Načítavam stránku...

Dňa 09.11.2011 sa konal VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MERKÚR 2011: Výsledky vedeckej práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Už dlhšie obdobie poskytuje konferencia priestor pre prezentáciu výsledkov vedeckej práce nielen pre študentov doktorandského štúdia, ale tiež pre výskumnú tvorbu mladých vedeckých pracovníkov z oblasti ekonomických a príbuzných vied. Program konferencie sa zameriaval na praktické otázky týkajúce sa vedeckej tvorby a jej verejnej prezentácie vrátane diskusie o ich kvalite a ich etických rozmeroch. Diskusia účastníkov poukázala na viaceré nedostatky súčasnej vedy na Slovensku vrátane nedostatočnej motivácie mladých pracovníkov ďalej rozvíjať vlastnú vedeckú činnosť. Zdôraznila nevyhnutnosť využívať vedecké prístupy aj pri analýze vývoja slovenskej ekonomiky v období medzinárodnej finančnej krízy a potrebu nájsť nové smerovanie pre vysokoškolskú vedu a vzdelávanie. Zároveň sa však stala východiskom pre vznik spolupráce doktorandov a vedeckých pracovníkov vo vedeckom bádaní a nastolila potrebu rozvíjať intenzívnejšiu komunikáciu v zmysle skvalitnenia vedy a vedeckého výskumu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci VI. ročníka sa na konferencii vytvorilo otvorené diskusné fórum umožňujúce zdieľať rozličné názory a pohľady na aktuálny stav doktorandského štúdia a hľadali sa možné riešenia, ako zmeniť a vylepšiť kvalitu vedeckej práce na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?