Z iniciatívy generálneho riaditeľa spoločnosti X-BIONIC ® SPHERE (ďalej aj ako „XBS“), Michala Krausa, absolventa doktorandského štúdia Obchodnej fakulty, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinanda Daňa a dekana Obchodnej fakulty, Petra Drábika, započala spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou X-BIONIC.

K spolupráci sme prizvali aj Fakultu podnikového manažmentu EUBA. A tak aj za účasti dekanky Fakulty podnikového manažmentu, Anity Romanovej, sme podpísali dňa 8. 4. 2024 Memorandum o porozumení a spolupráci, ktorým obe strany deklarujú záujem o prehĺbenie spolupráce medzi EU v Bratislave a XBS. Partneri memoranda si budú pomáhať a vzájomne vychádzať v ústrety napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, poskytovania konzultácií k prácam zamestnancami XBS najmä pre oblasť cestovného ruchu a manažmentu študentov Obchodnej fakulty a Fakulty podnikového manažmentu; pri zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami XBS; pri poskytovaní vzájomných konzultácií a odborných diskusií, organizovaní workshopov a odborných podujatí; pri vytváraní podmienok na prípravu študentov pre trh práce predovšetkým v oblasti obchodu, marketingu a manažmentu, ako aj pri organizácii Detskej ekonomickej univerzity. EU v Bratislave bude v prípade požiadavky partnera pre potreby XBS a v závislosti od jej odborných kapacít zabezpečovať odborné posudky, analýzy, reporty a návrhy. EU v Bratislave bude aktívne zapájať zamestnancov XBS do edukačného procesu prizývaním zamestnancov vykonať odbornú prednášku alebo seminár na témy v oblasti cestovného ruchu a manažmentu v športe, čo prispeje k prepájaniu vzdelávania a vedy s hospodárskou praxou.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.