Načítavam stránku...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu Číslo projektu Názov medzinárodného projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia

Foundation pour la Formation Hôteliére (Savoy London)

Z-13-102/0006-10 Savoy Educ. Trust: Fond 35 prof. Novacká   2015 – 2017
International Visegrad Fund  51401163 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2014 – 2015
International Visegrad Fund   Atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí v regiónoch Komárno - Komárom, Šturovo - Ostrihom prof. Strážovská   2014 – 2015
International Visegrad Fund 21320011 Leveraging success of young scholars in business discipline Ing. Hvizdová   2014
  526087-LPP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENW Grant Agreement from Lifelong Learning Programme Ing. Vokounová   2012 – 2015
Erasmus 2012-3974/001-001 EMA3 REALITY : Research Cooperation of European and Latin America Universities in Innovation Technologies Ing. Filo
Ing. Pajonk
  2012 – 2014
  5046 Computer Class – Join research and computer classroom prof. Novacká   2012 – 2013
Cezhraničná spolupráca AU-SR N00092 Cezhraničné HiTECH centrum Ing. Filo   2011 – 2013
  SAMRS/2009/07/18 Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko - sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru doc. Čiderová   2010 – 2012
International Visegrad Fund 20910320 The Role of Outward FDI from Visegrad Countries in Strenghtening Regional Integration prof. Ferenčíková   2009 – 2010
Leonardo da Vinci LP-LDV-TOI-08-AT-002 Transfer inovácií "Incuba-Train" doc. Čiderová   2008 – 2010
Leonardo da Vinci SK/06/B/F/PP-177450 EQVALL – Hodnotenie kvality celoživotného vzdelávania

doc. Karkalíková
doc. Lacková

  2007 – 2008
Erasmus 230346-CP-1-2006-1-NO Consumer Citizenship Network - CCN2 Ing. Vokounová   2006 – 2009
    EUROPROJECTS – Projects Development and Management Based on European Structural Funds SR prof. Lesáková    
Erasmus 109872-CP-1NO Consumer Citizenship Network – CCN Ing. Vokounová   2003 – 2006
Leonardo da Vinci SK/03/A/F/PL/-301365 PATES – Support of Education and Training of Graduates from Technical and Economic Sciences Ing. Strhan   2003 – 2005
Phare SR00170010029 Export systém SR/AUT 2000 doc. Lipianska

doc. Čihovská
doc. Mariaš
Ing. Oreský

2003
Leonardo da Vinci   MODILE-EUROCARCO – Modular Distance Learning for European Mobility Career Counsellors

Ing. Stankovský
Ing. Gressnerová
(Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava)

doc. Karkalíková
doc. Lacková

2002 – 2004
International Visegrad Fund 3019-2002-IVF Passenger Right in Public Transport Within the Visegrad 4 Members doc. Hraško   2002 – 2004
Grenobl   Organizačné a manažérske transformácie na Slovensku č. 4/2002 – 2004

prof. Kita
doc. Daňo
Ing. Kita

  2002 – 2004
International Visegrad Fund 09220 Increasing the Awareness of Cross-Border Shopping in the Visegrad Countries Ing. Hraško   2002 – 2003
Phare 112609/D/SV/SK - SK 009.03.01 (TA) Training at Regional Level a Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom poradenstva a aktívneho vzdelávania - tréningu na regionálnej úrovni N. P. Jensen Ing. Tkáčiková 2002 – 2003
    Effect of EU Accesion of the Republic of Slovakia on Tourism Development in the Austrian Border Region Auland-Carnuntum doc. Novacká    
Leonardo da Vinci   REDILEM – Regional Development by Distance Learning of SME Managers

doc. Karkalíková
doc. Lacková

  2000 – 2006

 

Iné typy medzinárodných výskumných projektov

Číslo Názov projektu Koordinátor Spoluriešiteľ Doba riešenia
SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe   Ing. Vokounová
doc. Knošková
2016 – 2017
  Retail Trade and Services of Europe doc. Kita   2014 – 2015 
  How Do Students Choose a University? A Cross-country investigation Ing. Chebeň   2014

