Načítavam stránku...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu  Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020-TWINN-2015 No. 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics Ing. Cséfalvayová (FMV)

Ing. Drábik
Ing. Krnáčová

2016 – 2019

 

Iné typy medzinárodných výskumných projektov

Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
2017-1-PL01-KA203-038527 DT. Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University  

Ing. Nekolová
Ing. Filo
Ing. Chomová
Ing. Prváková
Ing. Jarossová
Ing. Knošková
Ing. Krnáčová

2017 – 2020
2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT : Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu  

prof. Novacká
Ing. Čukanová
Ing. Litomerický
Ing. Krnáčová
Ing. Staňo

2017 – 2020
SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe   Ing. Vokounová
doc. Knošková
2016 – 2019
Z-13-102/0006-10 Foundation pour la Formation Hôteliére  Savoy Educ. Trust: Fond 35 London prof. Novacká   2015 – 2019

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0420/19 Význam obchodnej spolupráce EÚ a krajín západného Balkánu z hľadiska možnosti expanzie podnikateľských subjektov doc. Zorkóciová 2019 – 2021
1/0587/19 Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model doc. Oreský 2019 – 2021
1/0657/19 Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa doc. Žák 2019 – 2021
1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov doc. Kita 2018 – 2020
1/0339/18 Zdravotne uvedomelé spotrebiteľské správanie prof. Lesáková 2018 – 2020
1/0543/18 Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní a perspektívy zvyšovania vplyvu dizajnu na tvorbu konkurenčného postavenia firiem pôsobiacich v Slovenskej republike do. Knošková 2018 – 2021
1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike prof. Daňo 2017 – 2019
1/0546/17 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných záujmov EÚ doc. Kašťáková 2017 – 2019
1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto  zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prof. Baláž 2017 – 2019

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
016EU-4/2019 Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy doc. Miklošík 2019 – 2020
020EU-4/2019 Vytvorenie učebnice zo Základov práva v angličtine pre zahraničných študentov a slovenských študentov anglofónneho štúdia JUDr. Winkler 2019 – 2020
001EU-4/2017 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania prof. Lesáková 2017 – 2019

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
I-19-102-00 Využitie moderných stochastických metód v analýze cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky Ing  Gál 2019
I-19-103-00 Udržateľné princípy ekonomických subjektov ako nástroj eliminácie globálnych a environmentálnych rizík Ing.  Frasch 2019

 

Projekty APVV

Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
APVV-16-02032 Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti  doc. Kita 2017 – 2020

 

Projekty hospodárskej praxe

Označenie Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Číslo projektu Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia Doba riešenia
I-19-101-00 IGM Kultúrna diplomacia a mäkká moc v kontexte ekonomických záujmov štátu   Ing. Bronček 2019
I-19-104-00 IGM Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku   Ing. Ružička 2019
I-19-106-00 IGM Sociálno-hospodárske výzvy a dopady digitálnej ekonomiky s možnosťami udržateľného rozvoja v SR a krajinách EÚ   Ing. Borovská 2019
  KEGA Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov - digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax   doc. Kittová (zástupca vedúceho) 2018 – 2020
  VEGA Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky   Ing. Fifek 2016 – 2019
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?