Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., podpísala v utorok 16. 1. 2024 na základe iniciatívy Obchodnej fakulty EU v Bratislave tri memorandá o spolupráci so spoločnosťami McCarter, a. s., Kodys Slovensko a agentúrou Slovak Business Agency (SBA).

Na podpise memoranda sa zúčastnili dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., vedúca katedry medzinárodného obchodu, doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD. a doc. Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová z katedry marketingu. Za spoločnosť McCarter memorandum podpísal Ing. Marek Rakický, podpredseda predstavenstva, za spoločnosť Kodys Slovensko Ing. Michal Fišer, riaditeľ a za agentúru SBA Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ.

McCarter, a. s. je obchodná a výrobná spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu najmodernejších nealkoholických nápojov. Zároveň ako spoločnosť disponuje povolením na výkon vedy a výskumu, ktorých výsledky následne implementuje do vlastných produktov a rovnako aj do vývoja a výroby produktov pre zahraničných partnerov. Zámerom memoranda je spolupráca vo vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít a vzdelávacieho procesu v rámci predmetu Podnikanie v praxi_McCarter, zameraného hlavne na inovácie, kvalitu, udržateľnosť a podporu predaja potravinárskych produktov. Memorandum tvorí základný pilier na vytvorenie efektívneho systému spolupráce v oblasti vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát. Vytvára komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví a inovatívne informačné technológie v oblasti automatickej identifikácie, ktoré priniesli efektívne inovácie do ich výrobných, technologických, skladových či distribučných procesov. Spoločnosť Kodys spolupracuje s Obchodnou fakultou EU v Bratislave už viac ako 10 rokov pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, keď prináša študentom študijného programu marketingový a obchodný manažment najnovšie poznatky z danej oblasti. Oblasti spolupráce sa budú aj naďalej odvíjať od prioritných úloh, ktoré vyplývajú zo zriadenia obidvoch inštitúcií. Spolupráca sa bude realizovať najmä vo vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, realizácii spoločensky prospešných aktivít a vo vzdelávacom procese.

Agentúra Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Jej hlavným poslaním je komplexná pomoc podnikateľom, komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Podpísané memorandum ďalej prehlbuje už dlhoročné existujúce vzájomné vzťahy medzi oboma inštitúciami a naštartovalo nové prospešné aktivity obzvlášť vo vzdelávacom procese, o čom svedčia už realizované odborné prednášky spojené s praxou na pôde EU v Bratislave na predmetoch Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Spoločne s katedrou medzinárodného obchodu vytvára základ pre prípravu odborných klubov pre predmet Podnikanie v praxi pre študijný program medzinárodné podnikanie a taktiež aj pre spoluprácu pri vypisovaní tém pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.