2011/01/

B/HS4/ 01097

E-consumers in Europe-comparative analysis of behavior doc. Kita   2012 – 2013
C III-AT-0050-08-1213 Summer School – Instrument of Sales Promotion with Focus on Food and Beverage Products in tourism prof. Novacká   2012 – 2013
GREG-PGV/ 2011/2015 Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée) [Sledovanie európskych sociálno-ekonomických dynamík] prof. Kita
prof. Daňo
doc. Kita
  2011 – 2015
B1/2011/1 Energetická bezpečnosť ČR, SR a EU z pohľadu energetickej stratégie Ruskej federácie a krajín SNS   RSDr. Rosenberg 2011 – 2014
DE2-LEO05-08032 Projektmanagement als Intrument mit Arbeitsmarktbezug fur die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung Ing. Filo   2011 – 2013
B9/2011/1 Vývoj nového študijného programu   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
B9/2011/3 Vývoj laboratória kvality   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
B9/2011/2 Vývoj študijných materiálov   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
SAMRS/2009/07/32 EÚ v škole doc. Čiderová   2011 – 2012
5100563 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2011 – 2012
5100564 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2011 – 2012
GA/VSOH/2011/2 Trendy rozvoje hotelových služeb v rámci cestovního ruchu – Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno   doc. Eliašová 
Ing. Mrkvová
2011 – 2012
210VS027 Tatrabanka Synergia OFH a inovácie vo vzdelávacom procese OFH (Synergy and Innovation in Education)   doc. Čiderová 2010
559277-LLP-1-2009-1 
NO-E-ERASMUS-ENWA
Partnership for Education and Research about Responsible Living – PERL Ing. Vokounová   2009 – 2012
MSM 6138439909 Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky a spoločnosti (GAČR)   prof. Baláž 2008 – 2013
526087-LLP  PERL 2 : Partnership for Education and Research about Responsible Living Ing. Vokounová   2003 – 2009
  Tvář současného českého a slovenského retailingu Ing. Turnerová doc. Štensová 2003
  Projekt zabezpečovania kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania

doc. Muchová
Ing. Ochotnický

prof. Kollár
doc. Daňo

 
  Marketingový a prezentačný systém pre vinohradnícke oblasti a producentov vína SR Ing. Kanda Ing. Filo 2002 – 2003

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax prof. Lesáková 2015 – 2017
1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja prof. Kita 2015 – 2017
1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života prof. Daňo 2014 – 2016
1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov doc. Dzurová 2014 – 2016
1/0205/14

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Kubičková 2014 – 2016
1/0550/14 Nové výzvy  v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 prof. Baláž 2014 – 2016
1/0635/14

Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku

Dr. Jarossová 2014 – 2016
1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) Ing. Drieniková 2013 – 2015
1/0612/12 Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom správaní seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky v SR prof. Lesáková 2012 – 2014
1/0826/12 Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku prof. Baláž 2012 – 2013
1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku Ing. Fifek 2012 – 2015
1/1185/12 Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich obraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR) doc. Zorkóciová 2012 – 2014
2/0009/12 Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: Implikácie pre Európsku úniu doc. Obadi
prof. Baláž
2012 – 2014
1/0039/11 Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencie-schopnosti doc. Kita 2011 – 2013
1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ prof. Čihovská 2011 – 2013
1/0333/11 Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente prof. Daňo 2011 – 2013
1/0388/11 Otvorené problémy legislatívy PPP projektov JUDr. Holub 2011 – 2013
1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba Ing. Vokounová 2011 – 2013
1/1057/11 Právne aspekty reštrukturalizácie insolventných subjektov doc. Sabo 2011 – 2013
1/0652/10 Dynamické aspekty nákupného správania populácie SR v podmienkach ekonomickej nestability prof. Lesáková 2010 – 2011
1/0771/10 Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy prof. Baláž 2010 – 2011
1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosah na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských doc. Zorkóciová 2010 – 2011
2/0091/09 Spracovanie obchodno-vednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov doc. Štofilová 2010 – 2011
1/0184/08 Regionálna politika Ruskej federácie a perspektívy spolupráce s Európskou úniou s osobitným zameraním na SR RSDr. Rosenberg 2008 – 2010
1/0228/08 Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov prof. Kita 2008 – 2010
1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária prof. Čihovská 2008 – 2010
1/0557/08 Inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR doc. Dzurová 2008 – 2010
1/0668/08 Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe a na Slovensku prof. Ferenčíková 2008 – 2010
1/0839/08 Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena rovnováhy medzi regiónmi v kontexte svetového hospodárstva a ich dopad na rast konkurencieschopnosti Európskej únie s dôrazom na oblasť zahraničného obchodu a investičných tokov Ing. Verček 2008 – 2010
1/0449/08 Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike Ing. Kubičková 2008 – 2009
1/4559/07 Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja regiónov Slovenska : analýza kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových euroregiónov Ing. Tajtáková 2007 – 2008
1/4561/07 Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva zameraného na konkurenciu Ing. Žák 2007 – 2009
1/4562/07 Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií medzinárodného marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ doc. Zorkóciová 2007 – 2009
1/4582/07 Rozšírenie teórie CRM : Integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody prof. Lesáková 2007 – 2009
1/4584/07 Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na strategické rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu) prof. Baláž 2007 – 2009
1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa prof. Kollár 2007 – 2009
1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy prof. Daňo 2007 – 2009
1/4600/07 Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného európskeho trhu Ing. Francová 2007 – 2009
1/4650/07 Verejno-privátne partnerstvo - forma rozvoja infraštruktúry v Slovenskej republike - právne aspekty a riziká spoločných projektov doc. Sabo 2007 – 2008
1/3760/06 Trh, obchod a individuálna spotreba prof. Viestová 2006 – 2008
1/3761/06 Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ doc. Hansenová 2006 – 2008
1/3763/06 Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike doc. Válková 2006 – 2008
1/3774/06 Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie doc. Michalová 2006 – 2007
1/2635/05 TRH-ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s EÚ – analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh tovarov Ing. Strhan 2005 – 2007
1/2636/05 Európska ústava a alternatívy budúceho smerovania ekonomickej integrácie EÚ s dopadom na Slovensko prof. Šíbl 2005 – 2007
1/2637/05 Slovenská republika a Ruská federácia - riziká a výhody vzájomného obchodu po vstupe SR do Európskej únie doc. Smreková 2005 – 2007
1/2638/05 Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy : trendy v uplynulom desaťročí, očakávaný vývoj a možné implikácie v hospodárskej politike cieľových krajín prof. Ferenčíková 2005 – 2007
1/2639/05 Rozvoj podmienok na inovácie marketingových a obchodných činností podnikov po vstupe SR do EÚ doc. Mariaš 2005 – 2007
1/2640/05 Zlepšenie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni doc. Kosír 2005 – 2007
1/1225/04 Informačné zabezpečenie rozhodovania o produktoch v integračných a globalizačných procesoch prof. Kollár 2004 – 2006
1/1226/04 Dopady vstupu do EÚ na zahraničnoobchodnú politiku SR (vybrané aspekty) – adaptácia a dôsledky pre ekonomiku SR prof. Baláž 2004 – 2006
1/1228/04 Identifikácia faktorov dynamiky nákupných preferencií spotrebiteľov využitím databáz Ing. Vokounová 2004 – 2005
1/1229/04 Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja Ing. Eliašová 2004 – 2006
1/1230/04 Transformačné zmeny interpodnikových vzťahov v oblasti nákupu prof. Kita 2004 – 2006
1/1231/04 Determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR v ére nového marketingu prof. Lesáková 2004 – 2006
1/1232/04 Marketingové poradenstvo a outsourcing ako metódy na skvalitnenie podnikovej činnosti doc. Daňo 2004 – 2005
1/0503/03 Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do trhu EÚ Ing. Michalová 2003 – 2005
1/0485/03 Obchodné zastúpenie podľa slovenskej a zahraničnej právnej úpravy s aplikáciou na podnikateľskú prax v domácom a zahraničnom obchode doc. Válková 2003 – 2005
1/478/03 Unifikácia terminológie obchodnovedných disciplín ako predpoklad harmonizácie ekonomickej terminológie v rámci integračných procesov v podmienkach príprav SR na vstup do EÚ prof. Viestová 2003 – 2005
1/9224/02 Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia doc. Hanuláková 2002 – 2004
1/8001/01 Nákupné správanie slovenského spotrebiteľa v podmienkach globalizácie maloobchodu doc. Labská 2001 – 2002
1/7707/20 Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu v SR doc. Novacká 2000 – 2002
  Možnosť využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska doc. Lipková

