Načítavam stránku...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu  Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020-MSCA-RISE-2016 No. 734459 eMobilita - Electromobility in urban transport: a multi-dimensional innovation (socio-economic and environmental effects) Ing. Rehák prof. Daňo
Ing. Drábik
Ing. Krnáčová
Ing. Faith
Ing. Markovičová
2017 – 2020
H2020-TWINN-2015 No. 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics Ing. Cséfalvayová (FMV)

Ing. Drábik
Ing. Krnáčová

2016 – 2019

 

Iné typy medzinárodných výskumných projektov

Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
2017-1-PL01-KA203-038527 DT. Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University  

Ing. Nekolová
Ing. Filo
Ing. Chomová
Ing. Prváková
Ing. Jarossová
Ing. Knošková
Ing. Krnáčová

2017 – 2020
2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT : Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu  

prof. Novacká
Ing. Čukanová
Ing. Litomerický
Ing. Krnáčová
Ing. Staňo

2017 – 2020
Operačný program
Výskum a inovácie
RIS3 SK
Retail management ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja retailovej siete  

doc. Kubičková
Ing. Orgonáš
Ing. Paholková
Ing. Krošláková
Ing. Čukanová
Ing. Vokounová
Ing. Hasprová
doc. Žák
doc. Michalková

2017 – 2020
GA AA 26_2/2016 Porovnanie konkurenčnej schopnosti SR v rámci krajín V4 na základe vybraných indikátorov JUDr. Ing. Sopková Ing. Hlušková
Ing. Zubalová
2017 – 2018

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov doc. Kita 2018 – 2020
1/0339/18 Zdravotne uvedomelé spotrebiteľské správanie prof. Lesáková 2018 – 2020
1/0543/18 Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní a perspektívy zvyšovania vplyvu dizajnu na tvorbu konkurenčného postavenia firiem pôsobiacich v Slovenskej republike do. Knošková 2018 – 2021
1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike prof. Daňo 2017 – 2019
1/0546/17 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných záujmov EÚ doc. Kašťáková 2017 – 2019
1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto  zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prof. Baláž 2017 – 2019
1/0637/17 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva zameraná na identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom doc. Źák 2017 – 2018
1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov SR doc. Karkalíková 2016 – 2018

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
001EU-4/2017 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania prof. Lesáková 2017 – 2018

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia

 

Projekty APVV

Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
APVV-16-02032 Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti  doc. Kita 2017 – 2020

 

Projekty hospodárskej praxe

Označenie Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
V-1/2014/KMO OF EUBA Inštitucionálna podpora exportu zo strany štátu v oblasti poistných produktov Eximbanky SR v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie Ing. Pavelka 2017 – 2018
1-1/2017/KMO OF EUBA Perspektíva elektromobility v medzinárodnom meradle a v rámci Slovenskej republiky Ing. Zábojník 2017 – 2018
ID_fpp 742  Riadenie prístupov a identít Mgr. Pólya 2016 – 2018

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia Doba riešenia
IGM Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie   Ing. Ružička
Ing. Kuchta
2018
KEGA Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov - digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax   doc. Kittová (zástupca vedúceho) 2018 – 2020
VEGA Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky   Ing. Fifek 2016 – 2019
VEGA Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EU so zameraním na SR  

doc. Čiderová
Ing. Kovačevič

2016 – 2018
VEGA Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie   doc. Dzurová (zástupca vedúceho) 2016 – 2018
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?