce, meno recenzenta. Zároveň odovzdajú 1 exemplár práce, resp. ich elektronickú verziu a prípadné posudky recenzentov.

4.10 Výhody pre účastníkov finálneho kola:

 1. práce, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach vo finálnom kole Konferencie ŠVOČ, budú ocenené Cenou dekana OF.
 2. práce umiestnené na prvom mieste za 1. a 2. študijný stupeň budú nominované na Cenu rektora EU resp. medzinárodnú súťaž ŠVOČ.
 3. všetci účastníci finálneho kola získajú body podľa smernice o ubytovaní študentov.  

 

§ 5 Záverečné ustanovenia

5.1 Tento Štatút ŠVOČ bol schválený na zasadnutí Kolégia dekana OF dňa 24.10.2011.