2000 – 2002

1/7350/20 Požiadavky na informačný systém manažérstva kvality prof. Kollár 2000 – 2002
1/7279/20 Zosúlaďovanie podmienok pôsobenia malého a stredného podnikania v rámci vstupu SR do jednotného európskeho trhu doc. Pachingerová 2000 – 2002
1/7243/20 Internacionalizácia služieb, jej prejavy a účinky na ekonomiku Slovenska a krajín CEFTA doc. Michalová 2000 – 2002
1/7213/20 Politika cestovného ruchu prof. Sniščák 2000 – 2002
1/7179/20 Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík prof. Viestová 2000 – 2002
1/7391/20 Stratégia obchodného partnerstva v komercializácii produktu doc. Štensová 2000 – 2001
1/6050/99 Podnikové sociálne služby Ing. Šuterová 1999 – 2001
1/5274/98 Podstata, postavenie a poloha kvality ako predmetu štátneho záujmu SR Ing. Roman 1998 – 2000
1/5114/98 Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmienkach medzinárodnej integrácie doc. Kita 1998 – 2000

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy Ing. Krošláková 2016 – 2017
002EU-4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie doc. Kittová 2015 – 2016
018EU-4/2014 Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu (monografia s multimediálnou podporou) prof. Čihovská 2014 – 2015
017EU-4/2013 Vzdelávanie mládeže na stredných školách zamerané na tvorbu inovácií a nových podnikateľských príležitostí Ing. Knošková 2013 – 2014
024EU-4/2012 Modely marketingového rozhodovania prof. Kita 2012
001EU-4/2011 Vypracovanie koncepcie transformácie a internacionalizácie v študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania prof. Lesáková 2011 – 2012
006EU-4/2011 E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách Ing. Mgr. Jurkovičová 2011 – 2012
012EU-4/2011 Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy doc. Kita 2011 – 2012
046-036EU-4/2010 Marketing miest a obcí – monografia s multimediálnou podporou Ing. Hasprová 2010 – 2011
201-039EU-4/2010 "Trvalo" udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu prof. Novacká 2010 – 2011
3/7284/09 Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a klasifikačných stupňov vysokej školy obchodnovedného zamerania doc. Michalová 2009 – 2011
3/4212/06 Ekonomika obchodu a cestovného ruchu - príprava vysokoškolskej učebnice, prípadových štúdií a zbierky príkladov k novému predmetu nového študijného programu Obchodnej fakulty EU v Bratislave prof. Strážovská 2006 – 2007

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
I-17-106-00 Súčasné bariéry a prognózy programatického nákupu v digitálnom marketingu v podmienkach slovenského trhu Ing. Kuchta 2017
I-16-106-00 Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí Ing. Dudeková 2016
I-16-108-00 Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva Ing. Ružička 2016
I-15-105-00 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít Ing. Dudeková 2015
I-15-107-00 Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti Ing. Steinhauser 2015
I-14-109-00 Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach SR) Ing. Furdová 2014
I-14-110-00 Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období (ZVGEVPO) Ing. Dráb 2014
I-14-111-00 Význam a postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve v 21. storočí a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ Ing. Sopková 2014
I-13-105-00 Online marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v SR s vytvorením komplexnej hodnotiacej funkcie Ing. Olexová 2013
I-13-106-00 UNIREFORM : Platforma pre vývoj a implementáciu inovatívnych foriem univerzitného vzdelávania Ing. Krnáčová 2013
2316076/12 E-marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v podmienkach SR Ing. Olexová 2012
2316077/12 Globalizácia ako fenomén vplývajúci na medzinárodné stratégie trhových subjektov v období hospodárskej krízy Ing. Šimorová 2012
2316078/12 Zodpovednosť podnikateľských subjektov v obchodnej praxi Mgr. Vačoková 2012
2316072/11 Spoločenská zodpovednosť firiem ako nový faktor firemnej konkurencieschopnosti Ing. Chomová 2011
2316073/11 Presadzovanie strategických záujmov v geopriestore európskej integrácie v období globalizácie svetového hospodárstva Ing. Repášová 2011
2316074/11 Implikácie stratégií transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy Ing. Krajčík 2011
2316075/11 Význam Ruska pre rast konkurencieschopnosti EÚ Ing. Sopková 2011
2316069/10 Možnosti uplatňovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti Ing. Horňáková 2010 – 2011
2316070/10 Možnosti uplatňovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti Ing. Krnáčová 2010 – 2011
2316071/10 Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských podnikov (komparatívna analýza, benchmarking) Ing. Furdová 2010 – 2011
2316064/09 Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia Ing. Hvizdová 2009 – 2010
2316065/09 Vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch Mgr. Borodovčák 2009 – 2010
2316066/09 Konkurencieschopnosť ekonomiky SR a nové výzvy globálnej ekonomiky v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy Ing. Zábojník 2009 – 2010
2316067/09 Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách Ing. Bojová 2009 – 2010
2316068/09 Stratégie transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy v období súčasného turbulentného vývoja svetovej ekonomiky Ing. Krajčík 2009 – 2010
2316062/08 Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou Mgr. Pólya 2008 – 2009
2316063/08 Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky Ing. Rubaninská 2008 – 2009
2316061/07 Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti služieb Ing. Bažó 2007 – 2008
2316059/06 Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ Ing. Baráňová-Čiderová 2006 – 2007
2316060/06 Úloha a postavenie konkurenčného spravodajstva v marketingových informačných systémoch slovenských firiem Ing. Žák 2006 – 2007
2316056/05 Vplyv integračných procesov na finančný trh v SR Ing. Verček 2005 – 2006
2316057/05 Analýza systémových predpokladov a špecifík pre uplatnenie slovenských vývozov na vnútornom trhu EÚ a na tretích trhoch Ing. Mogyorosiová 2005 – 2006
2316058/05 Implementácia nástrojov marketingového mixu v obchodnej politike finančných inštitúcií ako predpoklad ich konkurencieschopnosti v Európskom hospodárskom priestore Ing. Hasprová 2005 – 2006
2316051/04 Slovenské produkty a budovanie ich imidžu Ing. Tajtáková 2004 – 2005
2316052/04 Konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov v hospodárskom priestore integrovanej Európy Ing. Pavlík 2004 – 2005
2316053/04 Prínosy a riziká nadchádzajúceho rozšírenia EÚ s aplikáciou na Slovenskú republiku Ing. Baráňová-Čiderová 2004 – 2005
2316054/04 Príprava a využitie systému SAP/3 pre pedagogický proces na Obchodnej fakulte Mgr. Pólya 2004 – 2005
2316055/04 Analýza uplatňovania sekundárneho výskumu trhu v podmienkach Slovenskej republiky Ing. Žák 2004 – 2005

 

Projekty hospodárskej praxe

Číslo projektu Názov projektu hospodárskej praxe Vedúci projektu Doba riešenia
  Návrh modelu komunikačnej stratégie firmy De Bondt,s.r.o. Ing. Orgonáš 2016
BTB 2016 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály obstarávateľa pre potreby BTB prof. Novacká 2016
2015-PSD-PAV-01 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače ako integrálna súčasť marketingu doc. Miklošík 2015 – 2016
2015-PSD-PAV-02 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie doc. Miklošík 2015 – 2016
EXIM BANKA Manuál slovenského exportéra doc. Pavelka 2015 – 2016
D-14-102/0006-00 University Dance Center Ing. Havran 2014
P-102-0011/14 Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy Ing. Ružeková 2014
1130/A301/2013 Manuál pre stanovenie spoločenskej hodnoty cestovného ruchu Ing. Šuterová 2013 – 2014
P-102/0010/13 Zmluva o dielo "Prieskum v sektore rodinného podnikania v SR" doc. Kubičková 2013 – 2014
2013-257-CRS Destinatour 2013 (N00102) prof. Novacká 2013
190015/108/2013 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu pre účely tvorby strategických dokumentov BTB prof. Novacká 2013
1477 Vytvorenie databázy a obsahového podkladu Sprievodcu Bratislavou pre odbornú verejnosť na domácom aj na zahraničnom trhu prof. Novacká 2012 – 2013
5121a Marketingový manažment cestovného ruchu v hlavnom meste Bratislava a možnosti jej inovácie prof. Novacká 2012 – 2013
5121b Rekognoskácia prostredia pre potreby CR v hlavnom meste Bratislava a vyhodnotenie jeho kvality prof. Novacká 2012 – 2013
2011vs18 CSR TEACH Ing. Chomová 2012
P-102-005/13 Spracovanie štúdie: návrhy a odporúčania v oblasti marketingu ako podklad marketingovej stratégie (posudzované obdobie 2012 – 2013) Ing. Žák 2012
1476 Koncepcia rozvoja v meste Dunajská Streda prof. Novacká 2012
2011w016 CREBIZ - Creative Business Start UP, Tatrabanka Ing. Filo
doc. Kubičková
2011 – 2012
Memorandum o spolupráci Výskum uplatnenia absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia OF EUBA, zvýšenie ich kvality a odbornej prípravy, ENEL prof. Baláž 2011 – 2012
10vs067 projekt Tatra banky Medzinárodný obchod v praxi Ing. Sopková 2011 – 2012
Zmluva so Seesame, s. r. o., Bratislava Štúdia vplyvu sociálno-ekonomických dopadov činností spoločnosti SPP, a. s., na ekonomiku SR prof. Baláž 2010
Zmluva s Palma Group, a. s. Bratislava Globalizácia a fiškálne efekty výroby biopalív na podmienky SR prof. Baláž 2009
2030/09/OCRaPM Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre doc. Plesník 2009 – 2010
Zmluva so ZSE, a. s., Bratislava Strategický význam elektrickej energie pri podpore konkurencieschopnosti a vplyv ČR na energetickú bezpečnosť SR prof. Baláž 2009 – 2010
2008vs019 projekt Tatra banky Výstrednosť - výrobkové stratégie reálne definovanej novinky na slovenskom trhu Ing. Strhan 2008 – 2009
1469 Vzdelávací kurz : Realizácia zahranično-obchodných operácií na európskych trhoch prof. Baláž 2008
331/2008-3100-4200 Odborný posudok k návrhu zavedenia systému satelitného účtu cestovného ruchu v SR RNDr. Plesník 2008
Nadácia Tatra banky Príprava, tvorba a realizácia produktu cestovného ruchu RNDr. Plesník 2007
Nadácia Tatra banky Inovácia výučby predmetov Medzinárodný marketing a Corporate Identity doc. Zorkóciová 2007
Nadácia SPP Vydanie publikácie: "Energia a jej vplyv na ekonomický rast svetového hospodárstva v období globalizácie" v anglickom jazyku prof. Baláž 2007
  Využiteľnosť výstupov vedeckého výskumu v malých a stredných podnikoch prof. Strážovská 2004 – 2005
  Štúdia o využití prírodného a kultúrneho bohatstva, krás a atrakcií Slovenska pre cestovný ruch s návrhom budúcich intervencií zo štrukturálnych fondov pre roky 2007 – 2013 doc. Novacká  2004
SR 0107.02TT/31 Projektový manažér doc. Lipianska 2003 – 2005
1452 Marketingové dôvody a argumenty na podporu predaja výrobkov vyrábaných na Slovensku doc. Hanuláková 2003 – 2004
1456 Analýza faktorov prostredia vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu s PET obalmi v podmienkach SR doc. Hanuláková  

 

Iné typy výskumných projektov

Číslo Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
CT-2013-03/VKI Rozvoj obchodu a obchodnej politiky s Európskou úniou: skúsenosti krajín V4 a lekcie pre krajiny Východného partnerstva (EaP)

Ing. Vargová
prof. Baláž

2013
2011/2012 Národný štipendijný program doc. Čiderová 2011
0004EU-3/2008 Sprístupnenie vlastného e-learningového systému pre študentov so zdravotným postihnutím Mgr. Pólya 2008 – 2009
UPI UPI Centrum excelencie výskumu podpory transferu VV1 do praxe MSP prof. Lesáková 2007
119-5c Vývoj vlastného e-learningového systému na Katedre informatiky obchodných firiem EU Bratislava (vytvorenie univerzálneho e-learningového systému) Mgr. Pólya 2003 – 2005
118-5b Intranetový portál Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Kristová 2003 – 2005
196-5c Využívanie IT ako prostriedku pre e-learning doc. Hanuláková 2003
190-5b IKT a služby pre učiteľov Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Kristová 2003
5c-3 Skúškový terminál s využitím internetu EUBA Ing. Filo 2002
5d-3 E-learning vybraných tovaroznaleckých a marketingových predmetov  doc. Hlôška 2002
5c-2 Podpora užívateľov, otázky a riešenie problémov používania programov PC Ing. Poláček 2002

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Číslo projektu Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešiteľ Doba riešenia
I-17-104-00 IGM Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie   Ing. Bronček 2017
  IGM Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch Ing. Štetka (FPM) Ing. Šupák
Ing. Pajonk
Ing. Paholková
2016
  IGM Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu   Ing. Dráb
Ing. Krako
2016
  IGM Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR Ing. Hlavová (FMV) Ing. Královičová 2016
  VEGA Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku   Ing. Fifek 2014 – 2017
1/0277/14 VEGA Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky   doc. Kubičková 2014 – 2015
ITMS 26240220087   Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava  

doc. Oreský
Ing. Rehák

2013 – 2015
006EU-4/2013 KEGA Metódy a princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia   Ing. Litomerický 2013 – 2015
1/0519/12 VEGA Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy   doc. Eliašová 2012 – 2015
1/0935/12 VEGA Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike   Ing. Krajčík 2012 – 2015
1/0461/12 VEGA Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurencieschopnosti v ére globalizujúcej sa ekonomiky prof. Ferenčíková
(Vysoká škola manažmentu)

RNDr. Pásztorová
Ing. Krajčík
Ing. Hlušková

2012 – 2014
1/0893/12 VEGA Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku

 

doc. Hansenová
Ing. Furdová
Ing. Drobcová

2012 – 2014
1/0421/11 VEGA Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast   Ing. Fifek 2011 – 2013

 

Inštitucionálne projekty

Číslo a názov projektu  Vedúci projektu Doba riešenia
160042/08 Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané segmenty klientely prof. Novacká 2008 – 2010
160041/08 Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania Mgr. Pólya 2008 – 2009
160040/06 Determinanty exportného marketingu : výskum procesov internacionalizácie malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ prof. Lesáková 2006 – 2008
160038/05 Racionalizácia evidencie vedecko-výskumnej činnosti a spracovania publikačnej činnosti fakulty v spolupráci so Slovenskou ekonomickou knižnicou doc. Kristová 2005 – 2007
160039/05 Progresívne metódy merania pri spotrebiteľských prieskumoch v neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby Ing. Klepochová 2005 – 2006
Modernizácia obchodných činností v podnikoch Slovenskej republiky doc. Mariaš 2003 – 2005
Produktové manažérstvo – stav využívania v slovenských podnikoch Ing. Strhan 2003 – 2005
Analýza stavu a vývoja trhu produktov v SR prof. Kollár 2003 – 2005
Priority zahranično-obchodnej politiky SR v období predpokladaného zavŕšenia prístupového konania s EÚ doc. Zorkóciová 2003 – 2005
Súčasné platobné vzťahy so zahraničím v ich súvislostiach mikroekonomických a makroekonomických Ing. Fifek 2003 – 2005
Postavenie Slovenska a riziká súvisiace s jeho vstupom do EMÚ Mgr. Zaťková 2003 – 2005
Outsourcing marketingu ako súčasť podnikateľskej stratégie firmy doc. Daňo 2003 – 2004
Marketing v politike doc. Štensová 2003 – 2004
Analýza implementácie nástrojov marketingového mixu v mestách a obciach v Slovenskej republike Ing. Hasprová 2003 – 2004
Metódy skúmania trhu a spotrebiteľa s využitím databáz Ing. Vokounová 2003 – 2004
Pilotný projekt služieb e-learning v podmienkach katedry medzinárodného obchodu prof. Baláž 2003 – 2004
Elektronické skúšanie praktických vedomostí z informatiky Mgr. Pólya 2003 – 2004
Obstarávateľské zmluvy a ich využitie v zahraničnom obchode doc. Válková 2003 – 2004
Vplyv globalizačných procesov na medzinárodný obchod a priame zahraničné investície doc. Šaková 2003
Trendy medzinárodnej spolupráce prihraničných regiónov SR v oblasti malého a stredného podnikania v súvislosti so vstupom do EÚ prof. Strážovská 2003
Pilotný projekt e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave doc. Kristová 2003
Rozvojové trendy marketingu na prahu 21. storočia – vybrané problémy teórie a aplikácie nástrojov marketingu v praxi doc. Čihovská 2002 – 2004
Ekonomické a ekologické aspekty uplatnenia novej legislatívy SR v oblasti obalových odpadov doc. Kačeňák 2002 – 2004
Dôsledky zmien po 11. novembri 2001 na tovar z hľadiska jeho bezpečnosti voči ľuďom i životnému prostrediu Ing. Roman 2002 – 2004
Tendencie vývoja medzinárodného marketingu vo vyspelých priemyselných krajinách prof. Urban 2002 – 2004
Uplatňovanie systémov zabezpečovania kvality v praxi doc. Lacková 2002 – 2004
Analýza marketingovej pripravenosti podnikovej sféry na vstup do Európskej únie prof. Lesáková 2002 – 2003
Stav a úroveň marketingového poradenstva v podmienkach SR doc. Hanuláková 2002 – 2003
Transformačné procesy vnútorných a vonkajších vzťahov Európskej únie na prahu 21. storočia prof. Šíbl 2001 – 2003
Priame zahraničné investície a ich úloha v transformácii slovenskej ekonomiky - makroperspektíva a dopady na rozvoj vybraných sektorov prof. Ferenčíková 2001 – 2003
Postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve z hľadiska integračných procesov a možnosti spolupráce so SR doc. Gavaľová 2001 – 2003
Kvalita v systéme predaja prof. Kita 2001 – 2003
Postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode a podnikaní doc. Hansenová 2001 – 2003
Marketing odevného priemyslu Ing. Mlákay 2001 – 2003
Podpora tovaroznaleckých predmetov novými didaktickými a informačnými prostriedkami doc. Hlôška 2001 – 2003
Monitorovanie zmien referenčných noriem ISO 9000 a skúmanie ich dôsledkov v certifikačnej praxi Ing. Roman 2001 – 2003
Pôsobenie nezávislých organizácií pri vstupe Slovenska do Európskej únie doc. Hraško 2001 – 2003

 

Projekty APVV

Názov projektu  Vedúci projektu Doba riešenia
Podpora činnosti Centra excelentnosti výskumu OF EU v Bratislave so zameraním na výskum transferu a inovácií ekonomiky, podpory inovácií malých a stredných podnikov a tvorby inovačného prostredia prof. Lesáková 2007 – 2008

 

Projekty ESF

Číslo projektu  Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
13120120276 JPD - Medzinárodný manažment v anglickom jazyku

prof. Ferenčíková

prof. Baláž

prof. Šíbl

doc. Hansenová

2006 – 2008
13120120293 JPD - Manažment predaja vo francúzskom jazyku prof. Kita 2006 – 2008
13120120125 JPD - Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov (celouniverzitný projekt) prof. Kita 2005 – 2008
13120200046 JPD Cieľ 3 - Jednotka ekonomického rozvoja

doc. Lipianska

Ing. Filo

2005 – 2008
131201100s60 JPD Cieľ 3 - Vzdelávanie zamestnancov Ekonomickej univerzity doc. Daňo 2005 – 2006
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?